Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning och utvärdering arbetsmarknadsinsatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning och utvärdering arbetsmarknadsinsatser"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning och utvärdering arbetsmarknadsinsatser
Program för systematiskt kvalitetsarbete

2 Mål för uppföljningsarbetet – trygga kvalitet och resultat
Mål för anordnarens uppdrag ”Inom kundvalet för arbetsmarknadsinsatser erbjuder anordnare kompetenshöjande insatser som ska stärka den enskildes möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt på en fortsatt utbildning. Insatserna ska syfta till att utifrån individens kompetens, arbetshinder och motivation rusta och coacha till egen hållbar försörjning.” (auktorisationsreglerna)

3 Syftet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att förstärka och utveckla stödet till kunderna/medborgarna – såväl hos kommunen som hos anordnarna – och vara ett underlag i förbättringsarbetet Inspektion, revision och tillsyn utförs av andra organ.

4 När sker det systematiska kvalitetsarbetet?
Före uppdraget Vid ansökan om auktorisation ställs krav på kvalitet och kompetens. Under uppdraget ”Anordnaren ska till ansvarig arbetsvägledare inkomma med månatlig uppföljning av hur det går utifrån överenskommen genomförandeplan.” (Auktorisationsreglerna) Efter uppdraget Flera verktyg

5 Vad ska mätas? Före uppdraget – att anordarna uppfyller kraven Krävs för att få auktorisation. Under uppdraget – avvikelser under arbetet Arbetsvägledarna får löpande rapporter från anordnarna om uppdraget mm och återkopplar avvikelser direkt till anordnaren. Följer även upp synpunkter från kunderna. Efter uppdraget – kvalitet och resultat Staffan samordnar

6 Erfarenheter från vuxenutbildningen
En snabb reaktion vid avvikelser i arbetet med uppdraget ger bättre förutsättningar för goda resultat!

7 Efter uppdragets slut lämnar anordnarna en rapport – mätning av måluppfyllelse
Mätbara mål Kompetenshöjande insatser – vad har levererats och vad har detta lett till (”individens kompetens, arbetshinder och motivation, rusta och coacha till egen hållbar försörjning.”) Kunden har lämnat bidragsberoende och kommit till arbete eller studier (”egen hållbar försörjning”)

8 Efter uppdragets slut En kund som inte har kommit till egenförsörjning efter avslutad insats - Arbetsvägledaren kallar kunden och anordnaren till ett uppföljningsmöte för att fastställa brister och förbättringsområden för det fortsatta arbetet. Dokumentation. Enkät från kund, i samband med avslutad insats, som anordnaren har skyldighet att se till att kunden får vetskap om och fyller i Kunden får eventuellt ny check

9 Efter uppdragets slut En kund som har kommit till egenförsörjning efter avslutad insats - Enkät från kund, i samband med avslutad insats, som anordnaren har skyldighet att se till att kunden får vetskap om och fyller i

10 Andra aktiviteter Verksamhetsbesök en gång per år, Staffan tillsammans med en av arbetsvägledarna (start höstterminen 2013) Verksamhetsberättelse från anordnarna, en gång per år, med resultat och analys. Nacka återkommer med rutiner Anordnarmöte 2 ggr/år vid ena tillfället kombineras med en fortbildning/inspiration/föreläsning till anordnare Synpunkts och klagomålshantering från våra kunder via systemet. Full öppenhet, alla resultat publiceras på Nackas webb (Jämföraren)

11 Praktik

12

13 Praktik - rutiner Sfi-elever med försörjningsstöd får check och anordnarens uppdrag är att erbjuda praktik + insats Övriga kunder/medborgare som har check ska, när så är lämpligt, även erbjudas praktik Nacka kräver, vid lämpliga LoU-upphandlingar, att leverantören erbjuder praktikplatser som anvisas till anordnarna av arbetsmarknadsinsatser


Ladda ner ppt "Uppföljning och utvärdering arbetsmarknadsinsatser"

Liknande presentationer


Google-annonser