Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter
Programförklaring Befolkningens hälsa är allas ansvar Utgångspunkter 1. Vägledande principer 2. Samverkan, samarbete och samordning 3. Ledning och styrning 4. Uppföljning och utvärdering

2 Utgångspunkt 1 - Vägledande principer
Folkhälsans 11 målområden Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

3 Utgångspunkt 1 - Vägledande principer
Hur då? Uppdra till länsaktör att göra en litteraturgenomgång kring mekanismer bakom ohälsa/hälsa i länet. Kompletterad med en kartläggning av förekomsten av dessa mekanismer i länet och i de enskilda kommunerna

4 Utgångspunkt 1 - Vägledande principer
Hittills… Fokusområden 2012 – 2014 Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Sammanställd kartläggning av hälsoläget i Gävleborg

5 Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning
Hur då? Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Knytas till Region Gävleborgs politiska organisation ”…förutsätter att de enskilda kommunerna, landstinget, länsstyrelsen har full beslutanderätt över hur det egna arbetet organiseras, inriktas och effektiviseras. Vid sidan av detta behövs en sektorsövergripande samordning mellan dessa aktörer.”

6 Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning
Hittills… Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg konstituerat 2012 Ledamöter Presidium Sekretariat Rapporterar direkt till Region Gävleborgs styrelse Sektorövergripande samordning mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen Fortbildningsavtal mellan samtliga kommuner och landstinget inom område strategiskt folkhälsoarbete Styrgrupp för regional ANDT strategi Flertal länsövergripande grupperingar inom område barn och unga Länssamarbete inom område Kultur och hälsa

7 Utgångspunkt 3 - Ledning och styrning
Hur då? Förbättrad ledning och styrning (mål, medel, beslut och arbetssätt Bygga upp sammanhållen folkhälsorapportering i länet för att garantera god kvalitet och kostnadseffektivt framtagande av beslutsunderlag Utreda vilka stödresurser (ekonomiskt, personellt, nätverk) som behövs för ledning och styrning lokalt och länsövergripande

8 Utgångspunkt 3 - Ledning och styrning
Hittills… Prioriterade områden 1,2 och 3 Regional folkhälsoplan Kommunikationsplan och hemsida Mer att göra… Dialog kring lednings- och styrningsstöd Sammanhållen folkhälsorapportering Stöd för kunskapsstyrning

9 Utgångspunkt 4 - Uppföljning och utvärdering ”Internt i kommuner, landstinget och länsstyrelse bör arbetet med att förbättra hälsan i befolkningen följas upp och utvärderas inom det egna systemet.” Hur då? Uppdra till lämplig aktör att regelbundet analysera hälsoläget i länet Bygga upp länsövergripande system för uppföljning

10 Utgångspunkt 4 - Uppföljning och utvärdering
Hittills… Regelbunden folkhälsorapportering i länet genom Samhällsmedicin - Hälsa på lika villkor, CAN - Region Gävleborg - Ungdomsenkät LUPP Länsstyrelsen - ANDT strategi Påbörjat arbete med att kvalitetssäkra folkhälsoarbetet genom Community Readiness Model Mer att göra… Bättre samverka kring data och tillgängliggöra data Lokala uppföljningar Reglementen NSFG

11

12


Ladda ner ppt "Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter"

Liknande presentationer


Google-annonser