Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering
Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt samt Christina Wisser

2 140 (160)vårdcentraler i regionen i 49 kommuner, 17 sjukhus
Bild från VGR´s hemsida

3 Intressenter Samordnad vårdplanering
Kom-munal HoS Sjukhus- vård Kommunal Vård och omsorg Sjukhus- vård 17 sjukhus 49 kommuner (varav 1 med 21 SDF) Primär-vård Vård/om-sorgstagare anhöriga Privata vård-givare Primärvård Privata vårdgivare Trollhättan har 60 % privata vårdcentraler 140 VC

4 Bakgrund till projektet SVPL
Verksamhetens behov av att ha information tillgänglig i rätt ögonblick för utskrivnings-klara/presumtivt utskrivningsklara är stort. Höga kostnader för de befintliga rutinerna. Den medicinska säkerheten äventyras av otydliga rutiner

5 Effektmål och Nytta om vi får till ett bra IT-stöd
Minimera registrering Bättre dokumentation – bättre för vårdtagaren Högre kvalitet i beslut Förbättrad säkerhet Tillgänglighet Förbättrad aktualitet Överbrygga geografiska avstånd Korrekta befolkningsdata Återanvändning av uppgifter ”automatisk uppdatering” Mindre papper Reglerad behörighet Samlad tillgänglig och sökbar info Automatisk överföring Underlag för statistik

6 Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering
Huvudsyftet är att öka kvalitet och säkerhet i den samordnade vårdprocessen samt förenkla processen kring de planerat utskrivningsklara utskrivningsklara patienterna. Syftet i övrigt är att med samordnade insatser från respektive huvudman komma överens om gemensamma rutiner som finns avseende utskrivningsklara patienter för att möjliggöra ett standardiserat elektroniskt utbyte av överenskommen information. Syftet är att finna (alternativa) IT-lösning(ar) som så långt det är möjligt utgår från respektive organisations utgångsläge avseende IT-stöd. Lösningen ska beakta både betalningsperspektivet och vård och omsorgsperspektivet och även granska avvikelseprocessen samt uppföljningsprocessen. Betalnings-perspektivet Vård o omsorgs- perspektivet Avvikelse-perspektivet Samordnad vårdplanering Beroende på lösningsalternativ kan olika typer av integrationslösningar behöva genomföras.

7 Utifrån detta ta fram krav på IT-stöd
Utifrån denna mångfald av rutiner skapa en rutin inkl överenskomna informationsmängder och få gehör för detta i hela regionen och förhoppningsvis även nationellt. Utifrån detta ta fram krav på IT-stöd Observera att det kan finnas felaktigheter på enstaka ställen. Men det är helheten som ska förmedlas här SOSFS

8 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskickningsmeddelande Inskrivnings meddelande Kallelse till vårdplanering Mottagningsbevis Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Avsluts meddelande Resultatet från Socialstyrelsens InfoVuprojekt har varit projektets referens. Vi har modifierat underlagen så att de stämmer bättre överens med den samordnade vårdplaneringen. 8

9 Arbetsprocess samt informationsmängder
Baserar sig på Socialstyrelsens InfoVu projekt Alternativ väg – signera tidigare vårdplan Kallelse och underlag till vård-planering Mottag-ningsbevis Utskriv-ningsmed-delande Avslut-nings-meddelande Vårdbegäran Meddelande till vård o omsorg Vårdplan o Upprättad vårdplan Inskrivnings-meddelande Vårdbegäran- kompletteras Utebliven utskrivning

10 Britt Rolfsson, ITC

11 Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg
RIV Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg Vad är RIV och varför ska vi följa det? Det finns en regiongemensam informationsstruktur som är fastslagen av regiondirektören, vars mål bl a är att öka samverkan mellan olika verksamheter och dess IT-system. IT-specifikation


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser