Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenhetsdagen 21 oktober Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland

2 Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor. 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja 1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet, 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå 5. utbildning och kompetensutveckling Länsstyrelsens uppdrag: Stödja kommunerna i arbetet med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak (AAS) Övervaka kommunernas tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Implementera den nationella ANDT-strategin Utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå Fånga upp lokala och regionala behov och förmedla dem till regional respektive nationell nivå Bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur för det alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbetet Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet

3 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015
En samlad strategi för hela ANDT-området Sju långsiktiga mål anger inriktningen för arbetet. Tydlig styrning och långsiktighet 257 miljoner om året

4 Berörda myndigheter Statens folkhälsoinstitut Skatteverket
Socialstyrelsen Kommuner och landsting Statens institutionsstyrelse Statens skolverk Ungdomsstyrelsen Rikspolisstyrelsen Åklagarmyndigheten Skatteverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Tullverket Kustbevakningen Trafikverket Transportstyrelsen Läkemedelsverket Konsumentverket

5 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015
Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: en nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak, att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

6 Kommunalt ansvar Övergripande mål
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Övergripande mål Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 1 2 3 4 5 6 7 Prioriterade mål under femårsperioden En effektiv brottsbekämpning av illegal handel En fungerande lokal och regional samverkan och samordning mellan ANDT-förebyggande och brotts-förebyggande arbete En effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak Minska nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk Ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen En hälsofrämjande skola Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa Förutsättningarna för tandvården att arbeta med tobaksprevention bör öka Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i arbetslivet bör förbättras Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvud-männen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska Antalet döda och skadade i trafiken p.g.a. alkohol och andra droger ska minska Dödligheten bland ungdomar och unga vuxna p.g.a. alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka Antalet döda och skadade p.g.a. alkohol- narkotika- och dopningsrelaterat våld ska minska Aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs Aktivt verka för att WHO:s ramkonvention om tobakskontroll efterlevs En ökad samordning och prioritering av det nordiska samarbetet inom ANDT-området Aktivt verka för att FN-konventioner på narkotika- området efterlevs Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ANDT-strategin ger vägledning och stöd – använd den för att kartlägga hur långt din kommun kommit i de delar av strategin där kommunen har ett stort ansvar! Rosa – kommunens ansvar Rosastreckat – delvis kommunens ansvar

7 Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor
Organisation ANDT-förebyggande arbete i Värmland Samhällsråd Värmland Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor Arbetsgrupper t ex Länsgruppen mot dopning Referensgrupp frivilligorganisationer Länsstyrelsens ANDT-funktioner Mentorsgrupp alkoholhandläggare ANDT-samordnare/kontaktperser, tobaks-/alkoholhandläggare, styrgrupper i länets 16 kommuner Mentorsgrupp Lokala samordnare ANDT frågor

8 Länsstrategi ANDT 2012-2015 Gemensam plattform för ett samlat
agerande på länsnivå Inspirationskälla och vägledning för lokalt arbete

9 Nationellt mål 1 – Minskad tillgång till ANDT
Pris alkohol Pris cigaretter och snus Priserna på hasch och marijuana Priserna på amfetamin och kokain Antalet systembolagsbutiker Antalet systembolagsombud Antalet detaljhandelsställen för folköl och försäljningsställen för tobaksprodukter Antalet restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Inga tecken på ökad anskaffning eller tillgänglighet av alkohol och tobak. Narkotikaindikatorn pekar åt samma håll

10 Nationellt mål 2 – Skydda barn mot skadliga effekter
Centrala och tillförlitliga data på området saknas Andelen gravida som röker och andelen rökande spädbarnsföräldrar

11 Nationellt mål 3 – Minska ungas användande av ANDT
Alla alkoholmått Tydligast i årskurs 9 men även bland gymnasieelever Tobaksbruket årskurs 9 Gymnasiets år 2 andelen tobakskonsumenter Narkotikaanvändningen pojkar gymnasiet Sammantaget har ungdomars användning av alkohol och/eller tobak och/eller narkotika minskat över tid och har inte ersatts av motsvarande ökningar av narkotika- och/eller tobaksbruk

12 Nationellt mål 4 – Minska skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT
Tidsserier alkohol och tobak bland vuxna Cannabis Dopning – låga siffror och saknas data över tid Beroende och missbruk kan inte följas över tid 2012 visar på högst andel beroende för tobak (snus för män och cigaretter för kvinnor), följt av alkohol och narkotikasiffrorna ligger mycket lägre

13 Nationellt mål 5 – Ökad tillgänglighet till vård och stöd
Inga tillförlitliga mått finns i dag som kan användas för att följa upp långsiktigt mål 5

14 Nationellt mål 6 – Minska döda och skadade av ANDT
Ingen helt entydig bild av alkoholskadeutvecklingen Dödsorsaksstatistik, slutenvårdsstatistik och uppgifter om våld och rattfylleri – viss ökning i början, nedgång senare år ? Ingen entydlig bild av narkotikaskador Narkotikadödlighet utifrån narkotikaindex Rättsmedicinskt undersökta dödsfall och data från slutenvård Tobaksrelaterad dödlighet - Kvinnor Män

15 Insatser i Värmland 2013 Bibehålla och utveckla organisation och struktur Utveckla och kvalitetssäkra påbörjat arbete Utveckla samverkan och involvera ännu fler aktörer, frivilligorg. Utveckla samverkan mellan tillsyns-, ANDT-förebyggande-, folkhälso- och brottsförebyggande arbete Kommunbesök, nätverksträffar Utbildningsinsatser inom områdena: cannabis, barn i riskmiljöer, motiverande samtal Projekt: Dopning, Småkommuner, Rökfria skolgårdar, Tänk om Konsumentverket och kriminalvården

16 Kontaktuppgifter Maude Johansson ANDT-samordnare
Länsstyrelsen Värmland


Ladda ner ppt "Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser