Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet
Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Agenda Internationella civilekonomprogrammets mål
Krav på examensarbetet Kort om processen/genomförandet MFS Linköpings universitet

3 Inriktningar årskurs 4 - Företagsekonomi
FINANSIELL EKONOMI REDOVISNING EKONOMISTYRNING STRATEGI/MAFÖ Finansiell HP Riskhantering Redovisning 15HP fördjupning Ekonomisk HP styrning Strategy HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Innovation & Project Management 15HP Organizational Change & Development 15HP Industriell Mafö & SCM 15HP Examensarbete inom Företagsekonomi 30 HP Linköpings universitet 3

4 Inriktningar årskurs 4 - Nationalekonomi
EKONOMISK ANALYS FINANSIELL EKONOMI Ekonomisk 7,5 HP teori- och metodutveckling Mikro- 7,5 HP ekonomisk analys Mikro- 7,5 HP ekonomisk teori Spelteori 7,5 HP Finansiell 15 HP riskhantering Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Ekonometri: 7,5 HP Tidsseriedata Institutionell 7,5 HP teori och analys Makroekonomi 7,5 HP med inriktning mot tillväxtteori Examensarbete inom Nationalekonomi 30 HP Linköpings universitet 4

5 Civilekonomexamen Mål
För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet. Linköpings universitet

6 Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten - visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, – … – visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, ….. Linköpings universitet

7 Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, – visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och – visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Linköpings universitet

8 Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten - visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor …….. …….. Linköpings universitet

9 Självständigt arbete (examensarbete)
För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng Linköpings universitet

10 Vad är det för typ av uppsats?
Akademisk uppsats på avancerad nivå Skrivs i grupper om 2 studenter Ej rent uppdrag/utredning – ni formulerar problemet! Ta gärna kontakt med företag/organisationer Resultatet relevant OCH användbart för fler än ett företag/organisation! Det går vanligtvis att lyfta ett problem genererat från ett företag till att även gälla andra Studera ett empiriskt fenomen snarare än ett enskilt företags specifika problem! Linköpings universitet

11 Akademisk uppsats – HSV bedömer också er kvalitet
Bygga på vetenskaplig kunskap (fördjupningskurserna utgångspunkt) Problemformulering och relevant metod Genomförande /problemlösning/bevisföring – självständigt! Dokumentation och kommunikation Linköpings universitet

12 Examensuppsats vt 2013 Kursperiod: 

13 Genomförande och examination
Kursen inleds med en design-modul som ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen. Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare. Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie. Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd. I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition. Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen.

14 Vad är studenternas roll
Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera Ta emot handledning Självständighet Intresse Målinriktning och noggrannhet

15 Bedömningsprocess Handledaren lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator En medbedömare lämnar också ett utlåtande om examensarbetet till examinator Om handledare och medbedömare ej är överens tillsätts en sk tredjeläsare (som också lämnar ett utlåtande om examensarbetet till examinator) Examinator sätter på basis av utlåtanden från handledare, medbedömare och tredjeläsare samt examensarbetet som ska bedömas det slutgiltiga betyget på examensarbetet Linköpings universitet

16 MFS - Minor Field Studies (info kurs-, programhemsidan och Juan-Carlos Estibill)
MFS är till för att finansiera vistelsen i ett u-land under cirka 8 veckor med syfte att författa en uppsats som kan bidra till ökad kunskap om dessa länders möjligheter att minska fattigdomen. SEK per författare eller SEK per uppsats. Avser Du att under år 2013 skriva en uppsats i företagsekonomi eller nationalekonomi med arbetsområde utvecklings- och fattigdomsfrågor i u-länder, läs Afrika, Asien eller Latinamerika? Du är då välkommen med en ansökan! Linköpings universitet

17 Kontaktpersoner Företagsekonomi Nationalekonomi Peter Gustavsson
Göran Hägg Juan-Carlos Estibill (MFS) Linköpings universitet

18


Ladda ner ppt "Examensarbete för civilekonomexamen vid Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser