Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2011"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2011
Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2011 Peter Gustavsson IEI/Företagsekonomi Månd 13 dec 2010 kl 12-15 Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiUs grafiska profil. Du skriver in din rubrik, namn osv på sid 1. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2008” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiUs logotype och webadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Kursens syfte Att studenten skall utveckla och fördjupa sin förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt, formulera, behandla, vidareutveckla och analysera empiriska problemställningar inom det företagsekonomiska området Viktig träningstillfälle att utveckla • Tillämpad undersökningsteknik • Att arbeta självständigt med ett forskningsnära projekt • Förmåga att planera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt • Träna i teamwork • Bidra med output för Ekonomiska institutionen – Vilket är en central del i vår image utåt – Och en nyckelaspekt för studentens egen renommé • Synlighet och tillgänglighet Linköpings universitet

3 Innehåll I uppsatsarbetet utnyttjas teoretiska kunskaper, som inhämtas i fördjupningskurserna inom respektive inriktning. Kursen innehåller också inslag av vetenskaplig metod och teori som syftar till att diskutera trovärdigheten i arbetet Kursen syftar till att ge de studerande - förutom kunskap om allmänna samhällsvetenskapliga föreställningar – en möjlighet att reflektera över såväl ämnet företagsekonomi som vetenskap och över rollen som utredare/forskare inför sin egen magisteruppsats.

4 Genomförande och examination
Kursen inleds med en seminarieserie om vetenskapsteori och metod. Detta ligger till grund för problematisering och ansats och design av undersökningen. Som stöd för uppsatsarbetet ges dels ett antal arbetsseminarier, dels enskild handledning med för uppsatsen särskilt utsedd handledare. Uppsatsen examineras vid ett slutseminarium som genomförs i en sammanhållen seminarieserie. Uppsatsen betygsätts av en betygsnämnd. I examinationen ingår även aktivt deltagande i totalt sex seminarier inklusive opposition. Betygsdatum för uppsatsarbetet 30 poäng blir det datum som uppsatsen lämnas in till institutionen.

5 Examensuppsats vid företagsekonomi
Kopplas till pågående forskning Skrivs i grupper om två studenter Skrivs på svenska eller engelska Följer en strukturerad process: • Uppstart, metod, arbetsseminarier, handledning, förslut, slutseminariekonferens Bedöms av handledare och medbedömare som föreslår betyg till betygskommitté som avger betyg på arbetet.

6 Vad är studenternas roll
Ansvar för att planera, genomföra och avrapportera Ta emot handledning Självständighet Intresse Målinriktning och noggrannhet

7 Uppsats - ett resultatet av samverkan mellan handledare och student
Arbetsseminarier, ’försluts’-seminarium Enskild handledning Arbetsinsats Studenter Självorganiserad och ’autonom’ process Båda Magisteruppsats och en lärprocess med ett kvalitativt gott innehåll

8 Några rekommendationer
Använd tidigare erfarenheter Magisteruppsatser, C-uppsatser finns publicerade på internet och tillgängliga på biblioteket. Använd data från olika källor Historiska data, databaser, årsredovisningar, etc.

9 Kursupplägg • Metodkurs • Handledare • Introducerande möte
• Seminarier i grupp - • Slutseminariekonferens Skall godkännas av handledare minst en dag innan distribuering av arbetet

10 Seminarier - Hur många? Hur ofta? När?
Vetenskapsteori Metod Enskild handledning Arbetsseminiarium ’Förslutsseminarium’ Slutsemiarium

11 Handledare – Vem är handledare?
Vad skall handledarens roll vara? Erfarenhet från egen forskning Fackkunskap Intresse Engagemang Stimulans Tid och tillgänglighet Uppmuntran och stöd

12 Vad bedöms? Betygskriterier?
Kriterier 1. Problembehandling 2. Teoretisk förankring och referensram 3. Vetenskapligt förhållningssätt 4. Metod 5. Redovisning av empiri och Analys 6. Slutsatser och Kunskapsbidrag 7. Originalitet, självständighet, kreativitet och mognad. 8 Applicerbarhet, dvs i vilken utsträckning är det framkomna resultatet användbart i en empirisk miljö? 9. Presentation, systematik, läsvänlighet och formalia 10. Huruvida författarna lyckats med att utföra prestationer i enlighet med uppställda tidsramar. 11. Helhetsintrycket och försvaret av uppsatsen

13 Önskemål från Maria Eriksson
Hej Gunilla & Peter!   Fick info om det här mötet av Mia som ni ser. Det jag önskar är att ni verkligen upplyser studenterna om att läsa informationen som finns på hemsidan NOGA, gärna flera gånger…. Dvs den här: Hälsningar   Maria

14 Presentationer ‘Förslag till ämnen för examensuppsats VT 2011’
Malin Tillmar, Elisabeth Sundin 13.30 – Rebecca Stenberg 13.45 – Ramsin Yakob 14.00 – Hans Sjögren 14.15 – Jörgen Dahlgren 14.30 – Fredrik Tell

15


Ladda ner ppt "Examensarbete - Information inför kursen 722A35 VT 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser