Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kriskommunikation 1

2 Varför kriskommunikation?
Landstingsstyrelsens förvaltning Varför kriskommunikation? Allmänheten, landstingets politiska ledning, medarbetare och samverkande ska få en korrekt bild av landstingets arbete, planer och andra aktiviteter. Informationstrycket från allmänhet och anhöriga kan minskas när de får korrekt information genom tillgängliga kanaler.

3 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kriskommunikation Kriskommunikationen är en förlängning av vårt vanliga kommunikationsarbete. Den ska så långt som möjligt följa vanliga rutiner och använda inarbetade kanaler.

4 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kriskommunikation Kriskommunikationen är även, både vad gäller organisation och budskap, en integrerad del av krishanteringen. Den ska därför kopplas till, och koordineras med, övrig krishantering.

5 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen En del krishanteringsplanen. Beskriver bland annat ansvarsfördelning, prioriterade målgrupper, prioriterade kanaler, samt kommunikationens roll i krishanteringsarbetet.

6 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen SLL har alltid ett ansvar att informera externt (allmänheten, andra samhällsfunktioner m fl) och internt (politiker, medarbetare) om landstingets sjukvårdsinsatser och organisation, kollektivtrafiken, samt landstingets övriga verksamhet och ansvarsområden.

7 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Denna informationsskyldighet gäller även under kriser. Kommunikationen måste fungera oavsett om krisen påverkar landstingets verksamheter (till exempel vård eller kollektivtrafik), eller om det t ex rör sig om en förtroendekris då möjligheterna att fungera normalt sätts på prov.

8 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan Ansvaret för kommunikationen, liksom krishanteringen, är direkt kopplat till det ansvar som en organisation (nämnd, styrelse, förvaltning, bolag) har under normala omständligheter.

9 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan Alla delar av SLL har därmed ett eget ansvar att hantera krisen, inklusive kriskommunikationen, i enlighet med de centrala och lokala planer som gäller för var och en av dem. I det ansvaret ingår att budskap och kommunikation ska samordnas.

10 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Liksom under normala omständigheter kommunicerar SLL:s centrala funktioner (LS/LSF och HSN/HSF) utifrån sina egna perspektiv (t ex som sjukvårds- eller trafikhuvudmann, smittskyddsansvarig, ägare o dyl).

11 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Både externa entreprenörer och SLL:s verksamheter i egen regi kommunicerar sina egna aktiviteter och perspektiv inom respektive ansvarsområde.

12 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan Den kriskommunikationen ska ske i samverkan med landstingets centrala kriskommunikation, samt andra berörda bolag, förvaltningar och staber.

13 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan Det centrala kommunikationsansvaret är alltså att kommunicera utifrån ett övergripande SLL-perspektiv, samtidigt som vi ska stötta och samordna övrig kommunikation inom SLL.

14 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan I uppdraget ligger också att vi ska samverka externt, t ex genom att utbyta information och beskriva gemensamma lägesbilder, med polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, andra landsting, MSB m fl

15 Landstingsstyrelsens förvaltning
Ansvar och samverkan Det finns därför redan i normalläget olika typer av nätverk och kontakter som underlättar denna samverkan. Dessutom träffas informationsnsvariga på de olika myndigheterna och stämmer av beredskapen inför kända händelser som kan orsaka problem.

16 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Öppet Korrekt Balanserat Tydligt

17 Kanaler Externt: Vårdguiden SLL.se
Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Externt: Vårdguiden SLL.se Medierna (i första hand TT och Radio Stockholm)

18 Kanaler Internt: Intranäten Chefsinfo
Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Internt: Intranäten Chefsinfo Samverkan och löpande kontakter med informatörer inom verksamheterna Uppdragsguiden Samma som de externa inklusive medier

19 Kanaler Politikerna: Krisledningen De politiska partiernas kanslier
Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Politikerna: Krisledningen De politiska partiernas kanslier Övriga interna kanaler Övriga externa kanaler

20 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kommunikatör i RKML Enligt planen kan RKML bemannas med en speciell stabsfunktion som stöttar ledningen för RKML i frågor som gäller kommunikation. Denna informationsfunktion har i uppdrag att kommunicera RKML:s beslut, samverka internt och externt.

21 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kommunikatör i RKML Bemanningen avgörs i ett skarp läge av vad som behövs i det enskilda fallet (beroende på om frågan gäller t ex sjukvård, trafik, förtroendekriser o dyl), och vilka kanaler/kommunikationsvägar som är aktuella.

22 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kommunikatör i RKML Rätt person och kompetens knyts altså till RKML rätt sammanhang. Denna centrala funktion kan behövas både i berget och i andra staber. Flera personer både inom HSF och LSF bör därför vara utbildade och insatta i hur RKML:s stabsarbete fungerar. Vi planerar en ny sådan utbildning.

23 Landstingsstyrelsens förvaltning
Kommunikatör i RKML Produktionsmöjligheterna i RKML är mycket begränsade. Vid sidan om denna centrala stabsfunktion måste det därför finnas en bemanning vid de vanliga kanalerna SLL.se, Vårdguiden, Uppdragsguiden, de olika intranäten, pressfunktionerna o dyl

24 Kriskommunikationsplanen
Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Planen ska ses över och uppdateras. Den är inte helt tydlig vad gäller ansvarsfördelningen i den nuvarande organisationen. Det gäller t ex rollfördelningen mellan LSF och HSF.

25 Kommunikatör i beredskap
Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i beredskap Dygnet runt, året runt Idag enbart personer knutna till LSF, men HSF bör engageras i uppdraget Larmas av Tjänsteman i beredskap, TIB Knyts till RKML Men behöver därefter inte vara RKML:s kommunikationsfunktion

26 Kommunikatör i beredskap
Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i beredskap Inleder kommunikationsarbetet Ringer in hjälp om det behövs en förstärkning i t ex RKML Kan, om det är praktiskt möjligt och lämpligt, stötta kommunikationen på skadeplats eller i verksamhet som behöver hjälp

27 Landstingsstyrelsens förvaltning

28 Sammanfattning Det finns en grundplan som dock måste uppdateras.
Landstingsstyrelsens förvaltning Sammanfattning Det finns en grundplan som dock måste uppdateras. Den nuvarande organisationen är inte helt anpassad till rollfördelningen mellan LSF och HSF. HSF:s ansvar och roll bör tydliggöras och förstärkas. Det gäller även formerna för samarbetet med SL.

29 Landstingsstyrelsens förvaltning
Sammanfattning RKML, i eller utanför berget, bör vara bemannat med en kommunikatörsfunktion som arbetar på RKML:s uppdrag och samordnar av kriskommunikationen Praktiskt kommunikationsarbete sker som nu i huvudsak genom ordinarie kanaler


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser