Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT PRODUCERA EN UNDERSÖKNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT PRODUCERA EN UNDERSÖKNING"— Presentationens avskrift:

1 ATT PRODUCERA EN UNDERSÖKNING
jonas ramsten & ingemar grandin P4 1 oktober 2009

2 metod och undersökning
vad är metod varför metod metod och undersökning undersökningsarbetet ”rapporteras” i en uppsats hur använder man verktygen att hitta forskningsproblem Presentation av kursmoment och av vår föreläsning Starta med metodseminarier. Här Zooma ut - metod en nyckel i undersökningsarbete Förstå metod måste man förstå vad metod ingår i för något. Varifrån kommer verktygslådan, varifrån kommer upplägget? ... men göra en liten utvikning först. Varför ska vi överhuvudtaget hålla på med det här?

3 varför uppsats? ”anställbarhet” utbildningens mål

4 vad är en uppsats? nej! snarare är den
uppsatsen: en realistisk produkt? nej! snarare är den en realistisk arbetsform som ger långsiktigt hållbar generalistkompetens

5 forskning och forskningsprojekt
uppsatsen är ett undersökningsarbete jämför med vetenskaplig forskning projektplanering

6 vetenskaplig forskning som projekt
att producera vetenskaplig forskning forskningsprocessens olika led att ringa in och utveckla forskningsproblemet projektansökan innehållspunkter i projektbeskrivningen

7 projektbeskrivningen
Vad som ska göras Hur forskningen ska utföras Vad som har gjorts tidigare Vad som är viktigt med den planerade forskningen (Vetenskapsrådet) vetenskaplig forskning... ett arbetssätt och ett tänk som ni arbetar med...

8 vad är en uppsats? nej! snarare är den uppsatsen: en produkt?
en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings, redovisningsprojekt med checkpunkter

9 en arbetsform med checkpunkter
vad vill vi veta? vet vi inte detta redan? varför är det intressant? hur tar vi reda på det? procedur? tillförlitlighet? hur kan vi förstå det vi undersöker och tar fram? vad har vi kommit fram till? vad säger det om ... ?

10 en arbetsform med checkpunkter
för varje checkpunkt, varje steg i processen genomtänkta val och klara alternativ förankring motivering reflexion

11 vad är en uppsats? nej! snarare är den
uppsatsen: något man skriver? en textgenre? nej! snarare är den en arbetsform text produceras som en följd av arbetet men arbetet utgår inte från uppgiften att producera text!

12 uppsatsen som text till uppsatsarbetet hör att lära sig skriva en prosa som är framställande tydlig genomskinlig reflekterande inom ramen för en genomskriven text

13 undersökningens arbetssteg
avstamp problemformulering syfte teoretisk ram och tidigare forskning metoder resultat, analys, diskussion etiska överväganden

14 avstamp ringa in problemområdet common sense och andra fördomar
gärna med typiskt/belysande fall som vinjett något om vilken förståelse / kunskap vi har om området bädda för att frågorna och syftet faller sig naturligt

15 problem, frågor, syfte detta är kärnan i vad man vill göra!
vetenskapligt formulerat och avgränsat tydlig frågeställning / problemställning gärna med underfrågor varför ska undersökningen göras?

16 att producera ett problem
Man skriver en uppsats om ett ämne. Uppgiften är att producera ett problem, att hitta frågor! I P4: att hitta problem, att formulera frågor som relaterar till kursens tema. Man måste alltså komma förbi temat i kursen, förbi ”ämnen” som man vill skriva om! nej! Sortera bort ännu en missuppfattning om uppgiftens art

17 problemformulering avgränsade problem tydliga undersökningsfrågor
förankras i (för-)research (vetenskaplig litteratur m m)

18 att ringa in och utveckla problemet
hermeneutisk spiral läs! sök relevant litteratur!

19 syfte vad ska undersökas? varför ska detta undersökas?
vilken glädje/nytta e d får man av undersökningen? varför är studien viktig?

20 teori och tidigare forskning
tänkbara teoretiska perspektiv, begreppsliga verktyg &c tydlig beskrivning och motivering av det huvudperspektiv som valts tidigare studier o a förkunskaper kring det studerade området parallellfall och på andra sätt jämförbara studier

21 vad är ”relevant” litteratur?
avgränsade problem tydlig behandlar samma slags fenomen behandlar ett liknande fenomen (parallellfall) har intressant teoretiskt perspektiv visar på bra sätt att arbeta metodiskt det finns alltid relevant litteratur!

22 teoretiska perspektiv
en teori? (en gubbe?) perspektiv begreppsliga verktyg hjälp att ställa frågor hjälp att göra analyser hjälp att få något ut av undersökningen

23 forskningsfältet ringa in forskningsfältet
med förankring i litteraturen! fältet bidrar man själv till att skapa kan handla om flera olika fält! vilket är huvudfältet? forskningsöversikt

24 material och metod vilket material ska samlas in?
hur ska det samlas in? hur ska det bearbetas och analyseras? varför just detta material och denna metod? hur gör materialet det möjligt att besvara frågeställningen?

25 metoder vilka metoder används? varför?
hur samlas materialet in? urval? bearbetning? analyssätt? varför är detta material och denna metod lämpliga och relevanta? vilka metodalternativ finns? ska förankras i litteraturen - metodböcker eller jämförbara undersökningar

26 resultat, analys, diskussion
progression från deskription till analys till övergripande diskussion! resultaten ska presenteras och beskrivas! de ska relateras till tidigare forskning! de ska analyseras med hjälp av de perspektiv och verktyg man använder! de ska diskuteras på en mer övergripande nivå! viktigt att knyta tillbaka till problemformulering och undersökningsfrågor!

27 uppsatsen - undersökningen som text
övertänkt form och disposition väl genomskriven text, med omsorg om den språkliga gestaltningen tydlig röd tråd mellan olika avsnitt reflekterande, analyserande och diskuterande framställning driva egen linje och förhålla sig självständigt till texter och material samtidigt en dialog med dessa texter och detta material


Ladda ner ppt "ATT PRODUCERA EN UNDERSÖKNING"

Liknande presentationer


Google-annonser