Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildning / personlig utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildning / personlig utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Bildning / personlig utveckling
Hur blir våra studenter bildade, kreativa och kommunikativa människor med ansvarsfullt förhållningssätt?
 Vad ställer examensordningen för krav?

2 Bildning / personlig utveckling
Kjell Grede, f.d. rektor på Dramatiska Institutet, nu adj. professor vid Blekinge Tekniska Högskola: I massutbildningen vid de stora universiteten och högskolorna är det opersonliga draget ett växande och helt olöst problem. Vi borde utforma utbildningarna, så att de starkare rör studenternas personliga utveckling. Det finns fascinerande, men ännu oformulerade, samband mellan pedagogik och konstnärligt skapande. - Forskningen har t.ex. en hel del att lära av konstnärliga arbetsprocesser. Det gäller också handledningen av doktorander. - Det finns dessutom en arbetsmarknad, som ropar efter akademiska framgångar inom de här områdena.

3 Förslag till nationell förordning för magister/master
Kunskap och förståelse För magisterexamen och masterexamen (samma lydelse) skall studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete För kandidat: orientering om aktuella forskningsfrågor visa fördjupad metodkunskap inom det huvudsakliga området för utbildningen För kandidat: ingen sådan punkt Y: Hur stor fördjupning - magister 20p, master 30p? Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt Se nedan under civ.ing.

4 Förslag till nationell förordning för civ.ing. - 1
Kunskap och förståelse För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör Y: Praktik? visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Y: Definitioner? Nytt: forskning! visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap liksom väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området Y: Mått på kunnande? Hur stor fördjupning - 30p?

5 Förslag till nationell förordning för civ.ing. - 2
Färdighet och förmåga För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen Masterexamen: nästan samma text ”…kritiskt utvärdera detta arbete samt …” Y: Perspektivkurser? Fördjupningsarbete åk 3? Krav på exjobb? visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med utgångspunkt i begränsad information Master och magister: snarlikt men inte modellera och simulera Y: Modellera och simulera! ”Diffusa situationer”! visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar Kandidat, magister, master: ungefär samma Y: Större projekt? Ledarskap och projektledning?

6 Förslag till nationell förordning för civ.ing. - 3
Färdighet och förmåga, forts. visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för hållbar utveckling Y: Användarperspektiv, arbetsvetenskap, ekologi, hållbarhet!? visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika målgrupper. Kandidat: samma något kortare (ej internationellt, ej argument), Master & magister: samma Y: Kommunikation och språk, engelska, tredje språk. Filosofi, argumentationsteknik. Respekt för berörda (”stakeholders”) Y: Saknas t.ex.: söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, …

7 Förslag till nationell förordning för civ.ing. - 4
Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Kandidat: Första halvan. Master & magister: Samma. Y: Etik, riskbedömning visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter Kandidat: kunskapens roll, slut. Master/magister: vetenskapens. Y: Breddning, ansvar, helhet visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning Y: Mångkulturellt, funktionshinder, alla berörda visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga. Kand/mag/master: samma. Y: Livslångt lärande, fort- och vidareutbildning

8 Bologna på KTH Nya arkitekt- och civilingenjörsprogram, 300 hp, från hösten 2007 Inga stora förändringar i antal sådana program eller deras inriktning Studerande som så önskar ska kunna ta ut teknisk kandidatexamen CSC (datateknik och medieteknik): Nya 20p inte bara fördjupning KTH ger också magister- och masterprogram, nya från 2007, för CSC: • Master in Scientific Computing, 80 p = 120 hp • Master in Media Management, 80 p = 120 hp (tillsammans med Handels) • Magister i Programvaruutveckling, 40 p = 60 hp, även Fort- och vidare • Magister i Människa-datorinteraktion, 40 p = 60 hp, även Fort- och vidare Civ.ing. och högskoleing. yrkesinriktade, master och kandidat ”allmänna” Stor skillnad, anser KTHs ledning! Master -> civ.ing. svårt, omvänt lättare! 7-gradig betygsskala, som kan översättas till ECTS, från 2007?


Ladda ner ppt "Bildning / personlig utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser