Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget"— Presentationens avskrift:

1 Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget
Kommunerna och Lantmäteriet bedriver tillsammans lantmäteriverksamhet i vårt land. Vi tillhandahåller och utvecklar i samverkan en nationell infrastruktur för geografisk information och fastighetsbildning. Därmed bidrar vi till tillväxt och välfärd i hållbar utveckling.

2

3 Geografisk information Välfärd, delaktighet och effektivitet är ledstjärnor för den samverkande elektroniska förvaltningens processer. Tillgången till geografisk information är en av grundstenarna i dett samhällsbygge Det här vill vi uppnå Effektiv förvaltning med stöd av geografisk information Medborgarna har tillgång till geografisk information Tydlig ansvarsfördelning Så här når vi dit Samverkan genom nätverk Tillhandahållande av geografisk information Utvecklad infrastruktur Ett utökat tjänsteutbud

4

5 Fastighetsbildning Fastighetsbildning är en viktig grund för samhällsutveckling, fastighetsförvaltning och kreditgivning

6 Fastighetsbildning Det här vill vi uppnå
Hållbarhet i tillväxt och samhällsbyggande Effektiv och rättssäker process Optimalt tillvägagångssätt Lättåtkomlig och kvalitetssäkrad fastighetsinformation

7

8 Fastighetsbildning Så här når vi dit
Aktiv medverkan i samhällsbyggandet Kvalitetssäkring av förrättningsprocessen Samverkan kring resursutnyttjande Utvecklad kundservice Informationsutveckling

9 Hållbarhet i tillväxt och samhällsbyggande
Svenskt Lantmäteri medverkar aktivt i samhällsbyggnadsprocessen som en respekterad aktör med fastighetsbildning för utveckling av en långsiktigt rationell fastighetsstruktur för samhällets, företagens och den enskildes behov. Fastighetsbildningens speciella sakkompetens är tillgänglig såväl för processen som för enskilda fastighetsägare

10 Effektiv och rättssäker process
Vi tillhandahåller en effektiv och rättssäker förrättningsprocess, som underlättar plangenomförande och förverkligandet av samhällets markpolitik samt bidrar till en bra fastighetsförvaltning

11 Optimalt tillvägagångssätt
Medborgaren, såsom fastighetsägare eller annan intressent, känner förtroende för oss och väljer lantmäteriförrättning som ett bra och kostnadseffektivt sätt att lösa mark- och rättighetsfrågor

12 Lättåtkomlig och kvalitetssäkrad fastighetsinformation
Den fastighetsinformation som skapas och ändras genom våra processer är lättillgänglig. Informationen är kvalitetssäkrad och är åtkomlig för kunden främst genom utvecklad e-service.

13 Aktiv medverkan i samhällsbyggnadsprocessen
Vi har en aktiv roll i samhällsbyggandet på lokal, regional och nationell nivå. Vi bidrar med vår kompetens i den kommunala planeringsprocessen. Vår medverkan ger förutsättningar för ett effektivt plangenomförande med snabb åtkomst till byggrätter för bostäder och verksamheter till gagn för tillväxt och utveckling. Vi påvisar hur fastighetsbildning och fastighetssamverkan kan stödja landsbygdsutveckling och lokal förvaltning. Vi medverkar med fastighetsbildning för utveckling av infrastruktur och att säkerställa samhällets intentioner för miljö och naturskydd.

14 Aktiv medverkan i samhällsbyggnadsprocessen forts
Vi samverkar med myndigheter lokalt, regionalt och nationellt för att utveckla och effektivisera beslutsprocesser om markanvändning till stöd för utveckling och tillväxt. Vi arbetar med att påvisa fastighetsbildningens möjligheter att stödja utveckling av företagande, boende och infrastruktur såväl på landsbygd som i tätort. Vi är en aktiv och kreativ deltagare i samhällsdebatten och driver på utveckling av lagstiftning och lagtillämpning.

15 Kvalitetssäkring av förrättningsprocessen
Vi tar ansvar för rätt förrättningskvalitet grundad på förrättningslantmätarnas kompetens. Lantmäteriet har en tydlig roll för rådgivning och framtagande av gemensamma utbildningar. Vi utvecklar handläggningsstöd i samverkan så dessa kommer hela förrättningsverksamheten till del. Vi utför kontinuerliga kvalitetsmätningar. Dessa följs av kvalitetsutveckling inom respektive lantmäteriorganisation.

16 Samverkan kring resursutnyttjande
Vi utnyttjar den samlade resurs som Svenskt Lantmäteri innebär i marknadsarbete och produktion i syfte att ge våra kunder så effektiva lösningar som möjligt. Långsiktigt ska varje myndighet ha de resurser som behövs för verksamheten. Vi gör gemensamma åtaganden gentemot kunder där det är efterfrågat och effektivt. Vi utvecklar kontinuerligt avtalsreglerad samverkan mellan Lantmäteriet, de kommunala lantmäterimyndigheterna och kommuner med förrättningsmedverkan.

17 Utvecklad kundservice
Vi fortsätter att utveckla våra beslutshandlingar i digital form för att göra dem mera tydliga, förståeliga och enkelt nåbara bl a via Internet. Samtidigt med denna utveckling av e-tjänster tar vi hänsyn till betydelsen av det personliga mötet med kunden. Vi ökar tillgängligheten och användbarheten av gemensam fastighetsinformation bland annat genom tillgång till det nationella digitala förrättningsarkivet och fastighetsregistret. Fastighetsregisterinformationen är tydlig och enkel att förstå. Vi verkar ständigt för att utveckla en informativ, respektfull och opartisk kommunikation vid mötet med kunden. Ett gott bemötande är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi vidareutvecklar våra Internettjänster i samverkan med andra myndigheter till gagn för ökad kundnytta och som en utveckling av e-samhället.

18 Informationsutveckling
Vi utvecklar metoder för att höja och säkerställa kvaliteten i fastighetsinformationen. Vi skapar enhetliga definitioner för kvalitetsmärkning och hittar rätt kvalitet för kundens och samhällets behov. Vi tar gemensamt tillvara den högsta tillgängliga kvaliteten på fastighetsinformation inom Svenskt Lantmäteri genom samverkan och informationsutbyte mellan Lantmäteriet och kommunerna.


Ladda ner ppt "Svenskt Lantmäteri en viktig grund för det goda samhällsbygget"

Liknande presentationer


Google-annonser