Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Dagordning Mötet öppnas (Katarina Wijk)
Val av mötesordförande och sekreterare Presentation av deltagare Dagordningens godkännande Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, tillika presidium Kort genomgång av NSFG:s uppdrag Presentation av sekretariat och dess uppdrag Utse arbetsgrupp för att ta fram förslag till arbetsordning för NSFG Förslag: Uppdrag till Presidium att identifiera och föreslå fokusområden och konkret handlingsplan för Politikerutbildning 2013 Mötesschema Övriga frågor

3 Folkhälsans 11 målområden
Utgångspunkt 1 - Vägledande principer - Folkhälsans 11 målområden Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor  Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet  Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel Ojämlik hälsa i Gävleborg, exempel:

4 Utgångspunkt 1 - Vägledande principer -
HUR DÅ? Uppdra till länsaktör att göra en litteraturgenomgång kring mekanismer bakom ohälsa/hälsa i länet kompletterad med en kartläggning av förekomsten av dessa mekanismer i länet och i de enskilda kommunerna.

5 Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning – HUR DÅ?
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbetet Gävleborg Knytas till Region Gävleborgs politiska organisation ”…förutsätter att de enskilda kommunerna, landstinget, länsstyrelsen har full beslutanderätt över hur det egna arbetet organiseras, inriktas och effektiviseras. Vid sidan av detta behövs en sektorsövergripande samordning mellan dessa aktörer.”

6 Utgångspunkt 2 - Samverkan, samarbete och samordning -
HUR DÅ? Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete Ledamöter: 1 ordinarie samt 1 suppleant från respektive kommunstyrelse 3 ordinarie samt 3 suppleanter från landstingsstyrelsen Presidium: Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt en tjänsteman från sekretariatet Sekretariat: 5 tjänstemän med anställning vid Region Gävleborg Landstinget Länsstyrelsen Kommunrepresentant `Ska arbeta enligt de principer som fastställs i GU och rapporterar kontinuerligt till Region Gävleborgs styrelse´

7 Utgångspunkt 3: - Ledning och styrning -
HUR DÅ? Förbättrad ledning och styrning (mål, medel, beslut och arbetssätt) Bygga upp sammanhållen folkhälsorapportering i länet för att garantera god kvalitet och kostnadseffektivt framtagande av beslutsunderlag Utreda vilka stödresurser (ekonomiskt, personellt, nätverk) som behövs för ledning och styrning lokalt och länsövergripande

8 Utgångspunkt 4 - Uppföljning och utvärdering –
”Internt i kommuner, landstinget och länsstyrelse bör arbetet med att förbättra hälsan i befolkningen följas upp och utvärderas inom det egna systemet.” HUR DÅ? 1. Uppdrag bör ges till lämplig aktör att regelbundet analysera hälsoläget i länet 2. Bygga upp länsövergripande system för uppföljning.”

9 Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)
Sektorsövergripande samordning mellan Region Gävleborg, Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna Hantering av länsgemensamma frågor för en förbättrad folkhälsa i befolkningen 13 ordinarie ledamöter, 13 ersättare, presidium Rapportering till Region Gävleborgs styrelse

10 Uppdrag NSFG Att verka för strategiskt utvecklingsarbete kring att förbättra befolkningens hälsa inom samtliga elva målområden för den nationella folkhälsopolitiken Att införa och förvalta GU Folkhälsa Att ansvara för den sammanhållna och systematiska folkhälsorapporteringen i länet Att ansvara för det länsövergripande systemet för uppföljning och samordna insatser utifrån utfallet av uppföljningen Att verka för samordnade ansökningar och användandet av resurser som ställt till förfogande av regering och statliga myndigheter och dylikt Att arrangera och medverka i konferenser, seminarier och utbildningar

11 Sekretariatet för NSFG
5 tjänstemän representerande Region Gävleborg, Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna Verkställande- och sekreterarfunktion Uppdrag Att initiera och bereda ärenden för behandling i NSFG

12 Regionstyrelsens ledamöter
Ordinarie Ersättare Sven-Åke Thoresen Hudiksvall (s) Tommy Berger Landstinget Lena Roos Bollnäs (m) Roland Bäckman Ljusdal Stig Eng Nordanstig (c) Marie Centerwall Eva Tjernström Per Johansson Gävle Carina Blank Sven-Erik Lindestam Söderhamn Peter Kärnström Sandviken Monica Olsson Magnus Jonsson Ockelbo Jonas Holm Marie-Louise Dangardt Hofors Lars Molin Yoomi Renström Ovanåker Hans Olsson Patrik Stenvard Carl-Ewert Ohlsson Inger Källgren Sawela Caroline Schmidt Magnus Svensson Annika Persson (fp) Kenth Lövgren Carina Östansjö Ingemar Kalén (kd) Inger Schörling (mp) Alf Norberg (v) Marita Engström

13 Dagordning Mötet öppnas (Katarina Wijk)
Val av mötesordförande och sekreterare Presentation av deltagare Dagordningens godkännande Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, tillika presidium Kort genomgång av NSFG:s uppdrag Presentation av sekretariat och dess uppdrag Utse arbetsgrupp för att ta fram förslag till arbetsordning för NSFG Förslag: Uppdrag till Presidium att identifiera och föreslå fokusområden och konkret handlingsplan för Politikerutbildning 2013? Mötesschema Övriga frågor

14 Politikerutbildningar
Utbildningsfrågor för NSFG Behöver du mer kunskap? 2008 Folkhälsa är politik –fortbildning Studieresa till Västra Götalandsregionen januari 2008 2012 Utbildningsdagar - endagsutbildning - Folkhälsa är politik Föreläsare Jan Linde ordf. SFFF och Samhällsmedicin 16 februari Söderhamn 17 februari Gävle Studieresa till Östersund 13-14 september 2013 ?

15 Sammanträde alternativ 1 Sammanträde alternativ 2
Mötesschema 2013 Hur många möten under året? Kallelse (senast) Sammanträde alternativ 1 Fredagar kl – 12.00 Sammanträde alternativ 2 1 mars 15 mars - 12 april 3 maj 10 maj 16 augusti 30 augusti 6 september 13 september 27 september 4 oktober 25 oktober 8 november 15 november

16

17

18

19

20

21 Organisationsskiss Folkhälsa Gävleborg Verksamhetsperspektiv
REGIONSTYRELSE Demokratiutskottet NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Utvecklings- projekt SEKRETARIAT Utvecklings-projekt Landstingsstyrelse Regionstyrelse Regeringen Landstinget Samhälsmedicin Region Gävleborg Tillväxtenheten Länsstyrelsen Folkhälsa KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser