Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör regeringen för folkhälsan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör regeringen för folkhälsan"— Presentationens avskrift:

1 Vad gör regeringen för folkhälsan
Vad gör regeringen för folkhälsan? Presentation Världscancerdagen 4 februari 2009

2 Ekonomisk och social trygghet
Utbildning Arbetsmarknadspolitik Förutsägbar sjukförsäkring Rehabilitering

3 Goda livsbetingelser Miljöpolitiken Kemikaliepolitiken
Livsmedelskvalité

4 En förnyad folkhälsopolitik
Folkhälsopolitisk proposition 2007/08:110

5 Kunskapsgrund för folkhälsoarbetet Stöd till lokalt hälsofrämjande arbete på vetenskaplig grund i ett urval av kommuner, 50 Mkr 2008

6 Tobak Uppdrag till FHI att ansvara för en nationell tobaksförebyggande satsning: nationell samordning, rökavvänjning, +13 Mkr tillsyn, +10 Mkr stöd till frivilligorganisationer, +1Mkr

7 Alkohol, narkotika, dopning, tobak
260 Mkr/år Alkohol, narkotika, dopning, tobak

8 Skydd mot smittspridning
Handlingsplan influensapandemiberedskap 145 Mkr/år, HIV/Aids och övriga smittsamma sjukdomar Översyn av myndigheterna inom smittskyddsområdet, redovisar 1 juni 2009 Översyn av de nationella vaccinationsprogrammen, redovisar 31 maj 2010 Ungdomsmottagning på Web

9 Kost och fysisk aktivitet
Ett dialogforum ska inrättas med branschföreträdare, experter, frivilligorganisationer, myndigheter och media FHI och Livsmedelsverket ska samverka, samordna, följa upp och utvärdera insatser för goda matvanor och fysisk aktivitet SoS ska att utvidga det medicinska födelseregistret att även omfatta längd och vikt FHI ska utvärdera fysisk aktivitet på recept FHI ska ta fram ett utbildningspaket om motiverande samtal FHI ska utveckla åtgärdsprogram för äldres hälsa och livskvalitet FHI ska utveckla manualer för att i samhällsplaneringen främja fysisk aktivitet

10 Nationellt program för självmordsprevention
Nollvision Första hjälpen vid depression – suicidtankar. Informations- och utbildningsmaterial tas fram Program för kompetenshöjning hos vårdpersonal Händelseanalys vid alla självmord Föräldrastödsutredning Undersökning psykisk hälsa 10 Mkr 500 Mkr , 900 Mkr 2009 Psykiatri

11 En nationell cancerstrategi
Evidensbaserad strategi för primär och sekundär prevention tidig upptäckt diagnostik, behandling, palliativ vård kunskapsbildning och kunskapsspridning stärka patientperspektivet Redovisa februari 2009


Ladda ner ppt "Vad gör regeringen för folkhälsan"

Liknande presentationer


Google-annonser