Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-09-12 Vägen till det goda livet Kommunvis förberedelse inför skapandet av delregional genomförandeplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-09-12 Vägen till det goda livet Kommunvis förberedelse inför skapandet av delregional genomförandeplan."— Presentationens avskrift:

1 2013-09-12 Vägen till det goda livet Kommunvis förberedelse inför skapandet av delregional genomförandeplan

2 2013-09-12 Kommunvis förberedelse •Detta arbetsmaterial är vår kommuns förberedelse inför kommande workshop tillsammans med övriga kommuner i delregionen. •Finns det en aktuell omvärldsanalys att tillgå är den ett bra underlag att börja ett resonemang utifrån: vilka förutsättningar och utmaningar har vi? •Utgå från vår kommuns förutsättningar och utmaningar när vi tittar på de 32 prioriteringar i Strategi för utveckling och tillväxt •Överväg inför det delregionala arbetet: •Vilka prioriteringar är viktiga att fokusera på för oss? •Motivering / argumentation för vår kommuns prioriteringar. •I vilken utsträckning kan vi själva driva de prioriteringar? •Fokusera på VAD vi prioriterar, inte HUR det ska genomföras. •Arbeta igenom arbetsmaterialet och maila in det till xxxxx senast den x/x Bakgrund

3 2013-09-12 ≥ Så går det till Mål Värdera respektive av de 32 prioriteringar i Strategi för tillväxt och Utveckling utifrån kommunens behov, era lokala förutsättningar och utmaningar. Metod •Placera varje prioritering enligt nedanstående kriterier i 9-fältsmatrisen: 1. Hur viktig är respektive prioritering (1.1.1 – 4.2.4) för vår kommun 2014 - 2016? (av måttlig vikt, stor vikt eller avgörande) 2. Hur är våra möjligheter att självständigt påverka denna prioritering från vår kommuns sida? (stora, måttliga, små) •Varje kolumn (röd elips) ska innehålla minst 10 prioriteringar! Instruktion ≥10 frågor

4 2013-09-12 1.1.1 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap 1.1.2 Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag 1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag 1.2.1 Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden 1.2.2 Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer 1.2.3 Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik 1.2.4 Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation 1.2.5 Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion 2.1.1 Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer 2.1.2 Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 2.1.3 Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom 2.1.4 Lösa urbana utmaningar i de större städerna 2.2.1 Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 2.2.2 Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering 2.2.3 Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 2.2.4 Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov 2.3.1 Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling 2.3.2 Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet 2.3.3 Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet 2.3.4Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland 3.1.1 Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar 3.1.2 Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland 3.1.3 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land 3.1.4 Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling 3.2.1 Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar 3.2.2 Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling 4.1.1 Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland 4.1.2 Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur 4.2.1 Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt 4.2.2 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen 4.2.3 Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund 4.2.4 Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden EN LEDANDE KUNSKAPSREGION EN REGION FÖR ALLA EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR GE INVÅNARNA BÄSTA MÖJLIGA UTVECKLINGSFÖR- UTSÄTTNINGAR DET GODA LIVET OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING VISION MÅL 32 prioriteringar

5 2013-09-12 Måttlig viktStor viktAvgörande Stora Måttliga Små 2014-2016 Hur viktig är denna prioriterade fråga för vår kommun? Hur är våra möjligheter att självständigt påverka denna prioriterade fråga från vår kommuns sida? 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.43.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Positionera 32 prioriteringar, minst 10 per kolumn! Arbetsblad


Ladda ner ppt "2013-09-12 Vägen till det goda livet Kommunvis förberedelse inför skapandet av delregional genomförandeplan."

Liknande presentationer


Google-annonser