Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi Torsdag 5 december 2013 kl 15-18 (ca) Lokal: A2 Examensarbete - Information inför kurs 722A35/722A36/722A42 VT 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi Torsdag 5 december 2013 kl 15-18 (ca) Lokal: A2 Examensarbete - Information inför kurs 722A35/722A36/722A42 VT 2014."— Presentationens avskrift:

1 Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi Torsdag 5 december 2013 kl 15-18 (ca) Lokal: A2 Examensarbete - Information inför kurs 722A35/722A36/722A42 VT 2014

2 Examensuppsats vt 2014  Kursperiod:  2013-01-20 -- 2013-06-05 2

3 Kursens syfte  Att studenten skall utveckla och fördjupa sin förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt, formulera, behandla, vidareutveckla och analysera empiriska problemställningar inom det företagsekonomiska området 3

4 Innehåll  I uppsatsarbetet utnyttjas teoretiska kunskaper, som inhämtas i fördjupningskurserna inom respektive inriktning.  Kursen innehåller också inslag av vetenskaplig metod och teori som syftar till att diskutera trovärdigheten i arbetet  Kursen syftar till att ge de studerande - förutom kunskap om allmänna samhällsvetenskapliga föreställningar – en möjlighet att reflektera över såväl ämnet företagsekonomi som vetenskap och över rollen som utredare/forskare inför sin egen magisteruppsats. 4

5 Genomförande och examination  Kursen inleds med möten (med särskilt utsedd handledare) som ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen.  Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal föreläsningar plus arbetsseminarier under ledning av handledare, dels enskild handledning med för uppsatsen.  Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie.  Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd.  I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition.  Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen. 5

6 Examensuppsats vid företagsekonomi  Kopplas till pågående forskning  Skrivs i grupper om två studenter  Skrivs på svenska eller engelska  Följer en strukturerad process: Uppstart, metod, arbetsseminarier, handledning, förslut, slutseminariekonferens  Bedöms av handledare och medbedömare som föreslår betyg till betygskommitté som sammanställer betygförslag på arbetet till examinator. 6

7 Vad gör jag om jag inte har någon att skriva tillsammans med just nu?  Skicka mail till kursansvarig (PG) med info om  Namn  Intresseinriktning och gärna förslag till projekt/projektidé  Kontaktinformation; ex-vis tel och mailadress  Informationen läggs ut på hemsidan under rubriken ”uppsatsskrivarpartner sökes”  Kolla att informationen stämmer (om inte – meddela PG)  Läs övriga förslag och kontakta de personer där du tycker att det finns en möjlighet samarbete kring intresse/projektinriktning  Meddela kursansvarig när ni har bildat en uppsatsgrupp  Skriv ett gemensamt TP (deadline 13/1 2014). 7

8 Vad är studenternas roll  Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera  Ta emot handledning  Självständighet  Intresse  Målinriktning och noggrannhet 8

9 Uppsats - ett resultatet av samverkan mellan handledare och student  Handledare  Arbetsseminarier, ’försluts’-seminarium  Enskild handledning  Arbetsinsats  Studenter  Självorganiserad och ’autonom’ process  Båda  Magisteruppsats och en lärprocess med ett kvalitativt gott innehåll 9

10 Några rekommendationer  Använd tidigare erfarenheter  Magisteruppsatser, C-uppsatser finns publicerade på internet och tillgängliga på biblioteket.  Använd data från olika källor  Historiska data, databaser, årsredovisningar, etc. 10

11 Kursupplägg  Föreläsningar  Handledning  Arbetsmöten  Seminarier i grupp  Slutseminariekonferens  Skall godkännas av handledare minst en dag innan distribuering av arbetet 11

12 Seminarier - Hur många? Hur ofta? När?  Vetenskapsteori  Metod  Enskild handledning  Arbetsseminiarium  ’Förslutsseminarium’  Slutsemiarium 12

13 Handledare – Vem är handledare? Vad skall handledarens roll vara?  Erfarenhet från egen forskning  Fackkunskap  Intresse  Engagemang  Stimulans  Tid och tillgänglighet  Uppmuntran och stöd 13

14 Vad bedöms? Betygskriterier? Kriterier 1. Problembehandling 2. Teoretisk förankring och referensram 3. Vetenskapligt förhållningssätt 4. Metod 5. Redovisning av empiri och Analys 6. Slutsatser och Kunskapsbidrag 7. Originalitet, självständighet, kreativitet och mognad. 8 Applicerbarhet, dvs i vilken utsträckning är det framkomna resultatet användbart i en empirisk miljö? 9. Presentation, systematik, läsvänlighet och formalia 10. Huruvida författarna lyckats med att utföra prestationer i enlighet med uppställda tidsramar. 11. Helhetsintrycket och försvaret av uppsatsen 14

15 Önskemål från administrativa assistenten ang inlämning av uppsatsen….  Hej Peter! Fick info om det här mötet som du ser. Det jag önskar är att du verkligen upplyser studenterna om att läsa informationen som finns på hemsidan NOGA, gärna flera gånger….  Dvs den här:  http://www.iei.liu.se/student/uppsatser?l=sv Hälsningar http://www.iei.liu.se/student/uppsatser?l=sv 15

16 Presentationer ‘Förslag till ämnen för examensuppsats VT 2013’ Info meddelas via hemsidan http://www.iei.liu.se/fek/722A35-examensarbete-30-hp?l=sv 16

17 www.liu.se


Ladda ner ppt "Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi Torsdag 5 december 2013 kl 15-18 (ca) Lokal: A2 Examensarbete - Information inför kurs 722A35/722A36/722A42 VT 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser