Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reglemente för God hushållning och intern kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reglemente för God hushållning och intern kontroll"— Presentationens avskrift:

1 Reglemente för God hushållning och intern kontroll

2 Reglemente för god hushållning och intern kontroll - 1§Syfte
Syftar till att säkerställa att följande uppnås Fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppfylls. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med väl dokumenterade system och rutiner för styrning.

3 Reglemente för god hushållning och intern kontroll - 1§Syfte forts
Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar. Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. Ge underlag för kontinuerliga förbättringar.

4 Organisation och ansvarsfördelning Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar att tillse - att det finns god intern kontroll - att statusen avrapporteras senast i samband med årsredovisningen

5 Organisation och ansvarsfördelning Nämnderna
Nämnderna har ansvar för utformning av god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde Organisation för uppföljning och åtgärder Dokumentation Fatta nödvändiga beslut Fastställa rutin för planering Fastställa rutin för rapportering

6 Organisation och ansvarsfördelning Medarbetare i förvaltningarna
Förvaltningscheferna ansvarar för utformning av konkreta regler och anvisningar skriftlig rapportering minst en gång om året till styrelse/nämnd Verksamhetsansvariga ska följa reglemente och tillämpningsanvisningar informera övriga medarbetare verka för att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder används som bidrar till en god intern kontroll Medarbetare ska följa antagna regler och anvisningar

7 God hushållning och intern kontroll
Säkerställer att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Ett verktyg för såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen. Omfattar alla system, rutiner och processer som syftar till att styra ekonomi och verksamhet. Med styrning avses planering, samordning, ledning, uppföljning och kontroll.

8 Samordnade processer för ledning och styrning
·     Balanserad verksamhetsstyrning ·     Verksamhetsplanering ·     Budgetprocess ·     Intern kontroll

9 God hushållning och intern kontroll är en ledningsfråga
Handlar om: att utveckla ett gott ledarskap och bra kultur i linje med mål och ambitioner att ha grepp över både verksamhet och ekonomi att styra mot effektivitet att ha ordning och reda att skapa trygghet

10 Att göra saker i rätt tid och i rätt ordning - strukturerad arbetsmetodik
Samordning av processer Risk- och väsentlighetsanalys görs i samband med verksamhetsplanering Värdera och dokumentera risker Prioritera risker och ta fram en plan för intern kontroll Avrapportering av resultatet till nämnd i samband med delårsrapporterna och årsredovisningen Åtgärder ska arbetas in i processarbetet Ständiga förbättringar underlättas

11 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Riskbedömning Identifiera, bedöma och analysera risker Tidiga varningssignaler Ha kontroll över verksamhetens utveckling Inhämta kunskap internt och externt Tolka och förstå uppdrag, mål, beslut m.m. Värdera riskområden, hinder och hot Bedöma sannolikheter och konsekvenser

12 Intern kontrollplan Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:
Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Genomförd riskbedömning Omfattningen av uppföljningen Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske


Ladda ner ppt "Reglemente för God hushållning och intern kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser