Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen"— Presentationens avskrift:

1 Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

2 Mål för fördjupningsuppgiften
Granska en angiven vetenskaplig artikel i ämnet. Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning, som utgår från tillhandahållen vetenskapliga artikel. Minst ytterligare en artikel skall ingå. Sammanfatta resultatet av undersökningen i skriftlig och muntlig form. Granska en annan grupps rapport och muntliga presentation.

3 Till fördjupningsuppgiften ingår föreläsningar och seminarier.
Föreläsningen ”Vad är en vetenskaplig artikel?” Föreläsning/seminarium: ”Vad är egentligen plagiat?” Om rapportskrivning och granskning av rapport samt användning av referenser. Skriftlig samt muntlig presentation av egen rapport vid semenariet ”Rapportgenomgång”

4 Uppgifter och handledare
Biosensorer – Mats Nilsson - grupp: A, B Infusionspumpar i pediatrik–Karl Bodell - grupp: C Signalbehandling – Kaj Lindecrantz – grupp: D, E Paraplykatetrar – Birgitta Janerot – grupp: F, G

5 Exempel på information som skall ingå är:
Frågeställning Presentation av underliggande teknik Tillämpning på Karolinska? Tillämning övriga Sverige? Priser -Ekonomi

6 Exempel på övrig information
Alternativa tekniska lösningar för tillämpningen av andra forskare/tillverkare. Vem säljer produkten på den svenska marknaden? Senaste tekniken, vad ligger i närmaste framtiden. Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

7 Forts. Försäljningsvolym per år, produktens andel av total försäljning
Trender/förändringar på marknaden

8 Vetenskapliga artiklar. Vad är det, hur används de och varför?

9 Högskolelagen (1992:1434) SFS 1992:1434 SFS 2006:173.
8§ Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå

10 Vetenskaplig rapport Dokumentationen av forskningsprocessen skall vara så informativ att andra utan svårighet kan: värdera vetenskapsteoretiska ansatser, metodval och observationer följa forskningsprocessen obehindrat utvärdera den intellektuella processen

11 Vad är en vetenskaplig artikel
primärtidskrifter: tidskrifter som bara godkänner artiklar som inte publicerats på annat håll tidigare.

12 Olika typer av artiklar
Originalartiklar: empirisk studie där resultaten för första gången beskrivs Översiktsartiklar (Review articles) inklusive meta analyser, Sammanfattning av var forskningen står ”idag” Teoretiska artiklar: Utifrån tidigare rapporter komma med en ny teori/alternativ peka på felaktigheter i den gamla.

13 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel
Tillförlitlig publicering Den ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift (primärpublikation) Vetenskaplig granskning (eng. peer-review) Tidskrifteren har ett råd av granskare (eng. referee). Tillgänglighet För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor.

14 Moment som ingår i en vetenskaplig artikel
Abstract (sammanfattning) och nyckelord Ett abstract skall vara kort och bör innehålla syfte, metod, resultat och slutsats samt ett tillägg med nyckelord som identifierar artikelns innehåll (indexeringsterm).

15 Introduktion Studiens syfte anges sammanfattningsvis, mål specificerade (mätbara). Forskarens frågeställningar beskrivs och avgränsningar som gjorts anges Problemen som man sökt svar på bör presenteras och kan ibland också följas av de viktigaste resultaten Bakgrundsfakta anges för att läsaren snabbt skall komma in i problemområdet. Allmän och teoretisk bakgrund, tidigare forskning eller inspiration från litteratur förekommer Litteratururval och informationssökning beskrivs

16 Metod kvantitativ eller kvalitativ
Beskrivningar över vilken/vilka metoder som använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas. Metoderna skall vara rimliga i förhållande till vad som skall undersökas.

17 Resultat Forskningsresultatet redovisas ofta i en översiktlig beskrivning utan att upprepa vad som tidigare framgått i artikeln. Viktiga data presenteras i löpande text och/eller i tabeller och figurer. Även oväntade eller negativa resultat redovisas.

18 Diskussion Här diskuteras principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. Undantag, brist på korrelation och svaga punkter i studien skall också uppmärksammas. Slutsatserna från forskningen måste vara lätta att följa i relation till observerade data. Endast slutsatser som bygger på tidigare presenterade data kan tas upp i diskussionen.

19 Acknowledgement Här tillkännages stöd av olika karaktär som personer kan ha bidragit med under arbetets gång: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Alla som nämns bör vara underrättade om detta.

20 Referenser I referenslistan (litteraturförteckning) skall alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan. OBS! Endast de artiklar man refererar till i texten skall finnas med i listan.

21 Frågeställningar till seminariet ”Vad är egentligen plagiat?
Vid seminariet ”Vad är en vetenskaplig artikel?” sker en genomgång av de riktlinjer som ligger till grund för den skriftliga presentationen av en vetenskaplig uppsats/rapport. Innan nästa seminarium ”Vad är egentligen plagiat?” (ligger i TIK-kursen) skall Du, med hjälp av frågeställningarna nedan, studera en vetenskaplig artikel. Den vetenskapliga artikeln skall sedan användas i den rapport ni skall skriva i ert fördjupningsämne. Det är viktigt att ni skriver ner era synpunkter, då det underlättar om de skall vara underlag vid diskussionen på seminariet.

22 Hitta vetenskaplig artikel
Pubmed ( – Bibliotek – Sök artikel - pubmed) Web of knowledge mm


Ladda ner ppt "Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen"

Liknande presentationer


Google-annonser