Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KANDIDATUPPSATS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KANDIDATUPPSATS."— Presentationens avskrift:

1 KANDIDATUPPSATS

2 vad är en uppsats? uppsatsen: en produkt? nej! snarare är den
en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings, redovisningsprojekt med checkpunkter

3 en arbetsform med checkpunkter
vad vill vi veta? vet vi inte detta redan? varför är det intressant? hur tar vi reda på det? procedur? tillförlitlighet? hur kan vi förstå det vi undersöker och tar fram? vad har vi kommit fram till? vad säger det om ... ?

4 en arbetsform med checkpunkter
för varje checkpunkt, varje steg i processen genomtänkta val och klara alternativ förankring motivering reflexion

5 vad är en uppsats? uppsatsen: en realistisk produkt?
nej! snarare är den en realistisk arbetsform som ger långsiktigt hållbar generalistkompetens

6 vad är en uppsats? uppsatsen: något man skriver? en textgenre?
nej! snarare är den en arbetsform text produceras som en följd av arbetet men arbetet utgår inte från uppgiften att producera text!

7 uppsatsen som text till uppsatsarbetet hör att lära sig skriva en prosa som är framställande tydlig genomskinlig reflekterande inom ramen för en genomskriven text

8 innehållsgestaltning & teori
teori och perspektiv hjälper oss med att motivera – varför intressant? komma förbi det vi redan vet sätta in det vi studerar i en kontext så att det framstår på nya sätt hitta svagheter i & vända upp och ner på common sense / fördomar se samband som inte framgår direkt dramaturgi, hitta storylines

9 projektet och inom det uppsatsen
kunskaps- och gestaltningsarbete självständighet bemästra en arbetsprocess med många steg medvetenhet om vad, hur, varför man gör som man gör

10 uppsatsens arbetssteg
avstamp problemformulering syfte teoretisk ram och tidigare forskning metoder resultat, analys, diskussion etiska överväganden

11 avstamp kort beskrivning av problemområdet
common sense och andra fördomar gärna med typiskt/belysande fall som vinjett något om vilken förståelse / kunskap vi har om området bädda för att frågorna och syftet faller sig naturligt

12 problemformulering avgränsade problem tydliga undersökningsfrågor
förankras i (för-)research (vetenskaplig litteratur m m)

13 syfte vad ska undersökas? varför ska detta undersökas?
vilken glädje/nytta e d får man av undersökningen? varför är studien viktig?

14 teori och tidigare forskning
översikt över tänkbara teoretiska perspektiv, begreppsliga verktyg &c tydlig beskrivning och motivering av det huvudperspektiv som valts tidigare studier o a förkunskaper kring det studerade området parallellfall och på andra sätt jämförbara studier diskuteras i uppsatstexten: reflekterande, motiverande, diskuterande framställning (inte bara referat!)

15 metoder vilka metoder används? varför?
hur samlas materialet in? urval? bearbetning? analyssätt? varför är detta material och denna metod lämpliga och relevanta? vilka metodalternativ finns? ska förankras i litteraturen - metodböcker eller jämförbara undersökningar i uppsatstexten: beskrivande, reflekterande, diskuterande, motiverande framställning

16 resultat, analys, diskussion
progression från deskription till analys till övergripande diskussion! resultaten ska presenteras och beskrivas! de ska relateras till tidigare forskning! de ska analyseras med hjälp av de perspektiv och verktyg man använder! de ska diskuteras på en mer övergripande nivå! viktigt att knyta tillbaka till problemformulering och undersökningsfrågor!

17 om litteratur tidigare forskning, teori samt metod ska alla vara väl representerade flera olika perspektiv, sätt att belysa forskningsområdet och teorin ska ingå! något anspråk på fullständighet - att inte utelämna viktig litteratur! tumregel i uppsatsen: mer än en sida referenser

18 uppsatsen som text övertänkt form och disposition
väl genomskriven text, med omsorg om den språkliga gestaltningen tydlig röd tråd mellan olika avsnitt reflekterande, analyserande och diskuterande framställning driva egen linje och förhålla sig självständigt till texter och material samtidigt en dialog med dessa texter och detta material


Ladda ner ppt "KANDIDATUPPSATS."

Liknande presentationer


Google-annonser