Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI vt 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI vt 2014"— Presentationens avskrift:

1

2 EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI vt 2014
VÄLKOMNA - Vårens uppsatsprocess - Vanliga fallgropar - Anvisningar och handledning - Forskningsetik - Plagiering - Externa uppsatsteman

3 AIL EN VETENSKAPLIG VÅG Arbetsintegrerat lärande ROLIGT SPÄNNANDE
UTMANANDE Självständighet Kritiskt förhållningssätt ANVISNINGAR HANDLEDARE EXAMINATORER Muntlig & skriftlig framställning Informationskompetens

4

5 VÅRENS UPPSATSPROCESS
INTRODUKTION vecka 4, 20 jan AVSTÄMNINGSMÖTEN v5 DEADLINE GRUPPANMÄLAN+ UPPSATSIDÉ v6, 3 feb 1200 INFORMATIONSSÖKNING v6-8 METODFÖRELÄSNINGAR v7-8 AVSTÄMNINGSMÖTEN v10 DEADLINE PLANERINGSRAPPORT v14, 3 april 1200 PLANERINGSRAPPORTSEMINARIER v15 HANDLEDNING v16-21 DEADLINE INFÖR GRANSKNINGSSEMINARIUM v 20, 15 maj 1200 GRANSKNINGSSEMINARIER vecka 21 DEADLINE INFÖR SLUTSSEMINARIUM v 22, 26 maj 1200 SLUTSEMINARIER v 23, 2-4 juni EV OMEXAMINATION aug och dec

6 Tre fallgropar att undvika
Ingen eller oklar forskningsfråga = Ingen eller oklar slutsats Ingen tidigare forskning = Inget fördjupat kunskapsbidrag Ingen eller fel slags empiri = Inga resultat

7 Att välja och välja bort
Tidigare val Företagsekonomi Redovisning, Organisation och Marknadsföring

8 Undvika fallgropar En vetenskaplig studie undersöker ett problem formulerad som en forskningsfråga. Ju bättre genomtänkt forskningsfrågan är desto lättare är det att genomföra uppsatsarbetet.

9 Säg att författarna är intresserade av att skriva om produktkalkyl, rekrytering eller klagomålshantering. Då har de har valt ett empirisk fält och börjat avgränsa vad uppsatsen skall handla om. MEN De har INTE formulerat en forskningsfråga vilket krävs för en uppsats.

10 Undvika fallgropar Undvik forskningsfrågor som är så allmänt hållna att de kan ”landa” var som helst. Ex: Hur används årsredovisningar? Denna typ av forskningsfråga signalerar att frågan inte är genomtänkt

11 Forskningsfråga - Börja i slutet
Ett sätt att pröva forskningsfråga är att fundera på uppsatsens avslutning. Om uppsatsens slutsats är höjd i dunkel och mycket oviss för författarna är frågan för oprecis Om slutsatsen kan skönjas i form av någorlunda möjliga och alternativa svar på frågan kan den vara en utgångspunkt för en undersökning.

12 Vetenskaplig litteratur
Vilka problem har tidigare vetenskapliga studier inom det empiriska fältet tagit upp och undersökt och vad har de kommit fram till. Författarna kan bygga på, fortsätta och komplettera tidigare studier eller undersökningar.

13 Vetenskapliga källor Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
Avhandlingar Samt ev böcker skrivna av forskare. Dessa granskas dock inte systematiskt vilket gör deras kvalitet svår att bedöma, prata med examinator eller handledare om ni är osäkra Finna vetenskaplig källor Google scholar Bibliotekets databaser (ex ABI Inform och Science Direct)

14 Ej vetenskaplig text Lagtext och redovisningsnormer är INTE vetenskapligt granskad text Konsultrapporter inte vetenskapligt granskade Beskrivningar av IASB eller tillkomst och organisation är inte vetenskapligt granskat Ovanstående publikationer hjälper inte författarna att besvara en forskningsfråga

15 Icke vetenskapligt granskade publikationer kan vara en del av empiriska data eller en del av bakgrundsbeskrivningen.

16 Planera uppsatsen noga och
Undvika fallgropar Planera uppsatsen noga och tänk igenom hur den skall genomföras tex vem skall intervjuas

17 Empiriska data saknar har låg validitet för att besvara forskningsfrågan
Exempel Författarna vill undersöka hur avskaffandet av revisionsplikt upplevs av företagets intressenter. MEN Författarna genomför intervjuer med revisorer (som inte tillhör företagets intressentgrupper)

18 Hur klarar man uppsatsen?
Examinator – Initialt bollplank Handledare – Bollplank initialt och under uppsatsprocessen Uppsatsanvisningarna! Ska användas under hela uppsatsprocessen!

19 Handledning – några förhållningsregler
Handledaren ger feedback – inte facit Boka tid – skicka skriftligt underlag – var förberedd – anteckna! Stäm av med handledaren FÖRE datainsamlingen inleds Handledaren ger inget förhandsbesked om betyg!

20 Etik och undersökningar
Informationskravet – Berörda personer ska informeras om undersökningens syfte Samtyckeskravet – Deltagarna bestämmer själva huruvida de vill medverka Konfidentialitetskravet – Deltagarnas personuppgifter ska skyddas Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in får bara användas för undersökningens ändamål

21 Oetiska undersökningar
En undersökning är oetisk om… …någon deltagare åsamkas skada …någon deltagare inte samtycker …man inkräktar på privatlivet …det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av information

22 Plagiering Bristande referenshantering och/eller oförmåga att omvandla det man läser till sin egen text – Risk för plagiering! Plagiering = att använda någon annans text på ett sätt som gör att dem framstår som ens egen – kan föranleda disciplinärende och avstängning! Inför granskningsseminariet: URKUND

23 MEN GLÖM INTE LYCKA TILL!
Uppsatsen är er chans att skapa något som är helt ert eget! Ni kommer att lära er jättemycket! Ni blir dem som är mest kunniga på ert specifika område! Ni har ett gediget utredningsarbete att visa framtida arbetsgivare! Det är roligt! LYCKA TILL!

24 FRÅGOR? EXAMINATORSKOMMITTÉEN


Ladda ner ppt "EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI vt 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser