Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programområde Personer med funktionsnedsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programområde Personer med funktionsnedsättning"— Presentationens avskrift:

1 Programområde Personer med funktionsnedsättning
Dialogmöte i Halland Ola Götesson

2 Personer med funktionsnedsättning.
Ett av fem programområden inom den regionala stödstrukturen Plattform i Halland. Regional utvecklingsledare (100%) Tjl Per Albinsson, Vik Birgitta Magyar En del av den regionala stödstrukturens sedan bildandet. En taktisk grupp med chefer från kommunerna i Halland och regionhalland Ingen ytterligare projektanställd 2013

3 Hur har utvecklingsarbetet inletts?
Kartläggning av kompetens och kompetens- utvecklingsbehov Titulatur och utbildningskrav Stödassistent och stödpedagog Carpes Yrkeskrav Äldre personer med utvecklingsstörning som åldras. Tidiga Tecken Kartläggning 2012 Samtliga 6 kommuner i Halland deltog Totalt 1628 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning i kommunala verksamheter i Halland. Medelålder 45 år 85% kvinnor och 15% män 33 olika titlar och 19 olika AID koder Stora skillnader mellan kommunerna. (minst Kba 4 titlar flest Vbg 16 titlar) Titulatur och utbildningskrav. Arbetet bygger på lagstiftningens krav på kompetens 3 kap 3§ Sol samt 6§ LSS Handbok God kvalitet i Socialtjänsten Socialstyrelsens Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Kommande allmänna riktlinjer om kompetenskrav för funktionshinderområdet. Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Handbok vid rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS –insatser Samverkan för nya framsteg!

4 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
Kartläggning och Omvärldsanalys 2013 Vilka insatser behövs för att utveckla arbetet inom området regionalt och lokalt? Kompetensutveckling inom området 2014 Metoder för ökad delaktighet Barnkonventionen i praktiken Barnsamtalsutbildning med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Samverkan Programområde Barn, Unga & Familj

5 2. Förstärkt brukarinflytande
Handlingsplan för samverkan. Remissinstans för mål och handlingsplan = regionala utvecklingsarbetet. Inventering av resurser och uppdrag vad gäller brukarsamverkan på regional och lokal nivå. Möten och arbetsgrupper Kontinuerligt informationsutbyte Brukarinflytande/delaktighet i regionala arbetsgrupper Årliga utvärdering av samverkan Regionhandikapprådet är remissinstans för taktisk grupps mål och handlingsplan. Första gången 2013 Tillsammans har vi arbetat fram en handlingsplan för vår samverkan under 2013 Beslutad i regionhandikapprådet och i taktisk grupp. Regionhandikapprådet Remissinstans för taktisk grupps mål och handlingsplan Gemnensam inventering av resurser och uppdrag vad gäller brukarsamverkan Kontinuerligt erfarenhetsutbyte Brukarinflytande/delaktighet i regionala arbetsgrupper Gemensam utvärdering av samverkan för året som gått och mål för nästkommande år. Samverkan Regionens Handikappråd Handikappkonsulent &

6 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar
Titulatur och utbildningskrav Uppföljning av arbetet i kommunerna Kompetensutveckling Nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet Regional kompetensutvecklingsgrupp Regionala, långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Regional LSS konferens i Halland 2014 Titulatur och utbildningskrav Enkätundersökning om hur långt kommunernas arbete med ny titulatur och utbildningskrav har kommit. Kompetensutveckling Deltar i nationella kompetensrådet Regional kompetensutvecklingsgrupp som arbetar i samverkan med övriga taktiska grupper. Planering inför en regional LSS konferens i Halland 2014. Samverkan Vård och omsorgscollege Högskolan m.fl. &

7 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar
Äldre personer med utvecklingsstörning Ettårsuppföljning av implementeringen med Tidiga Tecken i kommunerna. 25 Tidiga Teckencoacher utbildades under 2012 Ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner och/eller sjukdom hos äldre personer med utvecklingsstörning. Instrumentet är utarbetata i Norge av Nationellt kompetenscenter för åldring och hälsa i Drammen. Svensk bearbetning av Barry Karlsson och Monica Björkman Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tidiga Tecken är inget diagnos men kan vara ett bra hjälpmedel i utrednings-och diagnostiseringsprocessen. Tidiga Tecken är utvecklat för användning av vård och omsorgspersonal som arbetar direkt med brukaren TT ska inte användas utan samtycke från brukaren och karläggningen ska på börjas när personen befinner sig i en stabil fas i vuxenlivet år- Lärandeseminariet sker i samverkan mellan Tidiga teckencoacher och BPSD-administratörer BPSD Svensk register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid d Samverkan Programområde Äldre Kommunernas Demensteam &

8 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar
Trygg och säker demensvård för äldre personer med utvecklingsstörning. (Annas led) Kartläggning ”Hur går en demensutredning till för personer med utvecklingsstörning i Halland?” Samverkan Programområde Äldre Kommunernas Demensteam &

9 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar
Våld i nära relationer – Personer med funktionsnedsättning Kompetensutveckling Utbildning för chefer nov 2013 Utbildning för medarbetare januari 2014 Samverkan Länsstyrelsen Länssamordnare för Våld i nära relationer

10 PRIO – Psykisk ohälsa Målgrupper inom PRIO-Psykisk ohälsa
Barn och unga Personer med omfattande eller komplicerad psykisk problematik Barn och unga samt vuxna personer med svår autism och/eller utvecklingsstörning i kombination med psykisk ohälsa. Kompetensutvecklingsinsatser Samordnad individuell plan (SIP) Lättillgänglig information på nätet Tillgänglig i olika format. Samverkan Programområde Psykiatri Barn, Unga, Familj &

11 Projekt Friare Val av Hjälpmedel i Halland
Uppdrag: Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Styrgrupp: Taktisk grupp Personer med funktionsnedsättning Projektledare: Viktoria Andersson Mål: Att ta fram en modellanpassning för hur hallänningen oavsett var i Halland han/hon bor är delaktig och får ett inflytande i valet av hjälpmedel. Samverkan Hälso- och sjukvård Brukare Kommuner Näringsliv Närsjukvården Vårdval Halland m.fl.


Ladda ner ppt "Programområde Personer med funktionsnedsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser