Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm Sveriges Kommuner och Landsting 1

2 Disposition Kunskap till praktik – kort repetition
Vad innehåller det kvalificerade stödet? Vilka förbättringsområden framkom vid länsuppföljningen 2010? Resultat inom de prioriterade områdena 2011? Vad händer 2012 och 2013? Vad är nästa steg? 2

3 Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården
Målet är att… …brukare ska få bästa möjliga vård och stöd, när motivationen finns, vård och stöd ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, och annan aktuell kunskap, insatserna ska vara samordnade och ingå i en sammanhängande vårdkedja, brukarna ska ha inflytande över insatserna. 3

4 Överenskommelse mellan regeringen och SKL
Utveckla kvalificerat stöd för att omsätta riktlinjerna/befintlig kunskap i praktisk verksamhet Utveckla en struktur för erfarenhets-utbyte och för främjande av samverkan mellan kommuner, landsting, FOU, högskolor och universitet Kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för implementering av riktlinjerna Långsiktigt struktur för kunskapsutveckling 4

5 Överenskommelse mellan regeringen och SKL
Kunskap till praktik - del av överenskommelse med regeringen om evidensbaserad praktik Överenskommelse mellan regeringen och SKL Utveckling av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala utvecklingsledare Missbruks- och beroendevård Äldreomsorg Sociala barn och ungdomsvården eHälsa Brukarmedverkan Uppföljning Kompetensutveckling Ny överenskommelse * Green m.fl (2006) er20 5

6 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren
Stöd till strukturer Stöd till implementering Utbildningsinsatser Bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera Bättre tillgång till forskning Nationell statistik, kvalitetsindikatorer, jämförelsetal Brukarmedverkan och brukarinflytande 6

7 Huvudområden i riktlinjerna som för första gången om fattar både socialtjänst och hälso- och sjukvård Begrepp och definitioner Tidig upptäckt - Screening Bedömningsinstrument Behandlingsmetoder - abstinensbehandling - psykosocial behandling - läkemedelsbehandling Missbruk och graviditet Samsjuklighet 7

8 Evidensbaserad praktik
Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Brukares erfarenhet och önskemål Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Professionellas erfarenhet 8

9 Hearing med brukar-organisationer
Bemötandet allra viktigast Tillgängligheten viktig, låg tröskel Inte bara behandling av missbruket utan samtidigt stöd med bostad, sysselsättning ”Lots” för att hitta rätt 9

10 Andra viktiga insatser
Trygg behandlingsmiljö Positiv relation mellan behandlare och klient/patient Trovärdig förklaring till problemen Ger klienten hopp Frigör klientens/patientens egna resurser Endast procent av ett positivt behandlingsresultat förklaras av den specifika metoden 10

11 Förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete
(Jfr Hubble m.fl. 1999) 11 11

12 Reflektera över hela händelseförloppet på lokal nivå – hur ser arbete ut idag?
Bemötande Kontakt med klient/patient Identifiering av problemet Bedömning av problemets svårighetsgrad Utredning av hjälpbehov inklusive personlighetsbedömning Stöd och behandling Uppföljning Eftervård Boende Sysselsättning 12

13 Vad krävs för att utveckla en organisations arbetssätt?
Kartläggning av målgruppens behov Analys av vad som görs idag som bas Styrgrupp som leder utvecklingen Ledningen är tillräckligt tydlig och engagerad Personalen är delaktig Metoder och arbetssätt med påvisad effekt används Genomförandeplan med mål och delmål utarbetas lokalt – lokalt ägande Fortbildning/Uthållighet Personellt stöd Lokal utvärdering

14 Hur har vi byggt stödet på länsplanet?
Skriftliga överenskommelser med genomförandeplaner - styrgrupper Fortbildningsdagar för chefer och politiker Finansiering av processledare Processledarutbildning Utbildning av utbildare och metodstödjare Utbildningsplan i nationell baskurs Utveckling av fördjupningskurser * Green m.fl (2006) 14

15 Kunskap till praktik - organisation

16 Länsuppföljning 2010 Prioriterade områden
Fortsatt stöd till strukturen Modeller för samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst stimuleras ytterligare Brukarmedverkan/brukarinflytande behöver vidareutvecklas Systematisera praktiken genom implementering av metoder för uppföljning på individ och gruppnivå Fortsatt kompetensutveckling * Green m.fl (2006) 16

17 Kunskap till praktiks uppföljningar visar
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Överenskommelser på länsplanet finns i 14 län Överenskommelser på lokal nivå finns i ca 100 kommuner Mångbesökarmodellen implementeras med stöd av Kunskap till praktik i 5 län Det brister när det gäller implementering av gemensamma individuella planer * Green m.fl (2006) er 17

18 Kunskap till praktiks uppföljningar visar
Mål, dokumentation och uppföljning ASI och DOK implementerat i många kommuner Det finns ett stort intresse för uppföljning SKL träffat överenskommelser med tre FoU-verksamheter för att stödja dokumentation och uppföljning Mer kan göras för att stimulera formulering av tydliga mål för verksamheterna * Green m.fl (2006) 18

19 Vilka metoder för lokal uppföljning implementeras 2011-2013?
Utvärdering av insatser för vuxna (UIV) Loke (lokal evidens) Mångbesökarmodellen

20 Kunskap till praktiks uppföljningar visar
Delaktighet/Brukarmedverkan Brukarmedverkan på olika nivåer En del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik Brukarråd har bildats i 18 län Dialog mellan brukarråd och beslutsfattare Utvecklat metod för brukarstyrd brukar- revision/nationell konferens Överenskommelse med FoU Västernorrland om sammanställning av kunskapsläget – forskning och praktik 20

21 Kunskap till praktiks uppföljningar visar
Kompetensutveckling Utarbetat en nationell baskurs och sex fördjupningskurser Ca personer har genomgått baskursen Sex fördjupningskurser framtagna – inspelade föreläsningar och studiematerial Utbildat 180 metodstödjare ASI, ADAD, AUDIT/DUDIT, MI, ÅP, HAP De har i sin tur utbildat 8000 personer * Green m.fl (2006) 21

22 Sammanfattning av Socialstyrelsens tillsyn
Verksamheterna arbetar i linje med de nationella riktlinjerna Samverkan – brister inom hälso- och sjukvård Mål, dokumentation och uppföljning Brister i delaktighet och brukarmedverkan * Green m.fl (2006) er 22

23 Vad händer 2012 och 2013 De 8 sista länen får ekonomiskt stöd 2012 till processledare Alla processledare bjuds in Modeller för lokal uppföljning implementeras 2012 och 2013 Fokus på de prioriterade områdena * Green m.fl (2006) er20 23

24 Prioriterade områden Samverkan Brukarmedverkan Uppföljning
Kompetensutveckling Ny överenskommelse * Green m.fl (2006) er20 24

25 Ny överenskommelse med regeringen - om förstärkt barn och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården 25

26 Ny överenskommelse med regeringen - om förstärkt barn och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården Överenskommelse mellan SKL och regeringen – 12 milj/år Huvudmännens önskemål om stöd och regeringens ANTD-strategi utgångspunkt Utvidga stödet till Kunskap till praktik till förstärkt barn- och föräldra-perspektiv i vården Länkas in i struktur för nationell samordning av EVP och samordnas med modellområdesprojektet 26

27 En del av en samlad och långsiktig satsning mellan 2011-2014
Att barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd Socialstyrelsen ska tillsammans med FHI inrätta en styrgrupp, där SKL erbjuds att delta Styrgruppen ska ta fram en gemensam genomförandeplan senast den 30 sept FHI ska stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling bl.a när det gäller uppföljning-15 milj/år Socialstyrelsen ska genomföra bestämmelserna i HSL och Patientsäkerhetslagen, tillsammans med FHI och SKL och belysa frågan i ÖJ – 20 milj/år 27

28 SKL har planerat följande
Ta tillvara på de nätverk och strukturer som utvecklats inom Kunskap till praktik Kartlägga föräldrar i vård och deras barn – överenskommelse med FoU-verksamhet Kartlägga kunskapen om metoder för stöd i föräldrarollen till personer inom missbruks- och beroendevården och ta fram en fördjupningskurs Utbildning av utbildare/metodstödjare - Ekonomiskt stöd och fortbildning Mentorskap i föräldrarollen –stöd till brukarorganisationer 28

29 Sammanfattning Samverkan har förbättrats Brukarmedverkan/delaktighet
har kommit på dagordningen Kompetensen har ökat Verksamhetsuppföljning har kommit igång Fortsatt stöd krävs för långsiktighet * Green m.fl (2006) er20 29

30 Vill du följa utvecklingen?
30


Ladda ner ppt "Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik."

Liknande presentationer


Google-annonser