Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi torsdag 7 okt 2011 kl 15-18 (ca) Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi torsdag 7 okt 2011 kl 15-18 (ca) Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2012."— Presentationens avskrift:

1 Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi torsdag 7 okt 2011 kl 15-18 (ca) Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2012

2 Examensuppsats vt 2012  Kursperiod:  2012-01-23 -- 2012-06-08 2

3 Kursens syfte  Att studenten skall utveckla och fördjupa sin förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt, formulera, behandla, vidareutveckla och analysera empiriska problemställningar inom det företagsekonomiska området 3

4 Innehåll  I uppsatsarbetet utnyttjas teoretiska kunskaper, som inhämtas i fördjupningskurserna inom respektive inriktning.  Kursen innehåller också inslag av vetenskaplig metod och teori som syftar till att diskutera trovärdigheten i arbetet  Kursen syftar till att ge de studerande - förutom kunskap om allmänna samhällsvetenskapliga föreställningar – en möjlighet att reflektera över såväl ämnet företagsekonomi som vetenskap och över rollen som utredare/forskare inför sin egen magisteruppsats. 4

5 Genomförande och examination  Kursen inleds med en design-modul som ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen.  Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare.  Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie.  Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd.  I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition.  Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen. 5

6 Examensuppsats vid företagsekonomi  Kopplas till pågående forskning  Skrivs i grupper om två studenter  Skrivs på svenska eller engelska  Följer en strukturerad process: Uppstart, metod, arbetsseminarier, handledning, förslut, slutseminariekonferens  Bedöms av handledare och medbedömare som föreslår betyg till betygskommitté som avger betyg på arbetet. 6

7 Vad är studenternas roll  Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera  Ta emot handledning  Självständighet  Intresse  Målinriktning och noggrannhet 7

8 Uppsats - ett resultatet av samverkan mellan handledare och student  Handledare  Arbetsseminarier, ’försluts’-seminarium  Enskild handledning  Arbetsinsats  Studenter  Självorganiserad och ’autonom’ process  Båda  Magisteruppsats och en lärprocess med ett kvalitativt gott innehåll 8

9 Några rekommendationer  Använd tidigare erfarenheter  Magisteruppsatser, C-uppsatser finns publicerade på internet och tillgängliga på biblioteket.  Använd data från olika källor  Historiska data, databaser, årsredovisningar, etc. 9

10 Kursupplägg  Design  Handledare  Arbetsmöten  Seminarier i grupp  Slutseminariekonferens  Skall godkännas av handledare minst en dag innan distribuering av arbetet 10

11 Seminarier - Hur många? Hur ofta? När?  Vetenskapsteori  Metod  Enskild handledning  Arbetsseminiarium  ’Förslutsseminarium’  Slutsemiarium 11

12 Handledare – Vem är handledare? Vad skall handledarens roll vara?  Erfarenhet från egen forskning  Fackkunskap  Intresse  Engagemang  Stimulans  Tid och tillgänglighet  Uppmuntran och stöd 12

13 Vad bedöms? Betygskriterier? Kriterier 1. Problembehandling 2. Teoretisk förankring och referensram 3. Vetenskapligt förhållningssätt 4. Metod 5. Redovisning av empiri och Analys 6. Slutsatser och Kunskapsbidrag 7. Originalitet, självständighet, kreativitet och mognad. 8 Applicerbarhet, dvs i vilken utsträckning är det framkomna resultatet användbart i en empirisk miljö? 9. Presentation, systematik, läsvänlighet och formalia 10. Huruvida författarna lyckats med att utföra prestationer i enlighet med uppställda tidsramar. 11. Helhetsintrycket och försvaret av uppsatsen 13

14 Önskemål från administrativa assistenten ang inlämning av uppsatsen….  Hej Gunilla & Peter! Fick info om det här mötet av Mia som ni ser. Det jag önskar är att ni verkligen upplyser studenterna om att läsa informationen som finns på hemsidan NOGA, gärna flera gånger….  Dvs den här:  http://www.iei.liu.se/student/uppsatser?l=sv Hälsningar http://www.iei.liu.se/student/uppsatser?l=sv 14

15 Presentationer ‘Förslag till ämnen för examensuppsats VT 2012’ Info meddelas via hemsidan http://www.iei.liu.se/fek/722A35-examensarbete-30-hp?l=sv 15

16 www.liu.se


Ladda ner ppt "Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi torsdag 7 okt 2011 kl 15-18 (ca) Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser