Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder"— Presentationens avskrift:

1 Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder
Fallstudien: karaktäristiska drag och designfrågor

2 Föreläsningens disposition
Fallstudien som metodstrategi Olika typer av fallstudier: relation till teori Ett eller flera fall? Generalisering från fallstudier

3 Vad är en fallstudie? I likhet med historisk studie: svarar på frågor om ”hur och varför”, till skillnad från t.ex. enkätundersökning och statistiskt analys (vilka, vad, hur många, vad finns det för samband etc.) Ett fall av ett särskilt fenomen eller ”typ av händelse” ”A case study is [thus] a well defined aspect of a historical episode that the investigator selects for analysis, rather than the event itself (George & Bennet 2005) Studie av ”aktuell företeelse i dess verkliga kontext” där ”gränsen mellan företeelsen och kontexten är oklar” (Yin 2007)

4 Fallstudien: karaktäristiska drag
Fler relevanta variabler än datapunkter: ”[i stort sett] alla möjligheter bör undersökas” (djup-inriktat insamling av data) Användning av flera källor: ofta en kombination av olika skriftliga källor och intervjuer, men ibland även t.ex. observationer (triangulering) Förknippas ofta med kvalitativa metoder, men kan även innehålla kvantitativ data

5 Vad är ett fall?: några ”tvistefrågor”
Definition av fallet ”på förhand”, under forskningsprocessen eller tom efteråt? Hittar man fall eller är de konstruktioner?: Empiriska eller teoretiska synsätt Skillnad mellan fall och analysenhet?

6 Olika typer av fallstudier: relation till teori
Teorier på olika nivåer: grand, middle-range och specifika ”hypoteser” Teoriutvecklande: vanligt angreppssätt inom fallstudier Teoriprövande: kräver relativt tydliga teorier Fallstudier lämpliga för att identifiera kausala mekanismer och beskriva kausal komplexitet Variabelinriktade och holistiska synsätt

7 Teorianknytning: Viktiga frågor
Vad är ”fallet ett fall av”? Utgår studien från någon typ av variation? I så fall hos den beroende eller oberoende variabeln? Vad för typ av teoretisk analysram skall användas? Skall några särskilda delar av teorin väljas ut för ”test” eller ”utveckling”?

8 Val av fall: en-falldesign
Generellt argument: Ibland bättre att fokusera på ett fall: större möjligheter till att finns starka förklaringar Kritiska fall: gynnsamma och ogynnsamma omständigheter Typiska fall Tidigare ej studerade eller svåråtkomliga fall

9 Val av fall: komparativa fallstudier
Yins replikationslogik: experimentet som ideal Mills olika logiker för jämförande studier: Lika utfallsdesign Olika utfallsdesign Problem med Mills modeller: Lika utfall kan ha olika orsaker Stor risk för val av felaktiga orsaksvariabler Jämförelser inom fallet: processpårning (användning av historisk metod)

10 Några exempel på fallstudier
Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis (Graham Allison) Modern social politics in Britain and Sweden (Hugh Heclo) Taxation and Democracy: Swedish, British and American approaches to financing the modern state (Sven Steinmo) Making Democarcy work… (Robert Putnam). Exempel på ”mixed study”: kval. och kvant. data Den socialdemokratiska staten (Bo Rothstein)

11 Kan man generalisera från fallstudier?
Generalisering till population (statistisk generalisering)? Generalisering till teori/generellt fenomen (analytisk generalisering) Förfina precisionen hos teorier Replikationslogik Introducera nya typer eller subtyper av fenomen Exempel från fredsforskning: relationen mellan politiskt system och krig Exempel från förvaltningsforskning: drivkrafter hos offentliga myndigheter


Ladda ner ppt "Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder"

Liknande presentationer


Google-annonser