Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi blir Region Jönköpings län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi blir Region Jönköpings län"— Presentationens avskrift:

1 Vi blir Region Jönköpings län
Som stöd till denna presentation finns ett talarmanus. Ta gärna också del av den information som finns på där bland annat regionbildningskommitténs beslutsdokument finns. Vi blir Region Jönköpings län

2 Region Jönköpings län Vi blir Region Jönköpings län
Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling och tillväxt. Regionbildningen handlar framför allt om att människorna som lever, arbetar och studerar här ska ha ett bra liv. Det är vi tillsammans som formar framtiden. Den nya organisationen Region Jönköpings län är med och skapar förutsättningarna. Det här är berättelsen om att vi bildar region i Jönköpings län. Om att det är vi alla tillsammans som är med och skapar ett bra liv i en attraktiv region. Och att det är vi tillsammans som är Region Jönköpings län. Den nya organisationen Region Jönköpings län är med och skapar förutsättningarna för utveckling, tillväxt och ett bra liv. Vi blir Region Jönköpings län

3 1 Vi blir Region Jönköpings län Vad händer den 1 januari 2015?
Varför bildar vi region i Jönköpings län? Vad innebär det för dig? Januari 1 2015 Det här är tre viktiga frågor som vi hoppas kunna besvara med den här presentationen. Vi blir Region Jönköpings län

4 Det händer 1 januari 2015 Vi blir Region Jönköpings län
Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län en egen region. Då ombildas Landstinget i Jönköpings län till en så kallad regionkommun och byter namn till Region Jönköpings län. Samtidigt upphör Regionförbundet Jönköpings län som egen organisation och det regionala utvecklingsansvaret förs över till den nya regionen. Det är en omfattande förändring, men mycket kommer att fungera precis som tidigare, till exempel inom hälso- och sjukvården. Detta är vad som händer den 1 januari sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Det är en omfattande förändring, men i det korta perspektivet kommer mycket att fungera precis som tidigare, till exempel inom hälso- och sjukvården. På sikt kommer Jönköpings län att utvecklas på ett ännu bättre sätt! Vi blir Region Jönköpings län

5 Vad är en region? Vi blir Region Jönköpings län
Region Jönköpings län = en region som formas av politiska beslut och styrs av politiska församlingar. Funktionella regioner, till exempel lokala arbetsmarknadsregioner, förändras successivt genom människors beteende. När vi diskuterar regionfrågan och Sveriges regionala indelning, så menar vi administrativa regioner som styrs av politiska församlingar som utses genom allmänna val. Administrativa regioner formas alltså genom politiska beslut och är beständiga över minst en mandatperiod. Funktionella regioner, som till exempel lokala arbetsmarknadsregioner, förändras däremot successivt genom människors beteende. När människor pendlar allt längre till arbete och utbildning så blir dessa regioner färre och större. Vi blir Region Jönköpings län

6 Därför bildar vi region
Kraftsamling och samordning för att stärka och utveckla regionen, det vill säga hela Jönköpings län. Tydlighet och synlighet kring beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Medborgarnas inflytande över regionens tillväxt och utveckling stärks i folkvalda regioner – demokratin fördjupas och utvecklas. Vi får en starkare ställning både i Sverige och i EU. Vi lever i regionernas Europa! Regionbildning handlar om kraftsamling – samordning – effektivisering – regional enighet. Vi ska först och främst se regionbildningen ur ett demokratiskt perspektiv. Fördjupad demokrati är ett mål men också ett medel för att skapa delaktighet i regionens utveckling. Folkvalda regioner ger medborgarna större möjlighet att påverka regionens utveckling. Det finns ca 1 400 regioner inom EU. Inom EU:s regionala utvecklingspolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, är strukturfonder och program EU:s främsta redskap för att utjämna skillnader mellan regionerna och skapa välfärd och utveckling i hela EU. Även från nationellt håll riktas utvecklingsmedel allt oftare till den regionala nivån. Som region blir vi en starkare aktör som kan göra vår röst hörd. Kommunerna, näringslivet och regionen kan lättare driva viktiga frågor tillsammans, som till exempel att få viktiga infrastruktursatsningar till Jönköpings län. Vi har en regionalpolitisk röra idag: Samverkansorgan, landsting, länsstyrelse och landsting/regioner med regionalt utvecklingsansvar… Vi blir Region Jönköpings län

7 Vad gör en region? Vi blir Region Jönköpings län
Vi låter äpplet, som är en symbol för kunskap och hälsa, illustrera vilka uppgifter Region Jönköpings län kommer att ha. En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst inom områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en region ansvarar dessutom för regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Vi blir Region Jönköpings län

8 Allt hänger ihop… Vi blir Region Jönköpings län
Region Jönköpings län ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka: Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter... Där människor finns behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur etc. Och företagen behöver välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur… Den nya organisationen Region Jönköpings län ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Nu får vi möjlighet att arbeta samlat med detta. Sambandet mellan verksamhetsområdena är starka, och allt hänger ihop! Bilden är ett försök att visa detta. Vi måste attrahera fler människor och fler företag till vår region för att säkra tillväxten. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Och där människorna finns behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur etc. Företagen är i sin tur bland annat beroende av välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur. Vi blir Region Jönköpings län

9 Regionens geografi Vi blir Region Jönköpings län
Den politiska överenskommelsen innebär att den nya regionen geografiskt omfattar Jönköpings län. Om det framöver blir aktuellt att diskutera en utvidgning av geografin talar överenskommelsen om en region som består av nuvarande sjukvårdsregion; Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län, med öppenhet för de tre länen Kronoberg, Blekinge och Halland. Och nej, kommunerna upphör inte som egna organisationer! Kommunernas delaktighet och inflytande är en viktig grundsten i regionbygget och bland annat bildas kommunalt forum för dialog och samverkan (se bild längre fram). Vi blir Region Jönköpings län

10 ”För ett bra liv i en attraktiv region” Visionen
Visionen består av en enda slagkraftig mening! Region Jönköpings läns verksamhet består som sagt av två områden – hälso- och sjukvård och regional utveckling och tillväxt. Båda områdena har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa och för regionens tillväxt och attraktionskraft. Visionen förverkligas genom att tillgodose invånarnas behov av bland annat hälso- och sjukvård, kultur, utbildning och kollektivtrafik och genom satsningar på näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur m.m. En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Vi blir Region Jönköpings län

11 Politisk organisation
Den 22 oktober 2013 fastställde landstingsfullmäktige regionbildningskommitténs förslag till politisk organisation för Region Jönköpings län. I oktober 2014 kommer reglementen och arbetsordning för de politiska organen att fastställas. Den nya organisationen innebär en ny regionalpolitisk förutsättning med ett direktvalt fullmäktige för de samlade regionala politiska frågorna. Region Jönköpings län kommer att svara för en bredare politisk arena än vad Landstinget och Regionförbundet gör idag. Fler politikområden kommer att samlas och fler kan komma till om kommunerna finner det möjligt och angeläget att föra frågor till den regionala nivån liksom om staten väljer att föra över ytterligare ansvar till regionen. 1+1=3! Organisationen består av ett regionfullmäktige med tillhörande valberedning, revision, patientnämnd och parlamentarisk nämnd (inriktad på politiska organisationen m.m.), regionstyrelse, kommunalt forum samt tre nämnder: nämnd för folkhälsa och sjukvård samt regionsjukvårdsnämnd nämnd för marknad, näringsliv och attraktivitet nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Antalet regionråd föreslås bli sex (fyra i majoritet och två i opposition) jämfört med dagens fyra. Kommunalt forum är en mötesplats för dialog och samverkan kring bland annat frågor om folkhälsa, hälso- och sjukvård, omsorg, näringslivsutveckling, infrastruktur, kultur och arbetsmarknad. Kommunalt forum är även med och förbereder frågor till regionstyrelsen och nämnderna. Vi blir Region Jönköpings län

12 Regionfullmäktige Vi blir Region Jönköpings län
Regionfullmäktige är direktvalt och högsta beslutande församling. Regionfullmäktige har 81 ledamöter + ersättare. Målformulering, uppföljning, motioner, verksam-hetsplan och budget är exempel på uppgifter. Valberedning, revision, patientnämnd och parlamentarisk nämnd hör till regionfullmäktige. Presidiet till regionfullmäktige leder arbetet utifrån arbetsordning. Regionfullmäktige är Region Jönköpings läns högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 81 ledamöterna kommer från hela Jönköpings län och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.   Vi blir Region Jönköpings län

13 Regionstyrelse Vi blir Region Jönköpings län
Regionstyrelsen har 15 ledamöter + 15 ersättare. Regionstyrelsen har samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och finansiering samt uppsikt över övriga politiska organ (enligt lagstiftning). Övergripande frågor som demokrati, omvärlds-bevakning, forskning och internationella relationer, liksom strategiska frågor samt ägarfrågor gällande bolag, stiftelser med mera är regionstyrelsens ansvar. Till regionstyrelsen hör ett arbetsutskott med ledamöter Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns "regering” och det ledande politiska förvaltningsorganet. Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige. Vi blir Region Jönköpings län

14 Nämnder Vi blir Region Jönköpings län
Tre politiska nämnder ansvarar för tre arbetsområden: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Nämnd för folkhälsa och sjukvård Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Nämnderna beslutar om och bereder frågor enligt det reglemente som ska styra ansvar och befogenheter. Vi blir Region Jönköpings län

15 Kommunalt forum Vi blir Region Jönköpings län
Kommunalt forum är en mötesplats och kontaktyta mellan regionkommunen och regionens primärkommuner för dialog och samverkan. Kommunalt forum är även med och förbereder frågor till regionstyrelsen och nämnderna. En framgångsrik region förutsätter ett omfattande kommunalt engagemang och inflytande i många viktiga frågor. Kommunalt forum är en mötesplats för dialog och samverkan kring bland annat frågor om folkhälsa, hälso- och sjukvård, omsorg, näringslivsutveckling, infrastruktur, kultur och arbetsmarknad. Kommunalt forum är även med och förbereder frågor till regionstyrelsen och nämnderna. I regionen finns även ett forum för primärkommunal samverkan inom verksamheter som är gemensamma för kommunerna; bland annat socialtjänst och utbildning upp till gymnasienivå. Vi blir Region Jönköpings län

16 till regionfullmäktige
I höst väljer vi till regionfullmäktige Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse Regionfullmäktige och regionstyrelse … men vid valet kommer det fortfarande att stå landstingsfullmäktige på valsedlarna! När vi går till val i höst, väljer vi ledamöter till regionfullmäktige. Och regionfullmäktige utser den nya regionstyrelsen, som alltså ersätter landstingsstyrelsen. Men, det kommer fortfarande att stå landstingsfullmäktige på valsedlarna. Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändrades i ett riksdagsbeslut den 5 mars 2014, och omfattar numera även Jönköpings län. Vallagen är dock inte ändrad, så beteckningen landstingsfullmäktige ska användas. Vi blir Region Jönköpings län

17 Verksamhetens organisation
Den 8 april 2014 fastställde landstingsstyrelsen verksamhetens organisation.  Skissen visar strukturen med ledningskontoret överst. Hela verksamheten blir en förvaltning med ett ledningskontor. Regiondirektör Agneta Jansmyr kommer att operativt leda verksamheten i den nya organisationen och samordna och leda det strategiska planerings- och utvecklingsarbetet. Hon blir högste tjänsteman och chef för all verksamhet. Inom det nya ledningskontoret finns två enheter med ansvariga direktörer: Folkhälsa och sjukvård Regional utveckling Därutöver finns en ledningsstab för funktionerna ekonomi, personal, information, kansli och utveckling, med ansvariga direktörer och medarbetare med huvudsakligen strategiska funktioner. Regiondirektören är chef över direktörerna inom ledningskontoret och över direktörerna i de olika verksamheterna.    Inom Hälso- och sjukvård finns sex verksamhetsområden: Jönköpings sjukvårdsområde, Höglandets sjukvårdsområde, Värnamo sjukvårdsområde, Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården och Medicinsk diagnostik. Inom Regional utveckling finns två verksamhetsområden: Länstrafiken samt Utbildning och kultur. Det finns också verksamheter som har en stödjande funktion: Verksamhetsstöd och service, Landstingsfastigheter och IT-centrum är verksamheter som arbetar gemensamt för att stödja och skapa förutsättningar för bra verksamhet och utveckling. På samma sätt finns verksamhet för att stödja och skapa bra förutsättningar kopplade till de strategiska funktionerna inom ledningskontoret: Delar av Folkhälso- och sjukvårdsavdelningen, Informationsavdelningen, Qulturum, Futurum samt Arbetsmiljöenheten. Det planeras också för ett verksamhetsområde kopplat till Primärkommunal samverkan (PKS) för kommunernas gemensamma utvecklingsbehov. Under hösten fortsätter arbetet med att gå igenom de olika delarna i verksamheten i samband med regionbildningen. Vi blir Region Jönköpings län

18 Regionresan gör vi tillsammans
En samlad och stark region bygger på nära dialog, förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i regionens utveckling. Arbetet med att forma Region Jönköpings län sker i nära samarbete mellan Landstinget och framför allt länets 13 kommuner. Men också aktörer som Högskolan i Jönköping, Länsstyrelsen, näringslivet, organisationer och föreningar har en viktig roll i regionbildningen. Några viktiga tidpunkter: : Landstingsfullmäktige beslutar att lämna in ansökan om att få bilda regionkommun och ger de politiska partierna i uppdrag att bilda en styrgrupp; Regionbildningskommittén : Ansökan om att få bilda regionkommun i Jönköpings län lämnas till regeringen : Regionbildningskommitténs uppdrag preciseras till att omfatta regionkommunens verksamhetsansvar och regionkommunens organisation : Regeringen säger ja till Region Jönköpings län i en debattartikel i Dagens Nyheter! : Regionbildningskommittén överlämnar sitt förslag till landstingsfullmäktige : Landstingsfullmäktige fattar beslut om framtida organisation för Region Jönköpings län : Riksdagen säger ja till Region Jönköpings län genom att besluta om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län : Landstingsstyrelsen fattar beslut om förvaltningsorganisation för Jönköpings län : Landstingsfullmäktige/regionfullmäktige fastställer reglementen och arbetsordning för regionkommunen. —26: Landstingsfullmäktige/regionfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för 2015 och flerårsplan för : Nu är vi Region Jönköpings län! Vi blir Region Jönköpings län

19 Utvecklingskraft Vi blir Region Jönköpings län
”Att göra bra saker tillsammans är hela syftet med att vi bildar region i Jönköpings län. Jag är stolt över att få vara med och utveckla välfärden tillsammans med länets kommuner och alla som lever och arbetar här.” Agneta Jansmyr, landstingsdirektör och blivande regiondirektör Avslutningsvis: Agneta Jansmyr sammanfattar vad hon tycker regionbildningen i Jönköpings län handlar om. Vi blir Region Jönköpings län

20 Följ regionbildningen
# regionjkpg Facebook: Landstingetjkpg Följ regionbildningen och läs mer om varför och hur vi bildar region i Jönköpings län på I sociala medier följer du regionbildningen via hashtaggen #regionjkpg Vi blir Region Jönköpings län


Ladda ner ppt "Vi blir Region Jönköpings län"

Liknande presentationer


Google-annonser