Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nutid och framtid - utblick från det nationella planet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nutid och framtid - utblick från det nationella planet."— Presentationens avskrift:

1 Nutid och framtid - utblick från det nationella planet.

2 En långsiktig gemensam handlingsplan om psykisk hälsa
Handlingsplanen fokuserar särskilt på tidiga insatser och hälsofrämjande arbete riktat till barn och unga samt samordade vård- stöd och rehabiliteringsinsatser till personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

3 Mål och strategier…… …….men det är verkligheten som räknas

4 Hälso- och sjukvårdens ansvar
Socialtjänsten Förskola – Skolans ansvar Samverkan…….. Gemensamt ansvar Bästa kunskap Effektiv Bra resultat för patienter/klienter

5 Specialiserade insatser Första linjens insatser
Fler skyddsfaktorer färre riskfaktorer Specialiserade insatser Riskgrupper Hälsofränjande Första linjens insatser Tidiga insatser Förstalinje med bra bedömningsfunktion Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs

6 Möjlighet att vara en bra föräldrar
Även om du är sjuk, har missbruk, har en utvecklingsstörning

7 Kompenserar ni alla som behöver?

8 Bättre vård – mindre tvång
Tre delar – tre mål – tre kunskapsområden Uppföljning, förbättring av data om tvångsvård Kunskap och kompetens Praktiskt förbättringsarbete

9 Information Kunskap Krisstöd Samordning av insatser Läkemedel Stöd till närstående Stöd i myndighets Kontakter, ekonomi Stöd till motion, bra kost, goda vanor Hjälpmedel Färdighetsträning Psykologisk behandling av symtom Delaktighet, inflytande Arbetsrehabilitering

10 Former för gemensam ledning och styrning ute i kommunerna och landstingen……..?????

11 Handlingsplanens innehåll och inriktning
Gäller till 2016 Permanenta anslag med knappt 900 miljoner Prestationsbaserade medel Mindre projekt – mera strukturer Mål och delmål Prioriterade målgrupper och två områden Överenskommelse med SKL från 2012 Samordningsfunktion på SD och SKL Uppföljning av Vårdanalys till 2017

12 350 miljoner för 2012

13 25 maj

14

15 Ture och Tora

16 Bild på rättspykhuset

17

18 rättspsykiatrisk vård
Lag 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård LRV med sup 1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång i andra ……..

19

20 Bild på Ture i korridoren

21 Bild på Ture i i rummet

22

23 Bild på Ture tar kaffe

24

25 Mäta och förbättra Satsning på utveckling av och användning av kvalitetsregister i psykiatrin Bättre vård- mindre tvång Prestationsbaserade stimulans medel till landstingen

26 Ture tom tankebild

27 Ture tom tankebild

28 Bild på Ture som röker på balkongen

29 Bild på Ture på balkongen lutad mot väggen

30 Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen rättspsykiatrisk vård
I samband med införandet av en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården gavs stöd till kommunerna för att förstärka de sociala insatserna till personer med psykisk funktionsnedsättning. Prestationsbaserad stimulans Prestation - Inventering Boende, sysselsättning i fokus

31 Bild på Ture tittar sig i spegeln

32 Bild på handen med nycklarna

33 Ökat lagstöd Överenskommelser mellan kommun och landsting
Individuella planer Stimulandmedel grundkrav

34 Bild på Ture och individuell planering

35 Bild på höghus (Tore har höjdskräck och hissfobi)

36 Kompetensutveckling Baspersonal Psykoterapiutbildning Rehabgaranti
METIS utbildning av psykiatrer Nationella riktlinjer Webbplats med samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor.

37 Bild på Ture i grupp

38

39 Bild på Ture på väg ut från avdelningen

40 Bild på Tures lägenhetsdörr

41 Bild på Ture i lägenheten tittar ut

42 Bild på Ture hos doktorn fyller i skattning om alkohol

43

44 Kunskap till praktik Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Kunskap till praktik

45 Bild på Ture i lägenheten dricker kaffe

46 Bättre vård- och stödinsatser
Nationella riktlinjer om psykosociala insatser SBU-rapport Läkemedel Kompetensutvecklingprojekt

47 Bild på Ture i lägenheten målar i lägenheten

48 Bild på Ture på stan – mycket folk rädd

49 Förändra attityder Hjärnkoll – attitydprojekt för att ändra samhällets bild

50

51 NSPH Stöd till Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

52

53 Meningsfull sysselsättning
Verksamhetsbidrag för organisationer, stiftelser, företag och andra aktörer som arbetar med att ge personer med psykisk sjukdom meningsfull sysselsättning Samarbete med FK och AF

54

55

56

57

58

59 Ture och Tora fortsättning följer……

60 Ture och Tora

61 Bild på Ture i lägenheten tiiar ut

62

63

64 Barn och unga att personal inom hälso- och sjukvården blir skyldiga att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder har en psykisk sjukdom eller missbruk

65

66

67

68 Nationell strategi för föräldrastöd
Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. De ska ha möjlighet till stöd. Föräldrastödsprogram

69

70 Hjälpmedel Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet för att sprida kunskap om och ta fram nya hjälpmedel för psykiskt sjuka IT i vården

71

72

73

74 Kunskap SBU fått uppdrag att ta fram kunskapsöversikter inom området psykiatrisk vård, behandling och rehabilitering. Kompetenssatsningar METIS CEPI Integrerade verksamheter

75

76

77

78 Arbete och rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning
Stöd till utvecklat utbud av insatser och arbetsrehabilitering Sysselsättningsplatser av företag och ideella organisationer, eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem.

79

80

81

82 Barn och unga Folkhälsoinstitutet
Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa Insatser för att främja psykisk hälsa Placerade barn bättre stöd och skolgång

83 Barn och unga Psynk Barn och ungas psykiska hälsa, synkronisering av alla insatser.

84 Barn och ungdomar Förstärkt vårdgaranti och 214 miljoner kronor år 2012 för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin Utveckling av mätningar- SKL

85

86

87 Vilken skillnad … Ture tom tankebild

88

89

90 Det kunde gått så fel! Jobb och liv i samklang med förmåga och egna önskemål + - Jobb och liv under förmåga och egna önskemål Sjukskrivning Psykisk sjukdom Missbruk Kriminalitet

91 Forskning inrättande av ett 30-tal tjänster för forskning inom den psykiatriska hälso- och sjukvården VR psykisk hälsa barn o unga CEPI Uppföljning o utvärdering

92

93

94 …... värd många gånger insatsen
Social investering …... värd många gånger insatsen

95

96

97 Ture och Tora the end men livet fortsätter……

98 ….. Vi kan klara det

99 Remission Symtom Rehabilitering Funktion Återhämtning Livet
…men det kan ta olika vägar….

100 Funktionshinder i tiden
Både: Stöd och träning för att komma: Hem Gemenskap Delaktighet Trivsel Ut i livet Funktionshinder i tiden

101 Information Kunskap Krisstöd Samordning av insatser Läkemedel Stöd till närstående Stöd i myndighets Kontakter, ekonomi Stöd till motion, bra kost, goda vanor Hjälpmedel Färdighetsträning Psykologisk behandling av symtom Arbetsrehabilitering Delaktighet, inflytande

102 Vad krävs: Varierat utbud Ändamålsenliga lokaler Bra läge Personal med bra färdigheter och kunskap Verksamma metoder Utåtriktad verksamhet Respekt God stämning Trivselfaktor Ekonomiska resurser

103 Psykologisk behandling Kognitiv/social träning Arbete Boende
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning Tidiga åtgärder Delaktighet Utbildning Psykologisk behandling Kognitiv/social träning Arbete Boende Samordning

104 En psykisk sjukdom eller ett psykiskt funktionshinder påverkar hela livet.
Återhämtning är som en resa som innefattar både inre och yttre aspekter .

105 Vi behöver hopp Tro på att vi kan, duger och att
livet kan bli skapligt

106 Känna att jag har makt över mitt eget liv
Att jag kan påverka och styra

107 Förutsägbarhet - att jag vet vad som ska hända .

108 Samhörighet Att behövas för någon eller några

109 Ibland blir det kris och livet är jobbigt ………

110 Tåla lite kamp

111 Att allt är möjligt Kan vara härligt men bli en stress……

112 Förväntningarna på livet

113

114 Maskrosbarn och Orkidébarn
Okänsliga Känsliga Tåliga Behov av stöd

115 Frisk Stress Sjuk Sårbarhet

116 Åke Stånghammar

117 ….. Vi kan klara det

118 allmän info, presentationer barn och ungas psykiska hälsa Ing-Maries tankar


Ladda ner ppt "Nutid och framtid - utblick från det nationella planet."

Liknande presentationer


Google-annonser