Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Framtagen av partsammansatt grupp, bestående av kommuner, sjukhus och primärvård. Remiss till VGR och samtliga 49 kommuner Beslutad , Version 1.0 Ligga till grund för tillämpningsanvisning Baserad på Konceptbeskrivningen v 1,1

2 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Utgår från 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård M.fl. lagar Gemensamma rutinen utgår från …. I vissa fall anges skyldighet att samverka på en lägre författningsnivå än lag. En sådan framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Där anges att rutiner för vårdplanering inför utskrivning av patienter och för överföring av information i samband med in- och utskrivning av patienter från sluten vård till öppen vård och socialtjänst ska utarbetas av landstingen och kommunerna i samråd. Rutinerna ska dokumenteras och vara enhetligt utformade inom ett län eller en region. 1990:1404 Inklusive ändringar from 2003 SOSFS 2005:27 2 Kap 3§ Landsting och kommuner i samråd utarbeta gemensamma rutiner. 1 Kap 1§ Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning 1990:1440. Föreskrifterna skall också tillämpas vid överföring av information mellan vård- och omsorgsgivare i samband med in- och utskrivningar i den slutna hälso- och sjukvården. Dra ut sid 32 i rutinen

3 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska alltid föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman. Initiativ till vårdplanering kan tas av den enskilde samt, efter samråd med den enskilde, av närstående, sjukhus, vårdcentral, rehabiliteringsenhet och kommunen. Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet är fyraårigt och gäller under tiden § 7 Samordnad vårdplanering, utskrivningsklara patienter Det finns gemensamma rutiner för in- och utskrivning av patienter och överföring av information. Rutinerna ( ska, enligt föreskrifter, dokumenteras och vara enhetligt utformade för ett län eller en region. Parterna har ett ansvar för att utveckla den samordnade vårdplaneringen genom systematisk uppföljning och avvikelserapportering. Kommunen har betalningsansvar för de personer som av läkare bedömts utskrivningsklara inom länssjukvården i enlighet med betalningsansvarslagen (1990:20) förutsatt att det finns en upprättad och av samtliga berörda parter justerad vårdplan. I samband med regionbildningen träffades en överenskommelse om ett lika belopp per dag oavsett om patienten är utskrivningsklar inom somatisk akutsjukvård, geriatrisk eller psykiatrisk vård. Beloppet omräknas årligen enligt de anvisningar som lämnas av regeringen.

4 SVPL processen Vårdbegäran Inskrivnings-meddelande Vårdplan
Kallelse och underlag till vårdplanering Vårdplan Utskrivnings-meddelande Info vid utskrivning Meddelande till vård och omsorg Till viss del är den gemensamma rutinen inte så detaljerad och man får gå tillbaka till de lagar och föreskrifter som ligger till grund för rutinen. Det finns också delar som är VG gemensamma överenskommelser. Beskriver processen i sin helhet. Läs upp processen. I gemensamma rutinen finns beskrivet en rad framtida kopplingar till övriga system, bl.a. journalsystem – som inte realiserats Kommer att ta upp det som jag tror kan vara relevant här idag utifrån Trygg hemgång. Främst kallelse och vårdplan. Förberedd vårdbegäran Utebliven utskrivning Administrativt meddelande

5 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Gemensam rutin hänvisar till att lagen om betalningsansvar föreskriver att en vårdplan ska tas fram Vad står då specifikt i VG gemensam rutin? Gemensam rutin hänvisar till att lagen om betalningsansvar föreskriver att en vårdplan ska tas fram(sid 4) LÄS EV LAGTEXTEN Läser man lagtexten står mer utförligt 1990: b§ En vårdplan skall upprättas för en patient som efter utskrivning från slutenvården av den behandlande läkaren bedöms behöva -kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller -landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.

6 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Vårdplanen ska justeras av ansvarig läkare på sjukhus, i PV och ansvarig handläggare i kommunen Vårdplanen ska justeras av ansvarig läkare på sjukhus, i PV och ansvarig handläggare i kommunen (sid 4) VG gemensam överenskommelse utifrån att socialstyrelsen föreskriver att lokala rutiner skall innehålla uppgifter om vilka som utsetts till att justera vårdplanen.

7 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Sjukhusläkaren beslutar att vårdplanering skall ske. Det är också sjukhusläkaren som är ansvarig för innehållet i kallelsen. Sjukhusläkaren beslutar att vårdplanering skall ske. Det är också sjukhusläkaren som är ansvarig för innehållet i kallelsen (sid 15) Återigen, läser man lagtexten står mer utförligt I Betalningsansvarslagen 1990:1404 Om en vårdplan skall upprättas enligt 10b§ skall den behandlande läkaren kalla till en vårdplanering. Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits. En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård Patienten eller anhöriga bör delta. Socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2005:27 Den behandlande läkaren i den slutna vården skall efter samråd med patient, närstående eller företrädare för berörda enheter fastställa hur vårdplaneringen skall genomföras. VG rutin Vårdplanering startar när kallelse skickas. (Sid 7 Hänvisar direkt till lagtext 1990:1404 o 2005:27)

8 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Kallelse och underlag skickas från sjukhus till kommun och primärvård VG gemensam överenskommelse utifrån att socialstyrelsen föreskriver att lokala rutiner skall innehålla uppgifter om vilka som skall kallas till vårdplanering.

9 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
I fall då patientens vårdbehov bedöms vara oförändrat efter utskrivning från sjukhus kan sjukhuset föreslå kommunen och primärvården att låta tidigare vårdplanering gälla. Detta innebär att ett regelrätt vårdplaneringsmöte ej behöver genomföras. Redigerbar kopia av tidigare justerad vårdplan kan användas Enligt Västra Götalands rutin…… (sid15) Redigerbar kopia av tidigare justerad vårdplan kan användas (Regional tillämpning)

10 Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland
Vårdplanen sammanställs gemensamt av berörda parter Framgå vilka insatser som skall genomföras efter utskrivning från sjukhus – ansvar – deltagare i mötet Fysiskt eller via telefon, video etc Kombination av mötesformer Sid 18 Betalningsansvarslagen d § En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser från -kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller -landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård gäller både vid tillämpningen av betalningsansvarslagen och vid överföring av information mellan vård- och omsorgsgivare i samband med in- och utskrivning av patienter i den slutna vården. Av vårdplanen skall tydligt framgå vilka insatser efter utskrivning från den slutna vården som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. Vårdplanen skall samordnas med eventuell planering för patienten som fanns före inskrivning i den slutna vården. Vårdplanen skall i förekommande fall innehålla uppgifter om…. Synpunkter från Eva-Britt Zetterström, regionjurist Om patienten behöver insatser från den öppna vården eller omsorgen efter utskrivning ska en samordnad plan vid utskrivning upprättas . Det medicinska ansvaret kan inte lämnas över till någon annan utan att denne är informerad och har åtagit sig att ta över, men det kanske inte behövs några medicinska insatser efter utskrivning? Grundtanken med samordnad vård- och omsorgsplanering är att patienten inte ska "falla mellan stolarna". Kraven i betalningsansvarslagen och tillhörande föreskrifter från Socialstyrelsen är inte uppfyllda om man justerar en i princip tom vårdplan. Tex enbart med texten ”Fortsatt planering sker i hemmet”

11 Regional Tillämpning av den gemensamma rutinen för samordnad vårdplanering i Västra Götaland.
Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Västra Götaland Uppdragstagare: SAMSA Senast uppdaterad Kommande revidering Gäller som tolkning av den gemensamma rutinen Nämner inget specifikt om Trygg hemgång eftersom det inte innebär inte att reglerna för SVPL är annorlunda. Uppdateras regelbundet. Bra att använda i dagliga arbetet. Visa

12 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR
En samordnad plan vid utskrivning ska vara färdig och ha innehåll när patienten skrivs ut för att uppfylla kraven i betalningsansvarslagen och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Vad planen ska innehålla anges både i betalningsansvarslagen och i Socialstyrelsens föreskrifter. Eva Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR har lämnat utlåtande avseende hemplaneringar. Här läser jag hennes svar ordagrant. Regelverket lämnar tillräckligt med utrymme för tolkningar. Därför vill jag inte ta på mig att förenkla hennes svar. Först det grundläggande.

13 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR
Om behandlande läkare bedömer att patientsäkerheten äventyras vid hemplanering ska en samordnad plan vid utskrivning upprättas eftersom det är den behandlande läkaren som avgör när patienten är utskrivningsklar, d v s när patienten inte längre behöver sluten hälso- och sjukvård. Betalningsansvar kan inträda om kommunen inte medverkar till upprättandet av en samordnad plan vid utskrivning (såvida det inte är patienten som förhindrar upprättandet).

14 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR
Huvudmännen kan komma överens om att hemplanering är ett alternativt tillvägagångssätt. En sådan överenskommelse bör ange att hemplanering kan ske om den behandlande läkaren i det enskilda fallet gör bedömningen att hemplanering är ett patientsäkert alternativ.

15 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR
Förutsättningen är att även sjukhuset deltar i planeringen i hemmet när det behövs. SOL-insatser kan i vissa fall med fördel planeras i hemmet men HSL behöver i de flesta fall planeras på sjukhuset. Det är viktigt att ett överlämnande sker mellan läkarna sjukhus-PV om behov finns. Alla berörda enheter ska vara överens om en hemplanering ska ske.

16 Hemplaneringar – Trygg hemgång Utlåtande av Eva-Britt Zetterström, utredare juridiska enheten VGR
I den samordnade planen vid utskrivning ska det anges vilka enheter som ska vara med vid hemplaneringen. Denna planering kan ske genom telefonkontakt med enheterna och det är viktigt att det man kommer överens om dokumenteras i den samordnade planen så att planen har ett innehåll vid utskrivning.

17 På gång Styrgrupp för SVPL gett uppdrag till SAMSA rutingrupp att titta över Gemensam rutin. I behov av uppdatering, även ta höjd för samordnad individuell planering SIP Utredning pågår kring regelverket Utredning pågår kring regelverket. Oklart när den är färdig.

18 På gång SIP - samordnad individuell plan Mina planer
1 januari 2010 trädde bestämmelser i kraft som klart uttrycker en skyldighet för såväl kommuner som landsting att gemensamt upprätta en individuell plan för en enskild som har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Fler bestämmelser om skyldighet att upprätta planer finns i andra författningar. Som nämndes tidigare anges i SOSFS 2005:27 att Vårdplanen skall samordnas med eventuell planering för patienten som fanns före inskrivning i den slutna vården. Förhoppning att nya IT stödet skall ha en lösning för SIP som alla parter kan ta del av.


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser