Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Värmland Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Värmland Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget."— Presentationens avskrift:

1 Region Värmland Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna. RV INF

2 Nya uppgifter från staten
Formulera, utveckla och följa upp regionala utvecklings- och tillväxtprogram Beslut om statliga medel för regional utveckling Prioritering av infrastruktur Prioritering av EU:s strukturfonder Redovisning till regeringen

3 Renodling Regionförbundets roll: Regional utveckling Landstingets roll: Hälso- och sjukvård Länsstyrelsen: Statlig myndighetsutövning

4 Initiera, stödja och samordna regional utveckling
Näringsliv, entreprenörskap och sysselsättning Infrastruktur och kommunikation Utbildning och kompetensförsörjning Kultur och Fritid RUP/RTP Beredning, beslut och uppföljning av regionala och statliga utvecklingsmedel EU-ansökningar

5 Regionala utmaningar De två mest avgörande frågorna för regionen är det regionala ledarskapet och prioritering av forskningsområden på Kau Global evaluation for improvement: OECD-project, Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development

6 Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation):
OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation): Sträva efter “internationell excellens” inom regionala fokusområden Stärk de regionala klustren (fokus) Intensifiera och reglera regionalt samarbete Förstärk koppling mellan regionala kluster och nationella satsningar Flera klustermotorer vittnade om att Kaus forskning har för svag koppling till näringslivets sätt att fungera. Regionen bör ha en forskningsstrategi – satsa pengar i forskning för klustren. (Kan ha stor betydelse för andra penningströmmar till forskningen. Den regionala/lokala miljön en tillgång och möjlighet för forskningen att nå internationell excellens. (Töntfaktor idag när man skall söka forskningsmedel)

7 Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 3) :
OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 3) : Karlstads universitet – prioritera forskningsaktviteter Karlstads universitet – anpassa resursfördelningsmodellen Karlstads universitet – inför kriterier för att “fostra” forskningen Skapa starkare koppling mellan kluster och Karlstads universitets forskningscenter The Peer Review Team recommends that Karlstad University should develop and apply specific criteria for supporting and fostering research. These might include: • The international reputation of the research team. • The regional relevance of the activity. • The critical mass of the research team. • The potential for external funding.

8 Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 4):
OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 4): Karlstads universitet - utveckla (inter)nationella strategiska allianser inom prioriterade områden Ytterligare utveckla möjligheten till gemensamma “öppna” test- och labbmiljöer

9 Research-Industry Matrix
Region Värmland and the university are now cooperating in: Review of: Regional Development as a research area Cooperation and recruitment of students How Karlstad University can increase the innovations capacity and the entrepreneurship in the region One ambition is also to model a first tentative regional research strategy. Karlstad University (CERUT) to co-develop a regional development program The OECD Peer Review team proposed us to focus on some strong research areas and functions at the university in combination with strong branches/clusters of the industry in Värmland. Region Värmland is now investing in different parts of this matrix: The cluster organizations A study of the Wellness sector with a gender perspective Professorship in consumer-driven packaging together with the industry Research strategy for test of ICT applications Co-financed by faculty funds and probably also EU-funds… As for the future, Region Värmland has the ambition to co-finance: The continuation of the mentioned activities Research within to develop and make access of CTFs knowledge within tjänstefiering resulting in innovations, higher knowledge, and higher level of processing/higher level of value creation. Gender research about equal opportunities for regional development  

10 Den uppochnedvända tillväxtpyramiden
Ej förvärvsarbetande (barn, äldre…) Kommersiell Service Offentlig Service MÅLET! Ökade regionala intäkter genom… - Ökade investeringar i Värmland - Större besöksnäring - Ökad regionexport Verksamheter med marknad eller finansiering utanför regionen Regionala intäkter Globala företag med HK utanför regionen HA

11 Produktivitetsökning
Inflyttning av unga ger effekt på tillväxten på sikt! Produktivitet Kapital Maskiner Byggnader Infrastruktur Arbetskraft/ Befolkning Avtagande marginalavkastning! Kapital Tillväxt Befolkningsfaktorer som påverkar tillväxten: 1. Andelen personer i arbetsför ålder. 2. Andelen av arbetsföra som har jobb. Kortsiktiga förändringar!

12 Produktivitetsökning
Teknisk utveckling Innovationer Utbildning Forskning Tillväxt Tilltagande marginalavkastning! Produktivitet Kapital Maskiner Byggnader Infrastruktur Arbetskraft/ Befolkning Teknisk utveckling Innovationer Utbildning FoU Interaktivt lärande

13 Sysselsättningstillväxten i IT klustret Compare 1993-2006
Branscher med komparativ fördel: Datakonsulter Partihandel med elektronik, verktyg etc Övrig kontorsservice Branscher med komparativa fördelar Övriga branscher Totalt i klustret Andel av total sysselsättning Värmland 1993 0.8% 2.0% 2.8% Värmland 2006 2.6% 2.2% 4.8% Tillväxt antal sysselsatta Värmland 236.6% 14.6% 76.4% Tillväxt antal sysselsatta riket 168.2% 66.1% 112.4% Förändringa i antal sysselsatta i klustret i Värmlamd 2167 346 2513 Total tillväxt i alla branscherVärmland 3.1%

14 Anders Olsson, planeringsansvarig
Förslag till regionalt utvecklingsprogram Värmland växer – och känner inga gränser Anders Olsson, planeringsansvarig Anders Olsson, planeringsansvarig, , Ann Otto, strateg omvärldsanalys, , HA AG

15 “Ett konkurrenskraftigt Europa som bygger på innovation”
Lissabonstrategin AG

16 NATIONELL POLICY (2006) Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning AG

17 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Förbundsordning för Region Värmland
I egenskap av Samverkansorgan ska Region Värmland leda det regionala tillväxtarbetet i länet. Det ska utarbetas en RUP i varje region. RV har ansvaret. RUP är grunden för det regionala tillväxtarbetet och ska ange mål, inriktningar och prioriteringar. RUP ska binda samman regionens alla planeringsprocesser med betydelse för regional hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt – ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt. UPPDRAGET HA

18 ”Det regionala utvecklingsprogrammet är ett viktigt dokument”
NWT ”Det regionala utvecklingsprogrammet är ett viktigt dokument” HA

19 Vill Kan Bör Hur vill vi forma vår egen framtid
Dagens tillgångar (styrkor/kompetenser) Omvärldens krav i framtiden AG

20 Trender och scenarier Bör Omvärldens krav i framtiden AG

21 Bör Trender JAG! MeWe Globalisering Innovation Klimat
Äldre/Passionärer Mer genomgripande globalisering Globaliseringen är inget nytt men den omfattar allt fler företeelser. För företagen innebär det ökad internationell konkurrens, men också tillgång till nya marknader. Allt fler företag blir utlandsägda, allt fler arbetsintensiva verksamheter flyttas till låglöneländer. Människor söker upplevelser och kontakter utanför landets gränser och många utbildar sig eller arbetar utomlands. Drivkrafter Den handelspolitiska liberaliseringen och teknikutvecklingen är de viktigaste drivkrafterna. Förbättrade kommunikationer, ökad individualisering och stark tillväxt i Asien och östra Europa bidrar också. Konsekvenser Resultatet är ökad mobilitet för människor, kunskap, idéer, kapital, företagande, varor och tjänster och därmed även ökad konkurrens. Kraven på språkkunskaper, omvärldsspaning och samarbetsförmåga ökar. De internationella politiska arenorna blir allt viktigare. För medborgarna leder globaliseringen till ökad kulturell integration, kunskap och tolerans – och därmed till förändrade värderingar. Klimat AG HA

22 Tillgångar Kan Dagens tillgångar (styrkor/kompetenser) HA

23 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential The Paper Province The Packaging Arena AG

24 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Compare IT HA

25 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Stål och verkstad AG

26 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Energiteknikföretag HA

27 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Livsmedelsindustrin AG

28 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Entreprenörskapet HA

29 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Utbildning och forskningsresurser AG

30 Tillgångar med utvecklingspotential
Kan Tillgångar med utvecklingspotential Kulturen och de kreativa näringarna HA

31 Strategier som: Vill Kan Bör för oss i visionens riktning
tar vara på våra tillgångar utgår från omvärldens spelregler Vill Kan Bör HA

32 Kompetens-försörjning
– Grunden för all utveckling i en konkurrensutsatt värld Innovativa miljöer Ledarskap Livskvalitet – Ökad internationell konkurrenskraft för vårt näringsliv – En friskare region som många vill bo i och flytta till – Ett gränsöverskridande regionalt ledarskap för framgång HA introducerar alla fem och klickar fram text AG kör fördjupning Ledarskap, Livskvalitet och Innovativa miljöer HA kör fördjupning Tillgänglighet och Kompetensförsörjning Tillgänglighet – Bygg ihop Värmland och Värmland med världen HA AG

33 Innovativa miljöer Innovativa entreprenörer Innovativa kluster
– Ökad internationell konkurrenskraft för vårt näringsliv HA introducerar alla fem och klickar fram text AG kör fördjupning Ledarskap, Livskvalitet och Innovativa miljöer HA kör fördjupning Tillgänglighet och Kompetensförsörjning Innovativa entreprenörer Innovativa kluster Innovation för hållbar tillväxt AG

34 Regionalt innovationssystem – triple helix-modellen
För lönsamma innovationer krävs: hög nivå och en hög geografisk koncentration av FoU-verksamheterna stor andel entreprenörer som ser till att de nya kunskaperna omvandlas till varor och tjänster som når en växande marknad Främsta utmaningen för Karlstadsregionen? – stärka ett entreprenörskap som kan öka utväxlingen av den innovationskapacitet som finns En framgångsfaktor för Värmland är vår förmåga att öka flödet och uppkomsten av innovationer. Den mer genomgripande globaliseringen ökar konkurrensen. Förnyelse och utveckling blir allt viktigare. Kärnan i ett välfungerande regionalt innovationssystem är triple helix-modellen. Triple helix innebär ett nära samarbete mellan universitet, näringsliv och politik där nya relationer, förbindelser och nätverk skapas. Det ger förutsättningar för en ny institutionell ordning för konkurrenskraftig och tillväxtfrämjande kunskaps- och innovationsutveckling. För att innovationer ska resultera i lönsamma varor och tjänster krävs en hög nivå och en hög geografisk koncentration av FoU-verksamheterna, samt en stor andel entreprenörer som ser till att de nya kunskaperna omvandlas till varor och tjänster som når en växande marknad. Den kanske främsta utmaningen ligger i att stärka ett entreprenörskap som kan öka utväxlingen av den innovationskapacitet som finns – ansvaret ligger både på näringslivet och den offentliga sektorn. AG

35 Innovativa entreprenörer
Målet är fler växande kunskapsdrivna regionexporterande företag. Vi åstadkommer det genom att • skapa arenor och nätverk där forskare, innovatörer, entreprenörer och riskvilligt kapital kan mötas och skapa mervärde • vidare- och kvalitetsutveckla stödstrukturerna för innovatörer och entreprenörer samt förstärka samverkan mellan entreprenörstödjande aktörer • stimulera till ökat entreprenörskap i kunskapsintensiva miljöer • stödja tillväxtentreprenörer för att möta växande exportmarknader En förutsättning för uppkomsten av innovationer är öppna, tillåtande, inspirerande utvecklingsmiljöer där forskning, företag och en mångfald av människor möts. Innovationer uppstår sällan som isolerade händelser, utan i gränssnitt mellan olika kompetenser och branscher. De kreativa näringarna är en viktig stimulansfaktor. Sociala innovationer blir också allt viktigare. Ett konkurrenskraftigt näringsliv handlar om att våga stödja ett fåtal men kraftfulla satsningar på innovationer med en organisatorisk struktur som tillför strategisk kunskap och kapital. Här blir mötet mellan företagens konkreta behov av problemlösning och forskningens förutsättningslösa sökande efter ny kunskap viktigt. För företagen blir det allt viktigare med tillgång till internationell spetskompetens för att säkerställa en avsättning på exportmarknaden. Nya branscher härleds ofta ur starka kluster. Våra satsningar på kluster handlar därför inte om att bevara det etablerade, utan att hela tiden sträva mot förnyelse. AG

36 Innovation för hållbar tillväxt
Målet är en ökad innovationstakt och innovationshöjd. Vi åstadkommer det genom att • investera i forskning som stödjer regionens företag • korta avståndet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att identifiera företagens behov av stöd i forskning och utveckling • vidareutveckla och skapa innovationsplattformar där kunskap och perspektiv bryts mellan företag, offentlig sektor och forskningsmiljöer • främja samagerande i nya gränssnitt och nätverk som leder till innovationer En förutsättning för uppkomsten av innovationer är öppna, tillåtande, inspirerande utvecklingsmiljöer där forskning, företag och en mångfald av människor möts. Innovationer uppstår sällan som isolerade händelser, utan i gränssnitt mellan olika kompetenser och branscher. De kreativa näringarna är en viktig stimulansfaktor. Sociala innovationer blir också allt viktigare. Ett konkurrenskraftigt näringsliv handlar om att våga stödja ett fåtal men kraftfulla satsningar på innovationer med en organisatorisk struktur som tillför strategisk kunskap och kapital. Här blir mötet mellan företagens konkreta behov av problemlösning och forskningens förutsättningslösa sökande efter ny kunskap viktigt. För företagen blir det allt viktigare med tillgång till internationell spetskompetens för att säkerställa en avsättning på exportmarknaden. Nya branscher härleds ofta ur starka kluster. Våra satsningar på kluster handlar därför inte om att bevara det etablerade, utan att hela tiden sträva mot förnyelse. AG

37 Gränsöverskridande regionalt ledarskap
Höj utbildnings- nivån Kompetens-försörjning Kompetens- matchning Innovativa miljöer Attraktiv livsmiljö Öka nyttan av mångfalden Ledarskap Innovation för tillväxt Hälsa som resurs Gränsöverskridande regionalt ledarskap Innovativa kluster Klimat- och miljösmartare Innovativa entreprenörer Profilera Värmland Kreativ kultur Kommuni- kationer i samspel Livskvalitet Värmland närmare världen Bygg ihop regionen Tillgänglighet AG HA

38 Kompetens-försörjning
Livskvalitet Livskvaliteten Innovativa miljöer Tillväxten Resurser skapas HA introducerar alla fem och klickar fram text AG kör fördjupning Ledarskap, Livskvalitet och Innovativa miljöer HA kör fördjupning Tillgänglighet och Kompetensförsörjning Kompetens-försörjning Tillgänglighet Ledarskap Förutsättningsskapare Kostnader HA

39 – och känner inga gränser
Värmland växer – och känner inga gränser Anders Olsson, planeringsansvarig, , Ann Otto, strateg omvärldsanalys, , HA

40 www.regionvarmland.se Kontakt:
Anders Olsson, planeringsansvarig Anders Olsson, planeringsansvarig, , Ann Otto, strateg omvärldsanalys, , HA AG


Ladda ner ppt "Region Värmland Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser