Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete • Planering •Planeringsrapport •Genomförande •Ett utfört arbete •Skriftlig rapport •Opponering •Muntlig •Skriftlig dokumentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete • Planering •Planeringsrapport •Genomförande •Ett utfört arbete •Skriftlig rapport •Opponering •Muntlig •Skriftlig dokumentation."— Presentationens avskrift:

1

2 Examensarbete • Planering •Planeringsrapport •Genomförande •Ett utfört arbete •Skriftlig rapport •Opponering •Muntlig •Skriftlig dokumentation

3 Planeringsrapport •Försättsblad •Preliminär titel •2-3 sidor •Preliminär innehållsförteckning Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte/Mål Avgränsning Metod Grovplanering Ganttschema

4 Tidsplan

5 Examensarbetet  Inledande del  Försättsblad  Sammanfattning  Innehållsförteckning  Huvuddel  Inledning  Bakgrund  Problemformulering  Syfte/Mål  Avgränsning  Metod Rapportdel Teoretisk referensram Empiri Diskussion Avslutning Analys Slutsatser Avslutande del Källförteckning Bilagor

6 Inledande del  Försättsblad  Sammanfattning  Innehållsförteckning  Kom ihåg:  Använd Protekos mall  Bild är tillåten  Inga sidnummer på dessa sidor  Avsnittsbrytning kan hjäpa dig

7 Försättsblad

8 Sammanfattning

9 Innehållsförteckning

10 Huvuddel  Inledning  Bakgrund  Problemformulering  Syfte/Mål  Avgränsning  Metod  Kom ihåg:  Utgå från problemet inte från dig själv  Börja hellre för snävt än för vitt

11 Huvuddel  Rapportdel  Teoretisk referensram  Empiri  Diskussion  Kom ihåg:  Rapportdelen objektiv  I diskussionen jämför du teori och empiri  Referenser, gärna med sidhänvisning¨  Lämpliga rubriker och underrubriker

12 Huvuddel  Avslutning  Analys  Slutsatser  Kom ihåg:  Analysdelen subjektiv  Egna antaganden endast i nödfall och då i denna del  I analysen resonerar du om ditt resultat  I Slutsatsen besvarar du dina frågor från problemformuleringen  Och ger om möjligt förslag på fortsatt forskning eller utveckling  Referenser, gärna med sidhänvisning

13 Avslutande del  Källförteckning  Bilagor  Kom ihåg:  Bokstavsordning  Numrera bilagorna  Hänvisa till bilagorna i texten

14 Opponering  I POSITIV ANDA  BERÖM  FRÅGA  VAR KRITISK Ditt uppdrag: Se på innehållet Lärarnas uppdrag: Se på formalia

15 Beröm / Kritik  Vad  Varför

16 Frågor  Oklarheter  I framställningen  I tankegång  Sådant du är nyfiken på  Brister

17 Checklista  Fokusera särskilt på  Är arbetet utformat enligt givna regler  Är inledningen intresseväckande  Problem och syfte  Teori och empiri  Är relevanta teorier med i teoriavsnittet  Hur har undersökningar genomförs  Är empirin noggrant och logiskt redovisad  Diskussion  Används teorierna för att tolka empirin

18 Checklista  Analys/Slutsatser  Finns det ett klart samband mellan syfte och slutsatser  Besvaras frågorna i problemformuleringen  Visar analysen på eget tankearbete  Sakinnehåll  Är sakinnehållet faktamässigt korrekt  Är figurer, tabeller och diagram korrekta  Språk  Är uppsatsen lättläst  Stämmer fackuttryck som används  Är fackuttrycken korrekt förklarade

19 Formulär  Förbered frågor  Anteckna svar  Ha klart nerskrivet ris och ros

20 Viktiga punkter •Skriv för din läsare •Läs ditt arbete som du vore din opponent •Kontrollera grammatik, stavning och lay-out med dator OCH på papper •Be någon oinsatt person kontrolläsa och anmärka på ALLT som är felaktigt eller oklart •Det färdiga arbetet ska vara KORREKTURLÄST och RÄTTAT före slutinlämning. •Håll viktiga tider: –Planeringsrapporten v. 5 –Slutrapport till handledare v. 9 –11 mars färdigt arbete till Proteko, handledare och opponenter •Bjuda in handledare


Ladda ner ppt "Examensarbete • Planering •Planeringsrapport •Genomförande •Ett utfört arbete •Skriftlig rapport •Opponering •Muntlig •Skriftlig dokumentation."

Liknande presentationer


Google-annonser