Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömningsmodell Mål för examensarbete Värderingsdimensioner Bedömningar Mål för examen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömningsmodell Mål för examensarbete Värderingsdimensioner Bedömningar Mål för examen."— Presentationens avskrift:

1 Bedömningsmodell Mål för examensarbete Värderingsdimensioner Bedömningar Mål för examen

2 Mål Kunskap och Förståelse ” För civilekonomexamen skall studenten: v isa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. v isa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet v isa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet v isa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet”

3 Mål Färdighet och Förmåga ” För civilekonomexamen skall studenten: visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med grupper i såväl nationella som internationella sammanhang visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet”

4 Mål Värderingsförmåga och Förhållningssätt ” För civilekonomexamen skall studenten: visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.”

5 Värderingsdimensioner språk och formalia struktur och logik problem och syfte referensram, litteratur metod empiri analys slutsatser

6 Språk och formalia Mycket dåligt språk; stora formaliafel Acceptabelt språk; flera formaliafel Bra språk, mindre formaliafel Bra språk, bra formalia Mycket bra språk, perfekt formalia BristfälligtUtmärkt

7 Struktur och logik Oklar struktur och logik. Brister i relation mellan delar Viss struktur och logik. Många oklarheter kvarstår Standard- struktur. Vissa brister i logik och tydlighet Tydlig struktur. Inga större problem för läsaren Mycket bra struktur. Lätt att läsa. Logiskt för läsaren BristfälligtUtmärkt

8 Problem och syfte Oklar relevans och obestämt syfte. Ej tydliga forskningsfrågor Relevans ej tillräckligt klargjord. Problem och bakgrund outvecklade. Relevans och problematisering klargjorda. Vissa brister i kopp- lingen problem – syfte-struktur. Hög ambitionsnivå, men vissa brister i genomförande. Bra problemati- sering, bra struk- tur Välargumenterat område, problem och syfte. Hög ambitionsnivå vid val av problem. BristfälligtUtmärkt

9 Referensram och litteratur Begränsade källor, mest läroböcker. Oreflekterad användning, brist på diskussion Använt huvudkällor, men mest deskriptivt. Bristfällig integration. Litteraturgenom- gång utöver huvudkällor. Viss diskussion och integration Omfattande litteraturgenom- gång. Relevant urval och bra integration Omfattande litteraturgenom- gång. Bra förståelse för forskningsartiklar med urval kopplat till syfte. BristfälligtUtmärkt

10 Metod Ingen eller be- gränsad metod- diskussion. Bris- tande förståelse, ingen argumen- tering för vald metod. Ytlig metoddiskussion. Bristfällig förståelse. Svag argumentering för vald metod. Korrekt metodavsnitt, men huvudsakligen lärobok. Koppling görs till syfte Metodavsnitt utöver standard. Tydlig förståelse och utvecklad argumentering för vald metod Välintegrerat metodavsnitt. Visar utvecklad förståelse, relevant val av metod, välargumenterat. BristfälligtUtmärkt

11 Empiri Låg ambitions- nivå. Oklara beskrivningar av datainsamling och resultat. Brister i koppling till syfte Begränsad empiri. Vaga beskrivningar och otydligt resultat. Viss koppling till syfte. Tillräcklig ambitionsnivå. Acceptabel resultatpresen- tation. Empiri i huvudsak kopplat till syfte Ambitiös och tydlig studie. Presenterade resultat relevanta för syftet Mycket ambitiös studie som är väl presenterad. Resultat relevanta för syfte och presenteras på ett innovativt sätt. BristfälligtUtmärkt

12 Analys Bristfällig analys. Ej kopplat till teori. Mest upprepning av empiri Begränsad analys, mest jämförelse med teori. Försök till fördjupad analys, men med vissa brister. Bra analys, kritiskt och moget tänkande. Mycket stark analys. Där teori och empiri utnyttjas BristfälligtUtmärkt

13 Slutsatser Ingen tydlig slutsats, ej kopplat till teori. Ingen reflektion kring validitet/ trovärdighet. Slutsatser med koppling till teori, men inget bidrag. Trovärdiga slutsatser, men av begränsat värde. Viss reflektion. Trovärdiga och tydliga slutsatser. Bidrag till teori. Kritisk reflektion. Nya, välargumenterade och trovärdiga slutsatser.som utgör bidrag. Bra kritisk reflektion BristfälligtUtmärkt

14 Sammanfattning


Ladda ner ppt "Bedömningsmodell Mål för examensarbete Värderingsdimensioner Bedömningar Mål för examen."

Liknande presentationer


Google-annonser