Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning

2 Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats  Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.  Skolans arbetsmiljö behöver stödja elevens närvaro oavsett vilka förutsättningar och behov eleven har.  Skolan har ett långtgående ansvar när det gäller att vidta åtgärder för att en elev ska kunna fullgöra sin skolgång. 2014-09-10

3 Bakgrund  Cirka 12 000 skolpliktiga elever beräknas ha varit återkommande ogiltigt frånvarande från vissa lektioner/ämnen/dagar under minst två månader i slutet av läsåret 2008/09. (Skolverket.Skolfrånvaro och vägen tillbaka, 2010)  Hög frånvaro är ett allvarligt problem vid flera skolor och huvudmännen saknar ofta en samlad bild av hur frånvarosituationen vid skolorna ser ut. (Skolinspektionen. Skolpliktsbevakning, 2010)  Elevhälsans tid har svårt att räcka till för elevernas behov. (Skolinspektionen. Elevhälsan, 2011 )  Skolhälsovården behöver bli bättre på att fånga upp elever som mår dåligt. (Oecd. Mental Health and Work. 2013 ) 2014-09-10

4 Granskningens syfte och inriktning Syfte  Att huvudmannen uppmärksammas på sitt ansvar för att säkerställa alla elevers rätt till utbildning.  Att skolans arbete med att främja närvaro och åtgärda frånvaro förbättras. Granskningsområden  Att främja närvaro.  Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.  Att följa upp kvaliteten i arbetet med att främja närvaro och åtgärda frånvaro. Avgränsning  Granskningen har omfattat skol- och huvudmannanivå.  Granskningen har omfattat grundskolans årskurs 6-9. 2014-09-10

5 Omfattning av ogiltig frånvaro i granskade skolor  Frånvaro om 2–4 lektioner/vecka och över 4 lektioner/vecka  Antalet elever per skola varierade från enstaka elever upp till ett tjugotal.  Variationen mellan skolorna var stor för båda kategorierna.  Sammanhängande längre frånvaro  I de flesta skolor fanns elever med en sammanhängande frånvaro om 1-2 veckor.  I ungefär hälften av skolorna fanns också elever med en långvarig frånvaro över 2 veckor. 2014-09-10

6 Granskningens huvudresultat  Elevers frånvaro ses ofta som ett individproblem och inte som en angelägenhet för hela skolan.  Elever har ofta utvecklat en hög frånvaro innan en allsidig utredning om orsakerna till frånvaron har gjorts. Samråd med elevhälsans samtliga professioner sker ofta sent i processen.  För elever med långvarig frånvaro behöver uppföljningar av insatta åtgärder göras tätare och omfatta både elevens kunskapsutveckling och omfattning av frånvaro.  Huvudmännen behöver i högre grad följa upp att elever med hög frånvaro får sin utbildning tillgodosedd. 2014-09-10

7 Främjande arbete – hur stödjer det elevens närvaro? Skolan  Utforma en arbets- och studiemiljö som främjar närvaro.  Utgå från frånvaromönster som är likartade för exempelvis olika ämnen eller elevgrupper.  Elevhälsans främjande arbete behöver stärkas.  Förbättra delaktigheten för elever och vårdnadshavare. 2014-09-10

8 Främjande arbete – hur stödjer det elevens närvaro? Huvudmannen  Stödja skolorna i det främjande arbetet.  Se till att stödet till skolorna utgår från de förutsättningar och behov som finns vid respektive skola.  Se till att elevhälsans arbete också inriktas mot att främja närvaro och förebygga frånvaro. 2014-09-10

9 Rätt utredning – rätt åtgärder. Hur tillgodoses elevens rätt till utbildning? Skolan  Ha en likvärdig hantering av rutinerna för elevernas närvaro och frånvaro.  Utreda bakomliggande orsaker till en elevs frånvaro på ett tidigt stadium.  Elevhälsans personal behöver utreda orsakerna så att rätt åtgärder kan vidtas.  Resultatet av insatta åtgärder bör utgå från en bedömning av elevens kunskapsutveckling och närvaro.  Utveckla samarbetet med vårdnadshavarna. 2014-09-10

10 Rätt utredning – rätt åtgärder. Hur tillgodoses elevens rätt till utbildning? Huvudmannen  Ha tydliga rutiner för skolornas rapportering.  Följa upp elever med hög och långvarig frånvaro.  Följa upp att rektorn har förutsättningar/ kunskap/ möjligheter att vid behov vidta ytterligare åtgärder.  Arbeta för en samordning inom kommunen och med externa myndigheter. 2014-09-10

11 Kvalitetsarbetet- Hur kan skola och huvudman förbättra sitt arbete? Skolan och huvudmannen  Sammanställa frånvaron på skol- och huvudmannanivå.  Beskriva förutsättningar för det främjande, utredande och åtgärdande arbetet.  Göra analyser och ta fram utvecklingsområden.  Ske i samverkan med elever och vårdnadshavare.  Ske i samverkan inom kommunen och med externa myndigheter. 2014-09-10

12 Sammanfattning  Det främjande arbetet kan utvecklas genom  riktade insatser för att förbättra verksamheten  att utgå från de förutsättningar och behov som finns vid respektive skola  samverkan med elevhälsan, elever och vårdnadshavare  Det utredande/ åtgärdande arbetet behöver  utgå från en allsidig utredning av orsakerna till en elevs frånvaro  ske i samarbete med elevhälsan  säkerställa att eleven får det stöd den har behov av  ske inom kommunen och med externa myndigheter.  Kvalitetsarbetet behöver  omfatta arbetet med att främja närvaro och utreda/ åtgärda frånvaro. 2014-09-10

13 I arbetet för barnets bästa är det avgörande att huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för ett samarbete där elevens rätt till utbildning är det gemensamma målet för alla insatser. 2014-09-10


Ladda ner ppt "Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser