Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktorija Kalonaityte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktorija Kalonaityte"— Presentationens avskrift:

1 Viktorija Kalonaityte Viktorija.Kalonaityte@lnu.se
Grupprapport 1 Viktorija Kalonaityte

2 Idag: Information om grupprapporten
Gruppindelning: rapportgrupper (4 personer som ska skriva ihop) och seminariegrupper (8 rapportgrupper) Lite om kvalitativ forskningsmetod

3 Kursmoment under 1FE850: Teoretiska perspektiv:
Organisation och ledarskap: grundläggande begrepp och teorier, tentamen 4.5 hp, U-G-VG Marknadsföring: grundläggande begrepp och teorier, tentamen 4.5 hp, U-G-VG Fältarbete: grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod Tillämpning: Rapport 1, organisation, 1.5 hp, U-G Fältstudie: en undersökning av ett företag Rapport 2, marknadsföring, 1.5 hp, U-G Presentationsteknik Integration och tillämpning av marknadsföring och organisation: slutrapport, 3 hp, U-G-VG

4 Grupprapporten i sin helhet:
Ni utför en fallstudie av ett företag och författar tre rapporter Det går bra att använda sig av delrapport 1 och 2 i den sista rapporten. Dock med förbättringar/fördjupning av del 1 och 2. Ni jobbar i samma grupp och med samma företag under hela 1FE850 Ni väljer företaget själva. Två krav på det studerade företaget: minst 5 anställda och tillverkar eller säljer slutkonsumentprodukter Detaljerade instruktioner finns i häftet med kursinformation (mymoodle.lnu.se)

5 Vad ska ni göra? Välj ett företag, och välj med omsorg – utöver våra krav på att företaget ska tillverka/sälja slutkonsumentprodukter och ha fler än 5 anställda bör ni välja ett företag som ni tycker är intressant att lära er mer om. Utgå från någon aspekt av det valda företaget som ni tycker är intressant och värd att studera närmare, t ex framgångsrik affärsidé, eller tvärtom, tecken på att företaget har stagnerat/inte går så bra. Det som ni ska göra är 1) nulägesanalys av organisationen/ledarskapet (rapport 1), 2) nulägesanalys av marknadssituationen – möjligheter och hot och 3) en plan på hur möjligheter kan utnyttjas/hot kan avvärjas (slutrapporten, fältarbetet).

6 Syftet med den första rapporten:
Påbörja er fallstudie – läs därför Bryman & Bell och välj studiemetod Skapa en första beskrivning av fältföretaget Argumentera för varför det valda företaget är intressant att studera, praktiskt och teoretiskt Utveckla en frågeställning som rapporten avser besvara Öva på att analysera fallföretaget med hjälp av två perspektiv från Bolman & Deal

7 Datainsamlingen Den första rapporten kan bygga på sekundärkällor (dvs. internetkällor, artiklar m.m.), en intervju med någon på företaget är ej ett krav. Se ändå till att ni har kontakt med företaget inför rapport 2 och slutrapporten. Utforma en undersökning med hjälp av Bryman & Bell. Vad vill ni veta, varför, och hur ska ni gå tillväga för att ta reda på det? Var källkritiska!

8 Metod i den första uppgiften:
Avgränsningar Informationssökning och källkritik Om intervju med företagsrepresentant: intervjufrågor och hur de konstruerades

9 Rapporten bör innehålla:
En introduktion och en frågeställning Ett metodavsnitt Ett avsnitt där ni presenterar det insamlade materialet om företaget Ett teoriavsnitt, där ni presenterar och motiverar ert val av ett perspektiv från boken Ett analysavsnitt En slutdiskussion Källförteckning Rapporten bör vara max 2500 ord exkl framsida, innehållsförteckning och källförteckning.

10 Examination för den första rapporten:
Obligatoriskt seminarium den 19 september. Rapporten ska lämnas in till seminarielärare samma dag som seminariet Hur inlämningen ska ske – via e-post, papperskopia, eller moodle –samt upplägget på seminariet bestämmer seminarielärare, Återkoppling sker enligt seminarielärarens anvisningar. Seminarielärare är: Seminariegrupp A – B: Viktorija Kalonaityte Seminariegrupp C – D: Patrik Persson, Seminariegrupp E: Anna Alexandersson,

11 Frågor och svar Fråga: Jag har fått poäng tillgodoräknade för delkurs 1. Måste jag delta i den första grupprapporten? Svar: Ja. Delrapport 1 är en förutsättning för slutförande av fältarbetskursen. Därför vill vi att även de som har fått poäng tillgodoräknade deltar i alla rapporter. Fråga: En gruppmedlem gör inte sin del av rapportarbetet. Vad gör vi? Svar: Ta kontakt med personen ifråga och förklara situationen. Är det så att ni inte kan lösa problemet inom gruppen, ta kontakt med er seminarielärare, helst god tid innan slutinlämningen.

12 Forts. Frågor och svar Fråga: Jag är jättesjuk och inte kan komma till ett obligatoriskt seminarium! Vad gör jag? Svar: Ta kontakt med din seminarielärare. Vanligen krävs en kompletteringsuppgift Fråga: Kan man få underkänt på rapporten (del 1, 2 eller slutrapporten) och vad gör man då? Svar: Ja, det kan man. Då gäller komplettering enligt seminarielärares anvisningar. Fråga: Jag skrev inte gruppuppgiften under kursens gång, vad gör jag för att examineras? Svar: Den som av olika skäl inte deltog i grupparbetet och inte har gjort gruppuppgiften får göra det nästa gång kursen ges.


Ladda ner ppt "Viktorija Kalonaityte"

Liknande presentationer


Google-annonser