Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Värmland."— Presentationens avskrift:

1 Region Värmland

2 Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning.

3 16 värmländska kommuner och Landstinget i Värmland är huvudmän
2001 Kommunalförbund 2007 Samverkansorgan Övertog ansvar och befogenheter från länsstyrelsen Övertog folkhögskolorna från lanstinget Övertog 2008 ansvaret för turismfrågor Region Värmland är ett regionalt samverkansorgan som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans har bildat. Syftet är att bli starkare i arbetet att skapa tillväxt här i Värmland och att fortsätta utveckla det vi är bra på i vår region. Region Värmland har funnits i snart sju år. Det började som ett kommunalförbund ändrades dock organisationen efter att riksdagen fattat beslut om att varje län får bilda samverkansorgan som kan överta ansvar och befogenheter för en rad statliga uppgifter från länsstyrelserna.

4 Vårt uppdrag Skapa förutsättningar för en regional utveckling…
…som leder till tillväxt i Värmland. …som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar Region Värmland står för kraftsamling, demokrati och utveckling. Samverkansorganet har tillkommit för att fördjupa samarbetet mellan kommunerna och landstinget i Värmland. Syftet är att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet och kraftsamla kring de regionala utvecklingsfrågorna. Region Värmland ska bidra till att skapa ett konkurrenskraftigt attraktivt Värmland där människor vill bo och där företag vill verka och utvecklas. 4

5 I uppdraget ingår att: Formulera, utveckla och följa upp regionala utvecklings- och tillväxtprogram Besluta om statliga och regionala medel för regional utveckling och tillväxt Upprätta länstransportplan Bereda och medfinansiera ärenden till EU:s strukturfonder Redovisa till regeringen I uppdraget ingår att: Utarbeta regionalt program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Det har vi gjort och programmet heter Värmland Växer. Mer om det strax… Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur.

6 Regionalt utvecklingsprogram
Värmland växer och känner inga gränser, 2009–2013 Värmlands gemensamma vision för 2020 Närmare personer inom många organisationer, företag och samverkansgrupper har deltagit i arbetet Uppmuntrar till kraftsamling inom fem insatsområden: Ledarskap Innovativa miljöer Kompetensförsörjning Tillgänglighet Livskvalitet Regeringen har beslutat att det ska finnas ett regionalt utvecklingsprogram i varje region. Region Värmland har haft samordningsansvaret för att ta fram Värmlands program -Värmland växer och känner inga gränser. Regionfullmäktige antog programmet i november 2008. I programmet har en vision för Värmland år 2020 samt mål, inriktningar och prioriteringar för länets utveckling arbetats fram. Programmet är en gemensam plattform för det regionala utvecklingsarbetet och kommer att vara ett underlag inför beslut och vägval som formar Värmlands framtid. Vämland växer ersätter det tidigare regionala tillväxtprogrammet. Region Värmland har gjort Värmland växer tillsammans med många andra i länet, företag, föreningar, ungdomar och myndigheter. Närmare 1000 personer har på något sätt bidragit till visionen för Värmlands utveckling. Visionen är vår gemensamma bild av hur vi vill att Värmland ska utvecklas. Den ska användas av förtroendevalda, näringslivet och andra som arbetar för att Värmland ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv region att leva och verka i. 6

7 Värmland Konkurrenskraftigt Attraktivt Här vill människor bo och leva
Här vill företag etablera sig, verka och utvecklas Magnet för turister och andra besökare Värmlands bästa är alltid i fokus för Region Värmlands arbete. Målet med allt vi gör är att Värmland ska växa, bli konkurrenskraftigt och en plats där människor vill bo och leva och där företag vill etablera sig, verka och utvecklas. 7

8 I verksamheten ingår: Dans i Värmland Energikontor Värmland
Film i Värmland Länsbiblioteket i Värmland Mediecenter Värmland Slöjd i Värmland Värmlandsarkiv Visit Värmland Medlemsstöd Ingesunds folkhögskola Musik och entreprenörskap Klarälvdalens folkhögskola Vilt, naturvård, landsbygd Kristinehamns folkhögskola Grupper med särskilda behov Kyrkeruds folkhögskola Estetisk profil Molkoms folkhögskola Media, friskvård Region Värmland ansvarar för kulturen på regional nivå, bland annat utifrån de nationella målen för kulturpolitiken samt riksdagens beslut om nationell politik inom specifika kulturområden. Statsbidrag utgår till Dans i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland, Värmlandsarkiv, Region Värmland (för Värmlandsoperans länsmusikverksamhet) och Film i Värmland. För Slöjd i Värmland har Region Värmland åtagit sig ett uppdrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. För Värmlandsarkivs roll som landsarkiv gäller ett avtal mellan Region Värmland och kulturdepartementet. Värmlandsarkiv fungerar också som ett regionalt näringslivsarkiv. Region Värmlands ansvar för att folkhögskolornas verksamhet utgår ifrån statens syfte med folkbildningen beskrivet i regeringspropositionen ”Lära, växa, förändra”. 8

9 Region Värmland är huvudman för:
Stiftelser: Värmlandsoperan Värmlands museum Erlandergården Dalslands kanal (13%) Region Värmland ansvarar för kommunernas och landstingets gemensamma uppgifter, av övergripande och regional karaktär. Här ingår att vara stiftelseförvaltare av Stiftelsen Värmlandsoperan, Stiftelsen Värmlands museum, Stiftelsen Erlandergården samt Stiftelsen Dalslands kanal. Region Värmland är dessutom delägare i ALMI Företagspartner AB. Region Värmland äger också 49% av ALMI. 9

10 En politiskt styrd organisation
Huvudmän: 16 kommuner och Värmlands läns landsting Regionfullmäktige med 49 ledamöter Regionstyrelse med 13 värmländska politiker Arbetsutskott, 5 ledamöter Två heltidsarvoderade regionråd: Regionförbundet drivs av landstinget och länets sexton kommuner. I regionfullmäktige sitter 49 ledamöter. Värmlands kommuner har 32 ledamöter och landstinget 17 ledamöter. Regionstyrelsen består av tretton ledamöter. Samtliga är utsedda av de valda politikerna i landstinget och Värmlands kommuner. Regionfullmäktige utser en ledamot att vara ordförande och två ledamöter att vara vice ordförande i styrelsen. Regionstyrelsen utser ett arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av fem ledamöter. Regionstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Tomas Riste (S) Catarina Segersten Larsson (M) 10

11 Region Värmland är en politiskt styrd organisation
Region Värmland är en politiskt styrd organisation. Det högst beslutande organet är regionfullmäktige, vars 49 ledamöter väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige. Regionstyrelsen består av 13 ledamöter. Regionfullmäktige utser de tretton ledamöterna i regionstyrelsen, varav en utses till ordförande och två till vice ordföranden. Regionstyrelsen utser ett arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av fem ledamöter. Regionstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Region Värmlands tjänstemannaorganisation leds av regiondirektören med stöd av en ledningsgrupp. Tjänstemannaorganisationen inom Region Värmland är indelad i fyra huvudsakliga delar: - Enheten för strategi och analys - - samtliga strategiområden internationella frågor kommunikation och infrastruktur kultur och folkbildning näringsliv och forskning utbildning och kompetens - - Energikontor Värmland - - Visit Värmland (för närvarande utreds en ny organisationsform för denna verksamhet) - Enheten för kultur - - Film i Värmland, Dans i Värmland, Slöjd i Värmland, Värmlandsarkiv, Länsbiblioteket, samt en kulturutvecklare och en utvecklingsledare ingår. - Folkhögskolor - - Ingesunds folkhögskola - - Kyrkeruds folkhögskola - - Klarälvdalens folkhögskola - - Kristinehamns folkhögskola - - Molkoms folkhögskola - Enheten för medlemsstöd - - Vård- och omsorg, Kurs och konferens och Mediecenter Värmland Det finns även tre stabsfunktioner: - Enheten för administration - Enheten för ekonomi - Enheten för information och marknadsföring

12 Finansiering Omslutning cirka 320 miljoner kronor per år
Huvudfinansiär är landstinget Övriga finansiärer är Värmlands kommuner, staten och EU 12

13 Uppväxling av regionala medel
EU:s strukturfonder är ett av de viktigaste finansiella verktygen för det regionala tillväxtarbetet Strukturfonderna ger extra muskler och resurser att kunna genomföra viktiga projekt Att många aktörer deltar i genomförandet av EU-projekten leder till ökat värmländskt samarbete Strukturfonderna bidrar till en röd tråd mellan EU:s regionalpolitik och våra prioriteringar Starten för EU:s nya strukturfondsperiod ( ) har varit lyckosam för Värmland. Summan av kommunala, regionala, statliga och EU-medel som satsats i länet hittills. Under perioden 2007–2010 har organisationen hittills medverkat till att cirka 900 miljoner kronor kommit värmländska projekt tillgodo. Region Värmland har dessutom ansvaret för fördelningen av regionala utvecklingsmedel som ska bidra till hållbar regional tillväxt. Förklaring till hur uppväxling går till: Ex Karlstads universitet, RV satsar 4 Mkr, Karlstads universitet 4 Mkr och EU 8 Mkr, sammanlagt har universitetet 16 Mkr att använda för till exempel en professur i förpackningsutveckling. Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, med målet att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och dess regioner. EU:s strukturfonder hanteras av medlemsländerna själva. Sverige har valt att ha ett tydligt tillväxtsyfte med dessa pengar. I strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige Regionalfonden ingår Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Programmet består av tre åtgärder: Innovativa miljöer, Entreprenörskap och Tillgänglighet. – Anledningen till att Värmland har lyckats så bra är att vi konsekvent arbetat i linje med det regionala tillväxtprogrammet. Genom att ha ett välplanerat, genomarbetat och förankrat program, följa det och göra ett professionellt projektberedningsarbete har Värmland stått sig stark i konkurrensen med övriga regioner.

14 Viktiga frågor 2011 Regionfrågan Kulturplanen Karlstad Airport
Det företagsamma Värmland – satsning på entreprenörskap Kompetensförsörjning Klustersamverkan Forskningssatsning

15


Ladda ner ppt "Region Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser