Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till"— Presentationens avskrift:

1 Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till
ÖstgötaTerm

2 Process Mål Process Tillstånd ÖstgötaTerm Aktör Utsträckning i tiden
ansvarig för processen Utsträckning i tiden Mål ÖstgötaTerm

3 Process ? ÖstgötaTerm Patienten IT-arkitektur Beställare av vård
Samverkan Klinisk verksamhet Kvalitetsarbete Dokumentation ÖstgötaTerm

4 Varför Samba Hälso- och sjukvård med ett processorienterat arbetssätt.
Behöver arbetsverktyg som stödjer det arbetssättet. Nationellt enad bild av vårdprocessen ger bland annat: samma fokus för huvudprocess och stödprocesser förutsättningar för samverkan ökad kunskap hos leverantör om vård ÖstgötaTerm

5 Vårdprocess ÖstgötaTerm

6 Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut ÖstgötaTerm

7 Samba projektgrupp SAMBA, ett projekt i ITHS2-programmet
Gruppen består av: 13 personer från olika landsting Region-IT, Landstinget i Östergötland och Jönköpings läns landsting Västra Götlandsregionen Stockholms läns landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Carelink Svensk Förening för Medicinsk Informatik Örebro Universitet 3 konsulter för modelleringsstöd ÖstgötaTerm

8 ”Samba processen” ÖstgötaTerm Klinisk process
Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm ÖstgötaTerm

9 Vårdbegäran bedöms ÖstgötaTerm Adm.karaktär Adm.data
Klinisk process - uppfattat tillstånd bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Adm.data besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess- information ÖstgötaTerm

10 Matchning mot vårdutbud
vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet identifiera hälsoproblem Styrprocess - mandat beslut att att bedöma vårdbegäran besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran ÖstgötaTerm

11 Problemkomplex, mål i vårdplan
Grov planering Klinisk process - uppfattat tillstånd hälsoproblem inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårds- mandat avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran matcha mål mot tillgängliga tjänster ÖstgötaTerm

12 Vårdplan ÖstgötaTerm Anpassa till individ
Klinisk process - uppfattat tillstånd förädlad problemgrupp välja aktiviteter tillstånd med aktivitetsplaner Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om vårdplanering planerings- beslut fastställa vårdplan vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista boka resurser, doku- mentera vårdplan uppdaterad aktivitetslista Kommunikationsprocess - information ÖstgötaTerm

13 Aktiviteter - utredning
Utredande aktiviteter Klinisk process - uppfattat tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner utföra ut- redande aktivitet utrett tillstånd bedöma tillstånd bedömt tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Styrprocess - mandat uppdaterad aktivitetslista matcha mål mot tillgängliga tjänster Kommunikationsprocess- information ÖstgötaTerm

14 Aktiviteter - behandling
Riktade insatser Klinisk process - uppfattat tillstånd bedömt tillstånd utföra behandlan- de aktivitet behandlat tillstånd Uppdatera mål Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat uppdatera vårdplan vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet beslut att utföra aktivitet aktivitets- lista boka resurser, dokumentera vårdplan uppdaterad aktivitetslista Kommunikationsprocess- information ÖstgötaTerm

15 Patientjournalprocess
Kvalitetskontroll Utvärdering Klinisk process - uppfattat tillstånd behandlat tillstånd utvärdera resultat bedömt tillstånd matcha till- ståndsutfall mot mål uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan Styrprocess - mandat beslut att utföra aktivitet kontrollera kvalitet kvalitets- utfall uppdatera mål i vårdplan uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information vårdin- formation Kommunikationsprocess - information ÖstgötaTerm Patientjournalprocess

16 Slut på processen ÖstgötaTerm Avslut
Klinisk process - uppfattat tillstånd uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd Avslut Styrprocess - mandat mål i vårdplan i HoS- mandat besluta att vård- åtagande skall avslutas avslut av vårdåtagande vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande Kommunikationsprocess - information ÖstgötaTerm

17 Vad kan Samba modellen användas till
ÖstgötaTerm

18 Dokumentation och process
Vårddokumentation kring en patient Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Resultat Riktade Insatser Behandlande åtg. Utvärdering Kvalitetssäkring Utredande Aktiviteter Status Bedömning Avslut Epikris Mål Vårdplan ÖstgötaTerm

19 Processmodell med resurslager
Adm data Bakgrundsfakta Utredande akt Mål,vårdplan Resultat Riktade insatser Utvärdering Avslut ÖstgötaTerm

20 Termkatalog LiÖ ÖstgötaTerm

21 ”Beställning och svar”
Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering ÖstgötaTerm

22 vårdbegäran att bedöma
mottaga vård- begäran mottagen vårdbegäran beslut om bedömning d_f_c not to be assessed hänvisad vårdbegäran vårdbegäran att bedöma bedöm tillstånd uppfattat tillstånd hänvisa BoS (ej lab el. röntgen) Dokumentation Utbud Logg Samtycke Behörighet eBrev till pat. Bokning Kallelse Vårdkontakt Kontrollfall Vårdåtagande Med reg diag/åtg DRG Debitering Kassa ÖstgötaTerm

23 Intresset för Samba Enskilda landsting Landstingsförbundet SIS, AG 2
WG 1 + 3 HISA revideringen …… ÖstgötaTerm

24 Samba rapport www.sfmi.org/samba
Innehåller filebibliotek med dokument och bilder på svenska och engelska ÖstgötaTerm

25 Tack! ÖstgötaTerm


Ladda ner ppt "Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till"

Liknande presentationer


Google-annonser