Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad sägs i Socialstyrelsens tillsynsutredningar om missbruks- och beroendevården och vad visar Kunskap till praktiks uppföljning? Remisskonferens 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad sägs i Socialstyrelsens tillsynsutredningar om missbruks- och beroendevården och vad visar Kunskap till praktiks uppföljning? Remisskonferens 2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Vad sägs i Socialstyrelsens tillsynsutredningar om missbruks- och beroendevården och vad visar Kunskap till praktiks uppföljning? Remisskonferens 2011 08 29 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se@skl.se

2 2 Tillsynen Genomfördes under åren 2008 till 2010 670 verksamheter har granskats Verksamheter som granskats: Vårdcentraler, MVC, Beroendevård och integrerade verksamheter, Hälso- och sjukvård inom HVB och socialtjänstens öppenvård, Kommunernas socialtjänst, öppenvård och integrerade mottagningar, HVB * Green m.fl (2006)

3 3 Sammanfattande resultat- missbruks- och beroendevård Tydlig styrning och uppföljning saknas inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst Nationella riktlinjer används i stor utsträckning Samverkanssvårigheter främst inom hälso- och sjukvård 40% av de granskade kommunerna brister i handläggningen av och dokumentationen i utredningarna Det brister när det gäller dokumentation av den enskildes delaktighet och underlagen till nämndens beslut * Green m.fl (2006) er

4 4 Sammanfattning fortsättning I hälften av verksamheterna fanns inte behandlingsplaner upprättade för samtliga inskrivna I mindre än hälften av verksamheterna fördes journaler enligt de regler som finns i lagstiftningen Majoriteten av behandlingspersonal har adekvat utbildning Barns behov uppmärksammas, men barnens och närståendes behov av stöd och insatser behöver tydliggöras * Green m.fl (2006) er

5 5 Sammanfattning av resultaten Brister i samverkan mellan huvuvudmännen och HVB på lokal nivå Det saknas mål för missbruks- och beroendevården i socialnämnden Tydliga uppdrag och system för uppföljning saknas inom hälso- och sjukvården Brister i delaktighet och brukarmedverkan * Green m.fl (2006) er

6 6 Sammanfattning av resultaten -vård och omsorg vid psykisk ohälsa Uppgifter om samverkan saknas i akterna Individuella planer upprättas ytterst sällan Bostäder med särskild service saknas i tillräcklig omfattning Riskbedömningar i samband med självmord är otillfredsställande Tvångsåtgärder och tvångsbehandling sker utan stöd i lag eller på ett felaktigt sätt. Brister när det handlar om att uppmärksamma somatisk sjukdom * Green m.fl (2006) er

7 7 Resultaten kan sammanfattas Samverkan Mål, dokumentation och uppföljning Brister i delaktighet och brukarmedverkan * Green m.fl (2006) er

8 8 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Överenskommelser på länsplanet finns i 11 län Överenskommelser på lokal nivå finns i ca 100 kommuner Mångbesökarmodellen implementeras av Kunskap till praktik i 5 län Det brister när det gäller implementring av gemensamma individuella planer * Green m.fl (2006) er

9 9 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Dokumentation och uppföljning ASI implementerat i många kommuner Det finns ett stort intresse för uppföljning SKL träffat överenskommelser med tre FoU-verksamheter för att stödja dokumentation och uppföljning Mer kan göras för att stimulera formulering av tydliga mål för verksamheterna * Green m.fl (2006)

10 10 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Delaktighet/Brukarmedverkan Brukarmedverkan på olika nivåer En del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik Brukarråd har bildats i 14 län Dialog mellan brukarråd och beslutsfattare Utvecklat metod för brukarstyrd brukar- revision Överenskommelse med FoU Västernorrland om sammanställning av kunskapsläget – forskning och praktik

11 11 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Utarbetat en nationell baskurs och sex fördjupningskurser 12 000 personer har genomgått baskursen Sex fördjupningskurser framtagna – inspelade föreläsningar och studiematerial Utbildat 180 metodstödjare ASI, AUDIT/DUDIT, MI, ÅP, HAP De har i sin tur utbildat 8000 personer * Green m.fl (2006)

12 12 Strukturer för långsiktigt utvecklingsarbete Det återstår flera förbättringsområden Det behövs ett långsiktigt utvecklingsstöd på regional nivå Och en nationell motor för inspiration, stöd och uppföljning Nya strukturer byggs upp nu - plattform för en evidensbaserad praktik 13 av de 21 länen har hittat en struktur för långsiktighet i den nya plattformen när det gäller utveckling av missbruks- och beroendevården

13 13 Vill du följa utvecklingen? www.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "1 Vad sägs i Socialstyrelsens tillsynsutredningar om missbruks- och beroendevården och vad visar Kunskap till praktiks uppföljning? Remisskonferens 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser