Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Baskompetens i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Baskompetens i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Baskompetens i samverkan
Birgitta Johansson Psykiatrichef ÖLL

2 Bakgrund Socialstyrelsen inbjöd i september 2008
kommuner och landsting att gemensamt och i samarbete med patient- brukar- och anhörigorganisationer söka medel för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

3 Kompetensutveckling för att
Skapa gemensam kunskapsbas Höja kompetensen hos personal så att förbättring noteras inom Vård och behandling Boende och vardagsstöd Meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete

4 Målgrupp Personal i den psykiatriska hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten Skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, rehabiliteringspersonal, sysselsättningspersonal och behandlingsassistenter + sjuksköterskor I särskilda fall kan även läkare, psykologer och kuratorer ingå

5 Övergripande mål för samhällets insatser Ur psykiatrisamordningen SOU:2006:100
Alla människor med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: En bostad och det stöd i vardagen som de har behov av, arbete eller meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhället och goda vård och stödinsatser

6 Evidensbaserad praktik – beslutsstöd från tre källor
Bästa tillgängliga vetenskapliga/empiriska information Professionell expertkunskap Klientens/brukarens värderingar och önskemål 6

7 Nya arbetssätt och förhållningssätt
Teoretisk kunskapshöjning Praktisk träning Möjlighet till reflektion Återkoppling från brukare och närstående Samt handledning

8 Satsningens innehåll Gemensam kunskapsbas för att
personal i kommun och landsting ska ha respekt för varandras kompetenser och förstå varandras uppdrag insatserna till målgruppen ska utgå från en gemensam bas på bästa tillgängliga evidens

9 Satsningens innehåll Kunskap om regler som styr organisationerna och hur förutsättningarna för prioriteringar och beslutsfattande skiljer sig åt Större samsyn på sjukdom, funktionsnedsättning, patient, brukar- anhörigperspektiv, autonomi och medborgarskap

10 Bakgrund till vår ansökan
Erfarenheterna från Miltonprojekten Behov av utbildning kring Varandras uppdrag Planering av vården Neuropsykiatri Etik i arbetet Boendestöd och sysselsättning

11 Bakgrund till vår ansökan
PUFF- utredningen av allmänpsykiatrin Skapa förutsättning för samverkan i partnerskap Vårdkoordinator för samtidiga insatser Vårdplanering för kontinuitet Kunskaps och värdegrundsbaserad psykiatri Patient och anhörigfokus

12 Fokus för ansökan Samverkan i partnerskap
Vård och insatssamordning till stöd för återhämtning Etik i arbetet Planering för långsiktig kompetensförsörjning Sökte 7.7 beviljades 3.5 miljoner kronor Projekttid

13 Beviljade medel för huvudfokus
Vård och insatssamordning till stöd för återhämtning Inventering av individens behov i olika stadier av sjukdom Lämpliga insatser att möta behovet/problemet Insatser till stöd för vårdplanering Sjukdoms och rehabiliteringskunskap Samverkan i partnerskap Utbildning i varandras uppdrag och förutsättningar Utveckling av roll som vårdkoordinator, samordnare Etik i arbetet Gemensam värdegrund

14 Samordnad vårdplanering med Individens/brukarens/patientens behov i centrum
UTBILDNING BOENDE ARBETE INKOMST En individ Intresseorg. och grupper Familj och vänner Hälso- och sjukvård Samhällets struktur och service Vårdplan Insats- och aktivitetsplan ”Min plan” Samordnad vårdplan

15 Genomförande Projektledare utsedd – Elisabet Norlinder
Arbetsgrupp på gång med 2 representanter från kommunerna och 2 från landstinget plus Aktiv medverkan från patient-, brukar- och anhörigföreningar

16 Metoder Inspirationsseminarier Föreläsningar Studiecirklar Handledning
Tid för reflektion i grupp Praktisk utövning - återkoppling Aktiv medverkan från brukare och anhöriga i planering, genomförande och uppföljning …….

17 Organisation Regionförbund och landsting tillsammans
Styrgrupp Vilmer/Vuxenpsyk samverkan Projektledare på regionförbundet Projektgrupp – kommun, psykiatrin och NSPH representant Arbetsgrupper för delområden Kommunikations- och informationssatsning

18 Samverkan Patient- brukar- anhörigorganisationer via det nybildade lokala nätverket NSPH – (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som samlar 13 organisationer som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, psykisk och neuropsykiatriska funktionshinder Samverkanspartners i samhället FK, Af, kriminalvården, polisen, goda män, förvaltare, mfl

19 Samband Anknyta till ordinarie verksamheter och utvecklingsarbete hos respektive huvudman Förstärkas av samtidiga insatser inom utbildning och kompetensförsörjning Bidra till generellt ökad medvetenhet om individers behov i samband med psykisk störning eller funktionsnedsättning och lämpliga insatser som kan bidra till återhämtning Ta vara på och använda goda exempel och resurspersoner inom länet för att främja kännedom om varandras förutsättningar

20 Uppföljning Kontinuerlig redovisning av genomförda aktiviteter och dess resultat i förhållande till mål Delaktighet från aktörerna och spridning i länet Synlighet och förmedling av gjorda erfarenheter Utvecklade rutiner och överenskommelser Patienters och närståendes uppfattning om effekt och värde av insatserna

21 Utvärdering Med stöd av den kontinuerliga uppföljningen sammanställs data som analyseras och utvärderas i samråd med styrgrupp och NSPH Revideringar kan ske med stöd av uppföljningar under projektets förlopp Senast mars 2011 ska uppföljning med utvärdering redovisas till socialstyrelsen


Ladda ner ppt "Baskompetens i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser