Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En vård värd samverkan Femtio år av insikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En vård värd samverkan Femtio år av insikt."— Presentationens avskrift:

1 En vård värd samverkan Femtio år av insikt

2 En forskares insikt Besökte en mindre kommun i mellansverige
Bygga upp samverkan mellan socialtjänst och sjukvård. Pröva former för samverkan. I första hand den traditionella socialtjänsten men efterhand även äldreomsorg Såg problemen med en uppstyckad verksamhet. Finns så många beröringspunkter mellan socialtjänst och sjukvården för de berörda

3 En forskares insikt Forskaren konstaterar: vi vet hur det borde vara. Nu har ju verksamheten funnits så länge. Det är ju trots allt 1963. Forskaren heter Ragnar Berfenstam. En legendarisk forskare inom socialmedicin. Kommunen heter Tierp.

4 Varför händer så lite trots dessa insikter
Ingen säger emot behovet av samverkan, då borde ju allt vara självklart Alla är överens men vet alla vad de är överens om? Samförståndets initiativlöshet. Behövs diskussion och tydliga förslag, som möts av frågor och invändningar

5 Illustration till behovet av samverkan
Två personer som är tagna ur verkligheten Doris 1- ett dåligt exempel på samverkan Doris 2- ett gott exempel på samverkan. De ger en bakgrund till våra förslag och en god illustration till betydelsen av samverkan

6 Gemensamt arbete mellan PRO, SPF och följande yrkesgrupper
Allmänläkarna Geriatrikerna Arbetsterapeuterna Dietisterna Logopederna Sjukgymnasterna Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) Distriktssköterskorna (Biståndsbedömarna) ska komma med

7 Bakgrund Äldres vård och omsorg är splittrad.
Samverkan hindras av gränser Olika huvudmän- landsting och kommuner Stuprörsmodellen när det gäller ekonomin, dvs pengarna är strikt reglerade av bestämda gränser. Går inte att samordna över budgetgränserna Arbetsorganisationen kan förhindra samverkan mellan avdelningar och enheter Olika förhållningssätt mellan olika yrkesgrupper

8 Bakgrund Två lagar styr, hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Dessa har skapat olika kulturer inom kommun och landsting SOL ger vissa rättigheter men mindre utrymme för flexibilitet. Inga insatser utan beslut HSL anger en skyldighet för huvudmännen men en större flexibilitet. Inga formella beslut

9 Samverkan Utgår från behoven hos äldre med stora och sammansatta behov av vård och omsorg men även andra gynnas av samverkan Utgångspunkten är att den enskilde ska erbjudas en vård och omsorg av god kvalitet. Samverkan är också lönsam för samhället. Den uppsplittrade vården leder ofta till dyra insatser. T.ex. upprepade sjukhusinläggningar

10 Så bör samverkan utvecklas
Ingen fix och färdig modell för hur den ska utformas vid alla situationer. Den enskildes behov ska alltid styra hur samverkan utformas. Den kan också skilja sig mellan landsdelarna Vissa grundläggande förhållanden måste alltid tillgodoses- framgår av våra åtta punkter Den samverkan vi föreslår kan börja byggas upp redan idag, utifrån de förutsättningar som råder

11 Åtta punkter för samverkan för äldre med stora och sammansatta behov
Kring varje äldre ska finnas ett för individens behov sammansatt tvärprofessionellt team, med en huvudansvarig. Den enskilde avgör tillsammans med berörda yrkesgrupper vem som ska vara ansvarig Vård- och rehabiliteringsplan upprättas mellan vård- och omsorgstagaren och det team som övertar ansvaret efter utskrivning från slutenvården. En sådan plan ska upprätta även om den enskilde inte finns på sjukhus. Behovet avgör

12 Åtta punkter för samverkan för äldre med stora och sammansatt behov
Primärvården bör ha det samlade medicinska huvudansvaret för den enskilde. Där ska finnas en fast kontaktperson- distriktssköterska eller läkare, som kan ingå i teamet Istället för primvården kan geriatrisk klinik ha huvudansvaret. Det bedöms utifrån vad som är bäst för den enskilde och om det finns tillgång till geriatrisk klinik som kan ta det ansvaret. Det ska inte förekomma onödiga besök vid akutsjukvård eller onödiga inläggningar.

13 Åtta punkter för samverkan för äldre med stora och sammansatta behov
Teamet kring den enskilde ska ha tillgång till geriatrisk kompetens som vid behov ska kunna besluta om direktinläggning till geriatrisk klinik eller vårdavdelning med tillgång till geriatrisk kompetens och övriga medicinska specialister som det finns behov av

14 Åtta punkter för samverkan för äldre med stora och sammansatta behov
Personella resurser ska finnas i tillräcklig omfattning inom kommuner och landsting Krävs satsning på utbildning och kompetensutveckling av personalen. Brist på utbildad personal. Samverkan kräver kompetent personal

15 Åtta punkter för samverkan för äldre med stora och sammansatta behov
Samverkan mellan personalgrupper kräver också ekonomisk samverkan. Resurserna måste samlas runt den enskilde med någon form av gemensam budget. Inga gränser får hindra hur resurserna ska användas. Stabilitet om samverkan kräver tvärpolitiska beslut som fungerar långsiktigt.

16 Vad bör göras- krävs ett politiskt beslut och uppdrag till tjänstemän
Politikerna ska dra upp riktlinjer för hur en samverkan bör utformas. Ange en politisk plattform för samverkan Denna samverkan måste omfatta samverkan mellan kommun och landsting/ region och inom varje huvudmän samverkan mellan enheter och avdelningar.

17 Vad bör göras-forts Utgångspunkten ska vara att teamet runt den enskilde ska fungera oavsett vilken yrkesgrupp som är inblandad och vem som formellt är ansvarig. Utifrån den handlingslinje och plattform, ge uppdrag till tjänstemännen att mer konkret utforma denna samverkan på ett praktiskt och ändamålsenligt sätt

18 Avslutning- visst händer en del men för lite och för sakta
Samverkan har vinden i ryggen. För oss gäller det att öka vindstyrkan från bris till kuling


Ladda ner ppt "En vård värd samverkan Femtio år av insikt."

Liknande presentationer


Google-annonser