Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte beträffande kvalitetsgranskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte beträffande kvalitetsgranskning"— Presentationens avskrift:

1

2 Möte beträffande kvalitetsgranskning
KMH Möte beträffande kvalitetsgranskning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) Royal College of Music in Stockholm, Sweden Peder Hofmann Utbildnings- och forskningsavdelningen

3 Kvalitetsutvärdering 2013
HSV kommer... (Högskolelagen, 1 kap.)

4 Utbildning som leder till examen &
Utbildning som leder till något annat... Examen är styrt enligt lag och förordning Utbildningsbevis är upp till lärosätet

5 Så här arbetar KMH För att uppnå examen ska studenten uppvisa
Kunskap och förståelse Mål 1 Mål 2 Färdighet och förmåga Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Värderingsförmåga och förhållningssätt Mål 1 Mål 2 Mål 3

6 Starta med slutet Arbeta med lärandemålen
1 Lärandemålen är fastställda i examensordningen. LM 2 Lärandemålen bryts ner och fokuserar på önskad/önskvärd kompetensprofil LM 3 Lärandemålen fördelas i de olika kurser som finns inom programmet, för att på så sätt garantera att studenten når examensmålen LM 4 Antagningsprov om så behövs = Helt nödvändiga färdigheter för att tillgodogöra sig utbildningen

7 Mål enligt KMH:s utbildningsplan Mål enligt utbildningsplanens kurser
Mål enligt förordning Mål enligt KMH:s utbildningsplan Mål enligt utbildningsplanens kurser Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Studenten ska... Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Studenten ska... Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska... Studenten ska...

8 Utbildningsplaner och kursplaner
Alla utbildningsplaner med kursplaner finns på Inga andra kurser ska läsas! Och i rätt ordning!

9 Kvalitetsutvärdering 2013
Så här går det till: HSV.se/kvalite

10 Kvalitetsutvärdering 2013
Vad bedöms? Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) Lärosätets självvärdering Enkäter till tidigare studenter Studenternas erfarenheter av hur väl utbildningen når de aktuella målen Platsbesök kommer att ske ---- men inte fysiskt.

11 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att granskas: Mål 1 (och 2 på master) Kunskap och förståelse Minst 2 mål under Färdighet och förmåga Minst 1 mål under Värderingsförmåga och förhållningssätt

12 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att granskas: Mål 1 Konstnärlig kandidatexamen ”Kunskap och förståelse För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga område (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.”

13 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexaemen Färdighet och förmåga ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,

14 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexamen Färdighet och förmåga, forts... ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och - visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.” Minst 2 av ovanstående mål.

15 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig kandidatexamen Värderingsförmåga och förhållningssätt ”För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förståelse av konstens roll i samhället, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.” Minst 1 av ovanstående mål.

16 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att granskas: Mål 1 & 2 Konstnärlig masterexamen ”Kunskap och förståelse För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området(huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.”

17 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Färdighet och förmåga ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, - visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,

18 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Färdighet och förmåga, forts... ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.” Minst 2 av ovanstående mål.

19 Kvalitetsutvärdering 2013
De självständiga arbetena i förhållande till examensmål Mål som kommer att väljas av bedömargruppen: Övriga mål: Konstnärlig masterexamen Värderingsförmåga och förhållningssätt ”För konstnärlig masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om konstens roll i samhället, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.” Minst 1 av ovanstående mål.

20 Kvalitetsutvärdering 2013
• Arbetena bedöms utifrån de utvalda målen med hjälp av kriterier • Anonymiserat urval granskas • Högst 24 och minst 5 arbeten bedöms

21 Kvalitetsutvärdering 2013
Vem bedömer? Ämnesexperter - konstnärligt högt meriterade personer. Studenter - studentrepresentanter från konstnärliga lärosäten Arbetslivsföreträdare

22 Kvalitetsutvärdering 2013
HSV beslutar om samlade omdömen Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet Resultat till regeringen Uppföljning Godkänd Indraget examenstillstånd

23 Kvalitetsutvärdering 2013
Verktyg att luta sig mot Rektorsbeslut PM från nämnden till institutionerna PM angående wordmall och användning av denna. Prata med varandra om vem som gör vad


Ladda ner ppt "Möte beträffande kvalitetsgranskning"

Liknande presentationer


Google-annonser