Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014."— Presentationens avskrift:

1 Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014

2 Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014

3 (SKL) För att åstadkomma…
Att brukare får insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Att socialtjänsten får ökad kapacitet att skapa och använda relevant kunskap om resultat, kvalitet och effektivitet (en förutsättning för 1)

4 (SKL) Gör vi… Stöder uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling – med ett lokalt ägarskap Förbättrar det nationella stödet - till stöd för lokal utveckling

5 Kunskapsutveckling – ett samspel
Nationell uppföljning och utvärdering Nationell styrning och stöd Lokal uppföljning och utvärdering Lokal styrning och stöd

6 (SKL) Utvecklingsarbete – ”funkis”
Behovet sedan länge känt och uppmärksammat – svårt att få igenom stora kompetenssatsningar för detta verksamhetsområde 2012 genomfördes en kartläggning om behovet Vi valde brukarmedverkan, barns delaktighet och systematisk uppföljning Ny ”modell” för fördelning av medel – större flexibilitet

7 Inför 2014 Fortsätta och förstärka redan pågående aktiviteter
Funktionshinder området – inga förändringar Utvidgat stöd för regionalt arbete med analys av öppna jämförelser

8 Aktuella frågor inom funktionshinderområdet
kostnadsutveckling LSS aktuella utredningar, statliga offentliga, Socialstyrelsen, Handisam, BO, ISF. Öppna Jämförelser-funktionshinder HI + Handisam Evidensbaserad praktik

9 Pågående utredningar och uppdrag
1) Statlig utredning: Översyn av ersättningen för personlig assistans - särskild utredare Agneta Rönn (SKL) - sjuklönekostnader 2) Socialstyrelsen om personlig assistans Analysera och bedöma personlig assistans som utförs av den assistansberättigades gode man, förvaltare eller ombud. Bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans.

10 3) Handisam ska undersöka hur barn med funktionsnedsättning som har många myndighetskontakter upplever det stöd de får. Uppdraget omfattar att undersöka och sammanställa hur barn och unga med funktionsnedsättning som lever med många myndighetskontakter upplever sin situation och det stöd de får. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014. 4) Barnombudsmannen ska vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.

11 Inspektionen för socialförsäkringen ska studera flödet från den statliga assistansersättningen till de kommunala stödinsatserna samt vilka insatser som erbjuds personer som får avslag på en ny ansökan om assistansersättning. Analysera eventuella förändringar i FK:s arbetssätt, bedömningar och beslut om assistansersättning samt av rättspraxis. Delrapport publicerad: Utfall av beslut om statlig assistansersättning

12 Öppna jämförelser Socialstyrelsen och SKL arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. ÖJ-funktionshinder släpptes senast i maj och redovisar statistik både LSS- och psykiatriområdet samt daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna inom både egen regi och enskild regi. Resultatet baseras på de enkäter som var ute i nov-dec 2012.

13 Laget runt – hur ser nuläget ut i länen
Laget runt – hur ser nuläget ut i länen? Flera län har kommit igång och andra är i uppstart Delaktighetsmodell Brukarenkät Barns inflytande Framtidsverkstad Utvärdering av individuella planer ur brukarperspektiv Modell för brukarrevision Tjänstedesign, spåra delaktighet i dokumentation Fictostat (webbaserat verktyg där individen kan svara med hjälp av röst, smileys mm) Kompetensutveckling

14

15

16


Ladda ner ppt "Genomförandeplan för Dalarnas län inom området barn och vuxna med funktionsnedsättning (LSS) 2013 – april 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser