Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp"— Presentationens avskrift:

1 Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp
Hälsofrämjande för alla – specialinsatser vid allvarliga tillstånd

2 Vårdgarantin Nu 0 + 7 + 90 + 90 Sedan 0 + 7 + 30 + 30 Vad är detta……….
Kontakt Besök Bedömning Behandling Primärv Spec Spec Sedan Vad är detta……….

3 Utvecklat och balanserat arbete på alla nivåer
Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialist psyk Högspec

4 (identifiering, stöd, anpassning)
Tillgänglighet till rätt insatser på rätt nivå: Högspec Specialiserad Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Basverksamheter (identifiering, stöd, anpassning)

5 2 miljoner barn

6 2 miljoner barn

7 Arbete Kompisar - Fritid Förskola -Skola Familjen 0 år 5 år 10 år 20 år

8 Kommunicerande kärl: Barnpsykiatri Habilitering Barnmedicin Primärvård Barnhälsovård Skola Elevhälsa Skolhälsovård Socialtjänst Tillgängligheten till barnpsykiatrin är beroende av tillgängligheten till insatser i övriga delar. Viktigt att få insatser av rätt instans för att inte göra psykiatri av det som inte är i behov av psykiatrins insatser.

9 Det ofödda barnet Förebyggande -generella Tidiga insatser
Förbereda föräldrarollen, stödja sund livsstil Tidiga insatser Hitta mammor med missbruk, risk konsumtion, psykisk sjukdom, annan risksituation Basverksamheter: MVH, BVH

10 Spädbarn BHV Barnmedicin Förebyggande Tidiga insatser
Föräldragrupper, hembesök hos nyblivna föräldrar Tidiga insatser Hitta mammor med depression, risk för brister i omsorg, anknytningsproblem Indikerade problem Avvikelser i tillväxt, utveckling BHV Barnmedicin

11 Små barn – förskolebarn Förebyggande Tidiga insatser
Föräldragrupper, riktat föräldrastöd, god förskola Tidiga insatser Anpassning i förskola Stöd vid risk för brister i omsorg, svårigheter i samspel, hitta problem ex autism Basverksamheter: BHV, förskola Indikerade problem Utreda avvikelser i tillväxt och utveckling, misstänkt autism, normbrytande beteende Behandla med specialiserat föräldrastöd, träningsprogram Specialist: barnmedicin, barnhabilitering, barnpsykiatri

12 Skolbarn – ungdomar Förebyggande Tidiga insatser
Föräldragrupper, god skolmiljö, möjlighet att uppnå mål, kost o motion, livskunskap på schemat Tidiga insatser Anpassat föräldrastöd Anpassning och stöd i skolan, antimobbing - program, koll på hög frånvaro, riskbruk, elevvårdskonferens, råd och stöd vid tecken på ohälsa, Kartläggning, nivåbestämning Basverksamheter: skola, skolhälsovård/elevhälsa, ungdomsmottagning

13 Skolbarn – ungdomar Indikerade problem
Depression, ångest, missbruk, ätstörning – Utredning o behandling av lindriga tillstånd Ev. fortsatt beh av okomplicerde Första linje: Primärvård, barnhälsovård, ungdomsmottagning, skolhälsovård, socialtjänst Depression <13 år, ångest, missbruk, ätstörning - allvarliga och komplicerade Självdestruktivt beteende - självmordsrisk ADHD medicinering, Missbruk och psykisk sjukdom Misstänkt psykos, bipolär sjukdom Specialist: barnmedicin, barnhabilitering, barnpsykiatri

14 Ungdomar - unga vuxna Förebyggande är möjlighet till arbete, delaktighet, Tidiga insatser och utredning och behandling av lindriga tillstånd behöver en utvecklad första linje, anpassad till ungas behov, som kan ge evidensbaserade insatser ex KBT, medicinering Allvarliga tillstånd behöver åldersövergripande verksamheter inom specialistvården

15 SKL anser att det i nuläget inte går att rekommendera ett sätt eller en modell för hur ansvarsfördelning och verksamheter ska utformas utan att det måste ske utifrån lokala förutsättningar och behov i kommuner och landsting. SKL anser att kommuner och landsting behöver göra lokala överenskommelser och gemensamt planera hur behoven av insatser på specialistnivå, förstalinjesnivå och basnivå ska tillgodoses för att få ett effektivt resursutnyttjande.

16 En fullt genomförd förändrad vårdgaranti till dagar från nuvarande kan vara möjlig först 2011. Ett delmål med kan successivt uppnås under 2009 för att gälla fullt ut från

17 Vårdgarantin 0 + 7 + 30 + 30 Fördjupad utredning Behandling Bedömning
Fördjupad utredning Behandling Bedömning Utbyggd första linje

18 Psykisk hälsa: Hälsofrämjande Förebyggande Tidiga insatser Sociala problem Psykisk ohälsa Sjukdom Familjen Förskola skola Skolhälsovård MHV BHV Familjecentraler Ungdomsmott Specialistvård - Första linje - Hälsovård - Arenor Primärvård Soc myndighetsutöv BUP SiS Vuxenpsyk

19 I dag ofta ett splittrat utbud med oklara ansvarsgränser
Skolhälsovård/ Elevhälsa BVC MVC Primärvård ? Primärvård ? Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år Ungdomshälsa Socialtjänsten Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering Grundskola Förskola Gymnasie- skola Finns bara ibland Olika mycket ansvar för psykisk ohälsa Familjecentraler Säger ofta att de inte har ansvaret för barn och ungdomars psykiska hälsa I dag ofta ett splittrat utbud med oklara ansvarsgränser

20 Skolhälsovård o Elevhälsa Socialtjänst råd och stöd
Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år All ohälsa Ungdomshälsa inkl Ungdomsmott, Skolhälsovård o Elevhälsa Socialtjänst råd och stöd Socialtjänsten Myndighets- utövnings uppdraget Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering Grundskola Förskola Gymnasie -skola Primärvårds uppdraget Kroppslig ohälsa Förskola skola en naturlig arena Barn- och Familjehälsa Inkl Familjecentral Skolhälsovård o Elevhälsa Socialtjänst råd och stöd MVC,BVC, Uppdrag att tillhandahålla allt hälsoarbete och även första- linjesvård vid psykisk ohälsa Behov av överenskommelse om samarbete och lokala lösningar mellan kommun och landsting

21 Primärvård, Skolhälsovård Socialtjänst råd och stöd
Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år Ungdomshälsa inkl Ungdomsmott, Primärvård, Skolhälsovård Socialtjänst råd och stöd Socialtjänsten Myndighets- utövning Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering Grundskola Förskola Gymnasie- skola Elev-vård Förskola skola en naturlig arena Barn- och Familjehälsa inkludera MVC,BVC, Primärvård, Skolhälsovård Socialtjänst råd och stöd Behov av tydligt samarbets- uppdrag Uppdrag att tillhandahålla allt hälsoarbete och första linjesvård vid all ohälsa hos barn o unga Behov av överenskommelse om samarbete och lokala lösningar mellan kommun och landsting

22 "En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!" Tage Danielsson


Ladda ner ppt "Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser