Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontakt och bilder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontakt och bilder"— Presentationens avskrift:

1 Trollhättan 30 maj 2007 ing-marie.wieselgren@skl.se

2 Kontakt och bilder

3 Ambition och ansvar SOU 2006:100
Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ing-Marie Wieselgren

4 Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100). En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad: Tillgänglighet Samordning Kunskap och professionalism Brukarinflytande

5 I ett sammanhang Psykisk hälsa Psykisk ohälsa Psykiskt funktionshinder
Allvarlig psykisk sjukdom Psykisk hälsa Psykisk ohälsa

6 Förslag: Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015
Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: bostad och stöd i vardagen arbete eller meningsfull sysselsättning gemenskap och delaktighet i samhället goda vård- och stödinsatser

7 Nationell nivå - samordning och tillgänglighet:
Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet Särskilt riktat statsbidrag i 7 år: 800 miljoner till kommuner och landsting 100 miljoner till forskning 100 miljoner till utveckling och metodstöd

8 Förslag: Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting
Villkor: Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas

9 Kommuner och landsting - ansvarsfördelning:
Inga förändringar kring huvudmannaskap Tydliggörande av nuvarande ansvar Överenskommelser om samarbete och ansvar Skyldighet att upprätta individuella planer Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet

10 Kommuner - Landsting Känna till behoven Var och en tar sitt ansvar
Samordna sina insatser Samarbeta Gemensamma strategier Känna till hur behoven motsvaras

11 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå
Högspec Specialist psyk Första linjens vård Tidiga insatser, riskgrupper Hälsoarbete, primärprevention

12 Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå
Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM Socialtjänst insatser, beviljade insatser Stödinsatser ex skola, Tidigat stöd, råd , riskgrupper Förebyggande stödinsatser

13 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå
Rättspsykiatrin Vuxenpsykiatrin Barn och ungdomspsykiatrin Högspec Specialis psyk Första linjens vård Primärvården ++ Elevhälsan Företagshälsovården Tidiga insatser, riskgrupper Hälsoarbete, primärprevention

14

15 Landstings Kommun- politiker politiker Kommunal- Landstings-
Kommunal verksamhet Kommunal- verksamhet Landstings- verksamhet

16 Förslag: Överenskommelser om samarbete kring personer med psykiska funktionshinder i HSL och SoL
Innehåll: Gemensamma mål Rutiner för samarbete Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk Ansvar för hjälpmedel Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs Former för hur tvister ska lösas

17 Förslag: Gemensam individuell planering
Införs i HSL och SoL Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det. Av planen ska framgå: målen för insatserna, vad respektive huvudman ansvarar för och vem som ska samordna insatserna

18 bostad och stöd i vardagen arbete eller meningsfull sysselsättning
Förslag: Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015 Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: bostad och stöd i vardagen arbete eller meningsfull sysselsättning gemenskap och delaktighet i samhället goda vård- och stödinsatser

19 Bostad och stöd i vardagen

20 Bostad och stöd i vardagen utifrån behov och önskemål ska tillförsäkras alla personer med ett psykiskt funktionshinder. Som för alla är smak och önskemål skiftande Behövs ett differentierat utbud: eget boende med eller utan boendestöd bostad med särskild service med eller utan nattpersonal vistelse för kortvariga svikttillstånd Förslag att boendestöd införs i SoL Boendestöd bör inte medföra några avgifter

21 Arbete och sysselsättning Arbete och sysselsättning

22 Aktivitetsgaranti Speciella handläggare på FK
Aktivitetsgaranti för unga Speciella handläggare på FK Utredning från landstinget Arbetsrehabilitering – statligt stöd under 5 år Ökat antal trygghetsanställningar och OSA Statligt stöd till kooperativ mm Om behov av sysselsättning/fortsatt rehab efter 5 år kommunen ansvarig att ge detta

23 Rätt till daglig sysselsättning enligt LSS
Även personkrets tre borde ha detta LSS kommittén bör få uppdrag att ta med detta

24 Sysselsättning oavsett funktionsnivå
Arbete på öppna marknaden Med lönebidrag Osa anställning Skyddade arbeten, Samhall mm Kooperativ Kommunala arbetsplatser Sysselsättningsverksamheter Daglig sysselsättning enligt LSS

25 Gemenskap och delaktighet
Handikappolitiska målen Stigmatisering Ekonomi – handikappersättning, avgiftsfrihet för boendestöd, vård enligt LPT Fritid – mötesplatser Hjälpmedel

26 Handikappersättning Personer med psykiskt funktionshinder som innebär allvarliga kognitiva svårigheter bör få ingå i de grupper som har rätt till handikappersättning om minst 36% utan individuell prövning Har en merkostnad om minst per år = kr per månad

27 Goda vård och stöd insatser

28 Socialtjänstens ansvar för personer med psykiskt funktionshinder
Övergripande nivå: samlad bild av behoven – inventera, uppsöka se till att det finns ett varierat utbud för boende, boendestöd, fritid, sysselsättning m.m. samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer Individnivå: behovsstyrt och samordnat stöd

29 Landstinget har ansvar för
God och säker vård Likvärdig vård Utredning, Behandling, Rehabilitering

30 Sjukhus Samhället Egen bostad Landsting Kommunen Akutplatser
Hög säkerhet Öppenvårdsteam Mobila team Krisenheter Sviktplatser Långtidsenheter Landsting Egen bostad Mellan former Integrerade verksamheter Kommunen Boendestöd Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser

31 Slutenvård tillräckligt antal sängplatser för god tillgänglighet – fler än idag differentierat utbud: hög säkerhet – öppet och lättillgängligt små enheter för att få bättre vårdmiljö och kunna specialisera brett vårdinnehåll kompetent personal

32 Utmaningar personer med stora och komplexa behov
personer som inte vill ha vård

33 Ökad tillgänglighet till attraktiv vård
Respektfullt bemötande Inflytande på den egna vården Ökad tillgänglighet till slutenvård av differentierad typ boende av differentierad typ integrerade verksamheter mobila verksamheter kunskapsbaserade insatser i primärvård, specialistpsykiatri och socialtjänst kontinuitet och långsiktiga lösningar

34 Riskkonsumtion och missbruk av alkohol och droger
riskkonsumtion och missbruk måste identifieras tidigt, ansvar för primärvård, psykiatri, socialtjänst missbruk ofta en komplicerande faktor vid psykisk sjukdom psykisk sjukdom vanlig vid missbruk diagnostik och medicinsk behandling ett hälso- och sjukvårds ansvar krävs både medicinska och sociala insatser

35 Ansvarsgaranti till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk
Den som får kännedom kallar till möte inom 1 vecka gemensam bedömning av behov, planering av insatser startar utser ansvariga i kommun och landsting, vid behov en case manager Vård inom en månad medicinska insatser, landstinget förkortad vårdgaranti sociala insatser, kommunen ge eller betala annan

36 Psykisk sjukdom och missbruk
Psykiatrisk vård + missbruksvård + sociala insatser i öppenvård DD-team Behandlingshem Slutenvård med abstinensbehandling, utredning, psykiatrisk behandling Integrerad DD-boende och behandling

37 Noll-vision för personer kända av psykiatri
eller socialtjänst Ingen människa med psykisk sjukdom ska skada sig själv eller annan pga att han/hon tappats bort av vården eller inte fått de insatser han/hon borde.

38 Resursgrupp Boendevärd Skötare Sjuksköterska Läkare Vänner Arbetskamrater Kurator Patienten Arbetsledare Familjen Arbetsterapeut Psykolog Boendestödjare Kontaktperson Gemensam plan, inventerar behov, olika uppdrag/uppgifter, uppföljning, gemensamt ansvar

39 Alltid en ansvarig person
Stafett pinnen ska alltid lämnas till någon

40 Personligt stöd Personligt ombud Kontaktperson Boendestödjare God man
Förvaltare Case manager

41 Förbättrad tvångsvård
Öppenvård med särskilda villkor Ambitionshöjning - bästa tänkbara vård Systematiskt förbättringsarbete - metoder, etik Kompetensutveckling Översyn av nuvarande LPT

42 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)
Tydligare ansvar för landsting och kommuner Vidgade uppgifter för rättspsykiatrin både före och efter frihetsberövandet – kompetenscentrum Nationell samordning av rättspsykiatrisk utredning och vård Statlig medfinansiering av rättspsykiatrin

43 Tidiga insatser till barn- och ungdomar med psykosocial problematik Specialiserade insatser vid behov En väg in i systemet

44 Gemensam arena Barn- och familjehälsa Ungdomshälsa 0-15 år 16-25 år
Lokala helhetslösningar exempelvis: Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsa Ungdomshälsa 0-15 år år eller Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion

45 Gemensamma lösningar SiS HVB Gemensamma utredningar vid t.ex. ADHD
Gemensam utrednings- och behandlingsverksamhet för barn o. ungdomar med stora och sammansatta problem BUP, Socialtjänst Skola BUP, Socialtjänst Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsa Ungdomshälsa

46 SIS Social styrelsen Nationellt Kunskapscentrum IMS
för tidiga insatser till barn och ungdomar IMS utbildning, metodstöd handledning utvärdering Gemensam utrednings och behandlingsverksamhet för barn o ungdomar med stora och sammansatta problem Lokala helhetslösningar exempelvis BUP, Soc Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Familjecentraler Ungdomscentraler eller Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion

47 Ungdomar med komplexa och omfattande behov
sociala och psykiatriska problem ofta samtidigt gemensamt ansvar kommun och landsting störst behov – största insatserna ska erbjudas psykiatrisk specialistvård även när personen är placerad i dygnsvård på SiS eller HVB förtydligande i HSL och SoL förtydligande i Riksavtalet lokala riktlinjer samarbete BUP och SiS individuella planer – gemensam uppföljning

48 Sjukhus Samhället Egen bostad Landsting Kommunen Akutplatser
Hög säkerhet Öppenvårdsteam Mobila team Krisenheter Sviktplatser Långtidsenheter Landsting Egen bostad Mellan former Integrerade verksamheter Kommunen Boendestöd Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser

49 HOPP

50 Vad händer nu? Remisserna sammanställs Ev propositioner under hösten och nästa vår Socialstyrelsen NU! – projektet Aktiviteter i Kommuner och Landsting SKL – info, stöd , utbyte, opinionsbildning

51 Hjälpte det med Milton ? För Verksamheterna, Individerna
organisationerna Ja Njae

52                                                                                           

53 Göra skillnad för användarna Behov/problem. -
Göra skillnad för användarna Behov/problem - Inventering Samarbetsformer - finns Mål beslutas av politiken Hur lösas - verksamheterna från aktuell kunskap Vad behövs - verksamheten analysera Tidsplan Förändringsarbete Uppföljning och återföring

54 Ständigt ompröva – minnas uppdraget
För vem är jag på jobbet Skulle jag välja min verksamhet till min anhörige Hur ser våra resultat (för individerna) ut Vad kan ge bättre resultat Gemensamma resultatet som räknas Vad är vi hemmablinda på Vad kan jag förändra Göra chefen klok

55 Lite länkar www.skl.se www.sou.gov.se/psykiatri
bilderna


Ladda ner ppt "Kontakt och bilder"

Liknande presentationer


Google-annonser