Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vilka trender syns över landet Goda exempel och aktuella rekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vilka trender syns över landet Goda exempel och aktuella rekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 1 Vilka trender syns över landet Goda exempel och aktuella rekommendationer

2 2 Psykisk hälsaPsykisk ohälsa Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykisk sjukdom I ett sammanhang

3 3 Psykisk hälsa SKL ser psykisk hälsa som en viktig framtidsfråga som är hela samhällets ansvar och där vi är en av de viktiga aktörerna Förebyggande insatser BarnVuxna Aktivt arbete för en hälsofrämjande skola, arbetsplats och fritid är en god investering Vård och omsorg Primärvård Psykiatrin Socialtjänst Samverkan och gemensamma arbetsformer ger bättre och effektivare vård Rättspsykiatrin Barn o ungas psykiska ohälsa Missbruk Heldygnsvården Uppföljning, jämförelser Ledarprogram Personalförsörjning Skola, förskola, elevhälsa Arbetsliv Folkhälsoarbete Jämställdhet

4 4 Vad har hänt? Psykiatrireformens genomförande. Människor med psykiska funktionshinder skall leva i samhället som andra Kommunernas ansvar har tydliggjorts och successivt förändrats Allt färre i psykiatrisk heldygnsvård, allt fler i öppna vårdformer Samverkans problematiken i dagen. Hur arbetar vi med personer som har en omfattande problematik som har behov av flera insatser samtidigt. Ny vårdform – öppen psykiatrisk tvångsvård. Behov av samverkan över kommungränserna och med landstingen

5 5 Hur långt har vi kommit?

6 6 Inneliggande patienter. Endagsinventeringar 1991-2008

7 Boendeformer med tillgång till stöd- och serviceinsatser för personer med psykiska funktionshinder i procent 7

8 Hur många boendeformer med stöd- och service insatser kan kommunerna erbjuda? I procent 8

9 Vilka olika typer av stödinsatser erbjuder kommunerna i det egna ordinära boendet? Flera alternativ är möjliga, i procent 9

10 Sysselsättningsverksamheter i kommuner/stadsdelarna i procent, fler alternativ är möjliga 10

11 Hur många alternativ av sysselsättningsverksamheter kan kommunerna/stadsdelarna erbjuda? i procent 11

12 12 Vad är på gång?

13 13 Vad är på gång Regeringens satsning 2009-2011 Barn och unga 810 mkr Arbete och sysselsättning 390 mkr Kompetens, evidens, kvalitet 840 mkr Övrigt 660 mkr

14 14 Olika aktiviteter på gång Utveckling av kvalitetsregister Satsning på kompetens/grundutbildning? Sysselsättning och arbete? Patient/anhörig och brukarinflytande Kunskap till praktik Inventering av Slutenvården Boendeprojektet Inventering och uppsökande verksamhet Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med Schizofreni Utveckling av kvalitetsindikatorer för psykosociala insatser för personer med schizofreni

15 15 Varför får vi inte till det ?

16 16 Samordning och samarbete absolut nödvändigt

17 17 Utmaningar Utbildning och kompetens Forskning och strukturer för ett utbyte mellan verksamheter och fou-miljöer Att styra på resultat. Skapa förutsättningar för jämförelser Det är svårt. Vår välfärdsmodell illa rustad att möta personer med komplex problematik. Det krävs ibland särskilda lösningar Behov av samordning mellan kommuner och samordning mellan landsting för att klara specifika uppdrag

18 Evidensbaserad praktik – beslutsstöd från tre källor 1.Bästa tillgängliga vetenskapliga/empiriska information 2.Professionell expertkunskap 3.Klientens/brukarens värderingar och önskemål 18

19 Empiriskt underlag om insatsers effekter kan användas som stöd För praktiker och brukare i beslut om (mest) lämplig insats i enskilda ärenden, inte fokus till rätten till bistånd Förändras utredningsprocessen? Förändras beslutsfattarens kunskapsbehov? Förändras klientens/brukarens kunskaper, motivation och delaktighet? Påverkas organisationen av utredningsarbetet? 19

20 20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Metodutveckling 1 ”Nya metoder bättre en gamla” ”Egentillverkning” och spridning

21 Metodutveckling 2 Import av evidensbaserade metoder Systematiska översikter om insatsers effekter Nationella riktlinjer Uppföljning och utvärdering i Sverige 21

22 Metodutveckling 3 Mer svensk kunskapsprodukion för utredningsarbetet och behandlingsarbetet 22

23 23 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Sociala verksamheters roll i utvecklingen av verksamma metoder och arbetssätt Samarbete med forskare i vetenskapligt upplagda studier, där relevanta insatser jämförs Samarbete för att dokumentera erfarenhetsbaserad kunskap om verksamma insatser

24 24 Kunskapskällor Vetenskaplig/ empirisk info Erfarenhetsbaserad Brukare, professionella Subjektiv Objektiv Fritt från Recovery Education Training Program. Queensland Government Evidensbaserad praktik

25 25 Framtidsspaning Om evidens. Statlig styrning. En evidensbaserad praktik i praktiken. Biståndshandläggning. Hur utveckla beslutstödet i samband med utredning? Nya krav på kompetens inom socialtjänst och psykiatri Samordning inom regioner och mellan landsting för specialiserad vård och forskning Fokus på resultat. Att kunna redovisa resultat. Privata entreprenörer driver utveckling Omorientering till en tydligare beställarroll Bemötande och återhämtning mer i fokus


Ladda ner ppt "1 Vilka trender syns över landet Goda exempel och aktuella rekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser