Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg?"— Presentationens avskrift:

1 Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg?
Temadag i Sundsvall den 23 september 2007

2 Politisk organisation
Kongress Styrelse Utskott, delegationer och beredningar Den 27 mars 2007 konstituerades det nya förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens ordförande är Anders Knape (m)

3 SKL har 310 medlemmar Samtliga 290 kommuner Samtliga 18 landsting Region Skåne Västra Götalands regionen

4 Arbetsgivarorganisation
Intressebevakning Sprida goda exempel Mötesplats för medlemmarna

5 Kommunerna är enligt lag ansvariga för:
Barnomsorg och förskola Biblioteksverksamhet Individ- och familjeomsorg Krisberedskap Miljö- och hälsoskydd Renhållning och avfallshantering Räddningstjänst Skola Stadsplanering och byggande Vatten och avlopp Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade Färdtjänst

6 Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
Kommunernas ansvar enlig hälso- och sjukvårdslagen: Social och medicinsk omvårdnad inom särskilda boendeformer Dagverksamhet för äldre och funktionshindrade

7 Lagar som styr SoL – (1980:620) Socialtjänstlagen
LSS – (1993:387) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Tjänstemän gör utredning och fattar beslut på nämndens uppdrag Informerar om rätt att överklaga Dokumenterar

8 HSL (1982:763) Hälso- & sjukvårdslagen Vårdgivaren ska bedriva en god och säker vård Hälso- och sjukvård i kommunen är primärvård

9 Lag 1990:1404 Betalningsansvarslagen
Ändrat begrepp – UTSKRIVNINGSKLAR från sluten vård istället för Medicinskt färdigbehandlad (2003) Kommunernas betalningsansvar omfattar utskrivningsklara patienter för vilka en vårdplan upprättats

10 Arbetsgivaransvaret . Förebygga Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001: H375 Bedöma riskerna ADI 544, 575, 606 Skydda Skydd mot blodsmitta AFS 1986:23 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:18

11 Hälso- och sjukvårdspersonal
i kommunal vård Sjuksköterskor Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Läkare ( från landstinget )

12 Vem ansvarar för vad när det gäller vårdhygien?
. Vårdgivare Verksamhetschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sjuksköterska Vårdpersonal

13 Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde.

14 Varken brukare, vårdtagare/patienter eller personalen ska utsättas för smitta.

15 God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget såväl inom socialtjänsten som hälso- och sjukvård.

16 Det är ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning

17 ”Tillsammans ger vi bättre vård än var och en för sig”
Primärvård Socialtjänst Sjukhusvård Tillsammans ”Tillsammans ger vi bättre vård än var och en för sig”

18 Har Du frågor? Gabriella Kollander Fållby Telefon Vill du ha mer information?

19 Patienten/brukaren i centrum
Egen- och anhörigvård Mötet patient - vårdgivare Vårdteam Samhällets lagar och regelverk Närvårdssystem


Ladda ner ppt "Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg?"

Liknande presentationer


Google-annonser