Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion fallstudie ATHF01 Ht 2013. Gatradhus i Landskrona, Elding och Oscarson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion fallstudie ATHF01 Ht 2013. Gatradhus i Landskrona, Elding och Oscarson."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion fallstudie ATHF01 Ht 2013

2 Gatradhus i Landskrona, Elding och Oscarson

3 Vad händer om man bygger så här?

4 Vilka kvaliteter tillförs till gatan och vilka försvinner eller blir sämre? Hur förs debatten? Hur tar man reda på relevanta fakta? Vad är relevanta fakta? Vilken sorts kunskap resulterar en studie av ett enda fall i?

5 Kvalitet Arkitekturegenskaper Kulturhistoriska värden Perspektiv, intressekonflikter Smakkulturer, ideologiska kontexter

6 Debatt Vem debatterar? Vem intar vilken ståndpunkt? Vilken är arenan/debattkontexten? Vilka (värde)ord används? Vilka argument förs fram och vilka förutsätts som givna?

7 Relevanta fakta Relevant i förhållande till frågan Sök fakta som ger alla sidor i debatten en rättvis chans Leta självständigt och aktivt fram fakta och återge dem sanningsenligt Sök på nätet, i biblioteket och dess databaser Sök i böcker, tidskrifter och nätkällor Var källkritiska!

8 Vetenskapliga grundbegrepp Begrepp Hypotes Teori

9 Vetenskaplig metod Induktion Deduktion

10 Hypotetisk-deduktiv metod Hypotes Deduktion (möjliga följder) Prövning (observation eller experiment) Slutsats (verifikation eller falsifikation) Ny hypotes

11 Olika sorters kunskap Sanning/bedömning/teknisk insikt (Aristoteles) Kunskap genom beskrivning/erfarenhet/slutledning/intuitiv insikt (Spinoza) Kunskap genom betraktande/fantasi och inlevelse (Vico)

12 Två sorters vetenskap Positivism naturlagar förklaring orsakssamband bevisa mäta ”objektiv” (värderingsfri) naturen ”verkligheten” Hermeneutik förståelse tolkning strukturer, relationer visa jämföra ”subjektiv” (värderande) kulturen ”språket”

13 Vetenskap kännetecknas av att det finns en systematik i iakttagelser och i presentationen av vetandet att argumentationen (metoden) synliggörs att kritik möjliggörs

14 Vetenskap ska kännetecknas av att undersökningen, teorin och presentationen är konsistenta (internt och med varandra) att forskningen strävar efter att uppnå sann kunskap att resultaten är intersubjektivt prövbara att forskningen är relevant (för målgruppen)

15 Metodik Urval (av fall eller undersökningsobjekt) Avgränsning Faktainsamling (kvalitativ/kvantitativ) Analys (kvalitativ/kvantitativ) Tolkning Generaliserbarhet

16 Fallstudie? Analytisk generaliserbarhet Trovärdigheten i argumentationen avgörande Kräver koll på fakta och ödmjukhet och skärpa i analysen Redovisa hur ni kommit fram till era resultat!

17 Uppgiften Undersök ett fall Givna frågor och exempel, avgränsa frågan Grupparbete kring en muntlig presentation Individuellt arbete med en uppsats Utnyttja den ena till den andra Utnyttja teorin från hela kursen

18 Frågor 1.Hur kan en byggnad/miljö som förlorar sin funktion överleva utan att de kulturhistoriska värdena förstörs? 2.Går det att återskapa stora kulturhistoriska värden som gått förlorade i en plötslig katastrofartad händelse? (Eller hotar att göra det?) 3.Går det att foga nya delar till kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljöer utan att väsentliga delar av de befintliga kvaliteterna går förlorade?

19 Disposition Berätta vilken er fråga och ert exempel är. Berätta om ert exempel och om de diskussioner och konflikter som förekommit. Analysera de skilda ståndpunkterna med hjälp av den teori ni tagit till er under kursen. Sammanfatta och besvara frågan.

20 Genomgång Fredag 1/11 halvdag för var och en 20 minuter per grupp (10 min presentation och 10 min diskussion) Kort skriftlig feedback på uppsatsen


Ladda ner ppt "Introduktion fallstudie ATHF01 Ht 2013. Gatradhus i Landskrona, Elding och Oscarson."

Liknande presentationer


Google-annonser