Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken Kapitel 4 – Metodmedvetenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken Kapitel 4 – Metodmedvetenhet"— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken Kapitel 4 – Metodmedvetenhet
att skriva, presentera och opponera Kapitel 4 – Metodmedvetenhet MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Metodmedvetenhet Vad är metodmedvetenhet?
Tre nivåer där metodmedvetenhet ska visas Några vanliga vetenskapliga synsätt och begrepp Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign Metoder för insamling och analys av information och data Undersökningsdesign Praktiskt tillvägagångssätt Vad ska det egentligen stå i metodkapitlet? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

3 Vad är metodmedvetenhet?
Känna till olika metodalternativ För och nackdelar hos dessa Val av alternativ, motivera Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

4 Tre nivåer där metodmedvetenhet ska visas
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

5 Några vanliga vetenskapliga synsätt och begrepp
Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt Validitet, reliabilitet och objektivitet Induktion, deduktion och abduktion Kvalitativa och kvantitativa studier Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

6 Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier
Explorativa – undersökande Deskriptiva – beskrivande Explanativa - förklarande Normativa – vägledande Normativa studier förutsätter att viss kunskap redan finns inom området Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

7 Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt
Analytiskt synsätt – försöker förklara sanningen objektivt Försöker hitta orsak – verkan - relationer Systemsynsätt – försöker också förklara sanningen objektivt Betonar synergieffekten Aktörsynsätt – verkligheten är en social konstruktion vilken undersökaren själv är del av Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

8 Validitet, reliabilitet och objektivitet
Validitet – i vilken utsträckning man verkligen mäter det man vill mäta Reliabilitet – graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet Objektivitet – i vilken utsträckning värderingar påverkar studien Illustration av reliabilitets- och validitetsbegreppet med hjälp av en piltavla. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

9 Induktion, deduktion och abduktion
Induktion – mönster i verkligheten sammanfattas i modeller och teorier Deduktion – utifrån teorierna görs förutsägelser om empirin Abduktion – nivåvandring mellan de olika abstraktionsnivåerna Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

10 Induktion, deduktion och abduktion
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

11 Kvalitativa och kvantitativa studier
omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt allt låter sig dock inte mätas/värderas kvantitativt Kvalitativa – skapa djupare förståels möjligheterna till generalisering dock lägre än vid kvantitativa studier Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

12 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

13 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign
Världssyn – ontologi Social verklighet existerar… Nominalisten: endast som namn, koncept och etiketter. Verkligheten – en subjektiv konstruktion Realisten: oberoende av observatören och dennes tolkning av den. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

14 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign
Kunskapssyn epistemologi Positivisten – kunskapstillväxt, en kumulativ process. Undersökaren, en extern observatör. Icke-positivisten – observatören kan inte särskiljas från det undersökta fenomenet. Kunskap fås genom att man skapar förståelse. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

15 Metoder för insamling och analys av information och data
Utformning av en beskrivningsmodell Olika datainsamlingsmetoder Styrkor och svagheter hos datainsamlingsmetoderna Olika databearbetningsmetoder Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

16 Olika datainsamlingsmetoder
Primärdata – samlats in i syfte att användas i den aktuella studien Sekundärdata – tagits fram i ett annat syfte Litteraturstudier Presentationer vid föreläsningar, konferenser och liknande Intervjuer Enkäter Observationer Experiment Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

17 Styrkor och svagheter hos datainsamlingsmetoderna
Det finns metoder som är bättre eller sämre i en given situation Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

18 Olika databearbetningsmetoder
Analysmodeller Statistisk bearbetning Modellering och simulering Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

19 Undersökningsdesign Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

20 Undersökningsdesign Olika metoder i olika faser
Att använda olika perspektiv Triangulering genom användning av två olika metoder för att undersöka ett visst studieobjekt. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

21 Undersökningsdesign Datatriangulering: Olika datakällor används
Teoretisk triangulering: Olika teorier på samma uppsättning data Utvärderartriangulering: Olika utvärderare av materialet Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

22 Praktiskt tillvägagångssätt
Aspekter som påverkar Vid intervju: Vem ska intervjuas och hur ska intervjuerna genomföras? Hur kritisk ställer man sig till källan? Hur blir svaren trovärdiga och representativa? Är respondenten i beroendeställning? Annorlunda resultat med andra respondenter eller annan form av intervju? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

23 Praktiskt tillvägagångssätt
Aspekter som påverkar Vid litteraturstudie: Är informationen aktuell? Från hur många oberoende källor tas informationen? Är informationen tagen från sin ursprungskälla? Är informationen (medvetet eller omedvetet) vinklad? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

24 Vad ska det egentligen stå i metodkapitlet?
Välj och motivera valda undersökningsmetoder Beskriv det praktiska tillvägagångssättet Reflektera över metodvalet Exempel på metodvisualisering. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet


Ladda ner ppt "Seminarieboken Kapitel 4 – Metodmedvetenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser