Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012

2 Övergripande mål i för hälso- och sjukvården
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Övergripande mål i för hälso- och sjukvården Medborgarperspektivet Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka (andelen nöjda medborgare 2008 var 66 procent, vårdbarometern SKL) Patientperspektivet Andelen av patienterna som besökt vården och värderat den som 4 – 5 på en femgradig skala ska öka (andel 2008 var 82 procent, vårdbarometern SKL)

3 Befolkningsutveckling
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Befolkningsutveckling Beräknad folkmängd december personer Beräknad befolkningsökning personer

4 Förutsättningar och utgångspunkter för budget 2010
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Förutsättningar och utgångspunkter för budget 2010 Samhällsekonomin – minskad skatteintäktsutveckling Inriktning – trots det svåra ekonomiska läget bibehålla befintlig kvalitet och omfattning av hälso- och sjukvården Treårsavtalen – treårsavtalen ligger fast och är en förutsättning för en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling Rätt vårdnivå – patienten lotsas rätt vid första kontakten Patientsäkerhet – åtgärder för att minska kvalitetsbristkostnader

5 Verksamhetens omfattning
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Verksamhetens omfattning Verksamheten delas in i 19 fokusområden med inriktningsmål och strategier Budgetramen är miljoner kronor för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel för länets två miljoner invånare

6 Verksamhetens inriktning
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Verksamhetens inriktning Patientsäkerheten i fokus Decentraliserat kostnadsansvar för receptläkemedel Palliativa vården för barn utvecklas Omstrukturering av beroendevården för unga Analys av neuropsykiatrisk utredning Publika jämförelser Tillgänglighetskraven skärps vid geriatrisk klinik Modellen för flerårsavtal utvecklas för geriatriken Satsning på förebyggande tandvård för barn Behoven av habilitering analyseras Tillgängligheten till hjälpmedel skärps via hjälpmedelsval Nya vårdvalsområden (ex ultraljud)

7 Verksamhetens ekonomi
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Verksamhetens ekonomi Ekonomiskt tillskott 2010 innebär miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,5 procent mot budget 2009 Motsvarande ökning i budget 2009 är miljoner kronor, 5,4 procent jämfört med bokslut

8 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning

9 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning

10 Strategier för hantering av en begränsad budget
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Strategier för hantering av en begränsad budget Inga eller låga prisuppräkningar till vårdgivarna i vårdval och avtal där priser inte är fastställda 2010 Reduceringar av HSN-gemensamma anslag, cirka 90 miljoner kronor Nya upphandlingar prövas Bättre prognos för läkemedel förstärker budgeten med cirka miljoner kronor Nivåerna förutsätter att bokslut 2009 är i balans med budgeten

11 Uppräkningar i budgetförslaget 2010
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Uppräkningar i budgetförslaget 2010 Budgeten för läkemedelsförmånen räknas upp med 4 procent (närsjukvård 1,4 procent och somatisk specialistvård 6,4 procent) Avtalad uppräkning med sjukhusen innebär uppräkning om cirka 2,9 procent Utrymme för vårdverksamhet i övrigt cirka 1,3 procent

12 Fördelning av medel mellan vårdgrenar
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Fördelning av medel mellan vårdgrenar Läkemedel 4 956 11,6% Geriatrik 2 143 5,0% Psykiatri 4 627 10,8% Primärvård 7 098 16,6% Tandvård 758 1,8% Somatisk specialistvård 19 518 45,6% Övrig sjukvård o Övrig verksamhet 2 125 Habilitering 432 1,0% Hjälpmedel 1 151 2,7%

13 Pågående utvecklingsuppdrag
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Pågående utvecklingsuppdrag Vårdval specialisttandvård för barn 2010 Förebyggande tandvård för ettåringar Bukaortascreening Utbyggnad av dialys Barnhospice Logopedinsatser i språkförskolor

14 Risker och möjligheter 2010
7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning Risker och möjligheter 2010 Budgeten saknar marginaler, låga volymantaganden Nya influensan Att vårdgarantin inte uppfylls Ersättningsetableringar privata specialister och sjukgymnaster Flerårsavtalen innebär att sjukhusen får viss kompensation vid produktion över målvolym Överklaganden vid upphandlingar Bättre utfall vid upphandlingar kan ge minskade kostnader Uppföljning av utomlänsvård


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser