Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNALAVA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNALAVA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr."— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNALAVA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr

2 Vad är en VA-plan? SGU Vattenförsörjningsplanen behandlar de naturgivna vattenresurserna VA-planen behandlar de tekniska anläggningar och system som behövs för att använda eller skydda de naturgivna vattenresurserna Svenskt Vatten Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen dvs både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering. Den kommunala VA-planen är ett styrdokument för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

3 Varför en VA-plan? VA-försörjning – ett kommunalt ansvar
Normalt mycket översiktligt i den övergripande planeringen Helhetssyn och samsyn på VA-försörjningen i hela kommunen

4 VA-planen som styrdokument
Kommunens styrdokument för: Planering Resursutnyttjande Samverkan Långsiktighet Förvaltningsövergripande arbete! Plan – Miljö – VA-huvudman Politisk förankrat

5 Kommunal Vatten- och avloppsplan ska återspeglas i:
VA-PLAN Översiktsplaner Fördjupade översiktsplaner Detaljplaner Investerings- och reinvesteringsplaner Exploateringsplaner Grönplan Verksamhetsplaner Taxa

6 VA-planen som verksamhetsstöd
Prioritering områdesvis utifrån kända problem, omvandlings- och exploateringstryck, politisk vilja, miljömål, etc. Åtgärder och strategier för områden med bristfälliga enskilda avloppslösningar Budgetering av framtida utbyggnad för allmän VA-försörjning Hantering av VA-frågan i väntan på en utbyggnad Förnyelseplanering av befintliga VA-anläggningar Underlätta klimatanpassning Skapa samsyn i dagvattenhanteringen

7 Arbetsmodell Steg 1, VA-översikt Sammanställning av:
Omvärldsfaktorer och befintliga planer Nuläge (VA-förhållande, Skydd vattenresurser, vattentillgångar, reservvattenförsörjning) Förutsättningar Framtida utveckling Behov Steg 2, VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras. Strategiska vägval Riktlinjer för VA-verksamheten Prioriteringsgrunder

8 Arbetsmodell Steg 3, VA-plan Utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policyn och delas in geografiskt i fyra delplaner Inom nuvarande verksamhetsområde Utom nuvarande verksamhetsområde Inom ett utvidgat verksamhetsområde I väntan på en utvidgning av verksamhetsområdet Steg 4, Implementering och uppföljning VA-planen implementeras i kommunens förvaltningar och åtgärderna införs i den löpande planerings- och budgetprocessen. Omfattar Vattenförsörjning Spillvattenhantering Dag- och dränvattenhantering

9 Organisation Swecos roll Styrgrupp, politiker Styrgrupp, tjänstemän
Projektgrupp Plan (projektägare) Miljö VA-huvudman Bygg Mex (Referensgrupp) Swecos roll Processledare, ingår i projektgruppen Ge förslag till innehåll och upplägg Sammanställning av material Ta fram material efter beställarens önskemål Delta i möten, informationer etc.


Ladda ner ppt "KOMMUNALAVA-PLANER Kjell Jonsson Anna Myhr."

Liknande presentationer


Google-annonser