Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan informationsflödet i detaljplaneprocessen effektiveras

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan informationsflödet i detaljplaneprocessen effektiveras"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan informationsflödet i detaljplaneprocessen effektiveras
Karin Ericsson, Lantmäteriet Informationslantmätare, Stockholms och Gotlands län GISS-föreningen i Stockholms län, projekt ang. digitala detaljplaner

2 Uppdraget i Lantmäteriets regleringsbrev
Lantmäteriverket skall tillsammans med Boverket, Svenska Kommunförbundet samt ett antal länsstyrelser och kommuner göra en förstudie som beskriver hur informationsutbytet mellan kommuner, länsstyrelser, lantmäterimyndigheterna, andra statliga organ och övriga berörda intressenter kan förbättras för att erhålla en effektiv digital detaljplaneprocess. En utarbetad processbeskrivning bör inkludera kopplingar till kommunens översiktsplan och det efterföljande bygglovsskedet. Statens, kommunernas och övriga aktörers roller när det gäller den digitala försörjningen med planeringsunderlag bör klarläggas. Lantmäteriverket skall redovisa resultatet av förstudien senast den 1 september 2005.

3 Representanter i förstudien
Lantmäteriet Boverket Sveriges kommuner och landsting Huddinge kommun och Stockholms stad Länsstyrelserna i Uppsala och Västra Götalands län SIS/Stanli Blekinge Tekniska Högskola

4 Avgränsningar och förtydliganden
… det digitala informationsutbytet i detaljplaneprocessen, dvs. det område där ny teknik kan utnyttjas för effektiviseringar

5 Avgränsningar och förtydliganden
… föreslå åtgärder i informationsutbytet mellan olika parter för en effektivare detaljplaneprocess, dvs. inte att förändra processen i sig

6 Detaljplaneinformation
… innehållet i plankartan fungerar både som informationsbärare och presentationsmedium …. i e-samhället eftersträvar vi att skilja på informationen (data) och presentationen

7 Detaljplaneinformation
… med modern informationsteknologi kan informationen göras mer lättillgänglig och användbar, samtidigt som planprocessen kan öppnas upp, göras enklare och billigare och sannolikt också snabbare.

8 Vår vision är ... … att detaljplanen kan förstås och hanteras av alla de olika IT-system som används inom offentlig förvaltning, av konsult-företag och hemma hos enskilda

9 Vår vision ... … men samma data ska kunna användas av professionella användare, som vill göra analyser och sammanställningar med GIS-verktyg eller andra metoder

10 Vår probleminventering ...

11 Effektivare digitalt informationsutbyte
Vår målbild ... Effektivare digitalt informationsutbyte vid utarbetande och användning av detaljplan med hänsyn till ÖP, bygglov och fastighetsbildning

12 Intressenter Vilka påverkas av en förändrad hantering?

13 Vår intressentmodell ...

14 Vår målmodell ...

15 Våra förslag ... Uppdra till Boverket:
att tillsammans med SIS initiera ett standardiseringsarbete och att sprida standarden Uppdra åt Boverket att tillsammans med SIS initiera ett standardiseringsarbete och att sprida standarden Svensk standard för detaljplaner som baserats på ISO 19100 och beaktat - EU standarder INSPIRE Byggnadsstandard PilotGIS Svensk standard för detaljplaners begrepp Bidrar till detaljplaners informationsinnehåll dataformat presentationsmanér

16 I standardarbetet ingår
Utveckla standard för planens: Informationsinnehåll Dataformat Begrepp Presentationsmanér

17 Mallar som förenklar vid
Våra förslag ... Uppdra till Boverket: att påbörja avtalsarbete för framtagning av överenskommelser mellan de delaktiga parterna i syfte att de ska ta ansvar för standarden Mallar som förenklar vid framtagning av överenskommelser Bidrar till Alla berörda parter tar ansvar för standarden Bidrar till Uppdra åt Boverket att påbörja avtalsarbetet

18 Våra förslag ... att tillsamman med Riksarkivet justera lagstiftningen kring arkivering av detaljplan samt PBL att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting ta fram anvisningar och goda exempel

19 Våra förslag ... att utarbeta rekommendationer för tillhandahållande av planeringsunderlag från de statliga myndigheterna till kommunen för detaljplanearbetet

20 Våra förslag ... Uppdra till Lantmäteriet: att ta fram nationell metadatakatalog för planer Uppdra till E-nämnden: att ta fram riktlinjer för upphandlingskrav

21 Ökad insyn och delaktighet Förenklad samverkan mellan kommun och stat
Vad kan vi uppnå? Ökad insyn och delaktighet Förenklad samverkan mellan kommun och stat Bättre underlag för regional planering Bana väg för en sammanhängande fysisk planering Informationsöverföring sker utan papper Möjliggöra ökad delaktighet och insyn i planprocessen för medborgarna Förenklad samverkan mellan kommun och stat Bana väg för sammanhängande fysisk planering Ökad förutsättning till varierad E - tjänst Bättre underlag för regional planering Förenklat samarbete med byggsektorn Ökad möjlighet till rumsanalys med detaljplan som underlag Förbättarade möjligheter för planeringssamverkan på regionalnivå Tekniskt bättre detaljplan Ökad möjlighet till att byta leverantör Krav på hanteringsystem och ärendesystem

22 Tekniskt bättre planer
Vad kan vi uppnå? Tekniskt bättre planer Ökad möjlighet till analyser med detaljplan som underlag Högre krav på ärende- och dokumenthanteringssystem Bättre och mer varierade e-tjänster Informationsöverföring sker utan papper Möjliggöra ökad delaktighet och insyn i planprocessen för medborgarna Förenklad samverkan mellan kommun och stat Bana väg för sammanhängande fysisk planering Ökad förutsättning till varierad E - tjänst Bättre underlag för regional planering Förenklat samarbete med byggsektorn Ökad möjlighet till rumsanalys med detaljplan som underlag Förbättarade möjligheter för planeringssamverkan på regionalnivå Tekniskt bättre detaljplan Ökad möjlighet till att byta leverantör Krav på hanteringsystem och ärendesystem


Ladda ner ppt "Hur kan informationsflödet i detaljplaneprocessen effektiveras"

Liknande presentationer


Google-annonser