Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett steg in och en ny start Statliga myndigheters skydd mot korruption

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett steg in och en ny start Statliga myndigheters skydd mot korruption"— Presentationens avskrift:

1 Ett steg in och en ny start Statliga myndigheters skydd mot korruption
– hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? Statliga myndigheters skydd mot korruption Camilla Gjerde, projektledare Petter Frizén

2 Varför var en granskning nödvändig?
statliga myndigheters skydd mot korruption Varför var en granskning nödvändig? Korruption förekommer – även inom statliga myndigheter Korruption skadar medborgarnas förtroende för myndigheterna Kunskapen om skydd mot korruption inom statlig verksamhet är begränsad Uppföljning av tidigare granskningar 2006–07 Uppföljning av Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheters och bolags skydd mot korruption 2005–2006

3 Vad var vi intresserade av?
statliga myndigheters skydd mot korruption Vad var vi intresserade av? Hur ser situationen ut? hos statliga myndigheter generellt hos myndigheter som verkar inom områden med kända korruptionsrisker Spelar förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) någon roll? Syftet med granskningen har varit att visa hur statliga myndigheter skyddar sig mot korruption och vilka insatser regeringen har gjort för att stärka skyddet

4 statliga myndigheters skydd mot korruption
Vad gjorde vi? Enkät till alla 65 myndigheter som ska följa förordningen om intern styrning och kontroll Fallstudier av sex myndigheter som verkar inom områden med kända risker för korruption: Trafikverket Försäkringskassan Energimyndigheten Linköpings universitet Tullverket Migrationsverket 65 FISK-myndigheter. Tillsammans omsätter dessa myndigheter cirka 90 procent av statens budget. Enkät: Vilka risker som finns, vilka åtgärder och hur misstänkta fall av korruption hanteras. Fallstudier: Myndigheter är olika utsatta för korruptionsrisker. Valt ut sex myndigheter som är verksamma inom områden där det finns kända risker för korruption. Inte nödvändightvis större risker än andra, men exempel på myndigheter med risker.

5 Vad bör ingå i ett skydd mot korruption?
statliga myndigheters skydd mot korruption Vad bör ingå i ett skydd mot korruption? Riskanalys som inkluderar riskerna för korruption Förebyggande åtgärder för att minimera riskerna Etik: riktlinjer, utbildning och diskussion om etiska frågor Rutiner för rapportering och hantering av misstankar Samarbete med andra myndigheter om korruptionsfrågor Riskanalys: Var riskerna finns, vilka de är, hur stora de är och hur de kan begränsas. Utgpkt: endast en myndighet medveten sina risker – effektivt hantera dem. Åtgärder: Baserat på riskanalysen. Exempelvis riktlinjer mot korruption och mutor, utbetalningskontroller och arbetsrotation. Etik: Riktlinjer. Även praktiskt: Dilemmaträning där anställda ställs inför situationer som kan uppstå i verksamheten. Rutiner för rapportering: Handlar både om att anställda och externa personer ska kunna anmäla misstankar (helst anonymt) och att det finns kapacitet att ta emot sådan rapportering. Samarbete: Kan handla om utbyte av erfarenheter eller hjälp vid utredning om misstankar om korruption. Nätverk.

6 Myndigheternas skydd är otillräckligt
statliga myndigheters skydd mot korruption Myndigheternas skydd är otillräckligt Stor variation generellt – även hos myndigheter inom riskområden Riskanalyser: 1/4 saknar kunskap om hur korruptionsutsatta de är, 1/3 har värderat riskerna bara för delar av verksamheten. Risk att ”handlar i blindo”. Nästan hälften bedömer att korruptionsriskerna är små eller mycket små Åtgärder: Riktlinjer mot mutor och kontrollåtgärder finns hos nästan alla Sällan verksamhetsanpassade eller anpassade till riskerna Enskilda åtgärder är otillräckligt Etik: De flesta har etiska riktlinjer som sprids genom utbildningar och värdegrundsarbete – men för lite arbete med ledarskap och etik Rutiner för att hantera misstankar: En majoritet saknar detta. 2 har externt visselsystem, 14 har internt system Vad kom vi fram till? för få av statens största myndigheter arbetar systematiskt med att förebygga korruption

7 Regeringens insatser inte effektiva
statliga myndigheters skydd mot korruption Regeringens insatser inte effektiva Förordningar och värdegrund är viktigt för skyddet enligt Regeringskansliet Förordningar har stärkt myndigheternas interna styrning och kontroll Ansvaret ligger hos varje enskild myndighetsledning FISK och värdegrund har begränsad betydelse för arbetet mot korruption enligt myndigheterna 1/4 har inte analyserat korruptionsriskerna, trots FISK FISK har bidragit till mer systematiskt riskarbete, men har ingen avgörande påverkan på myndigheternas arbete mot korruption Värdegrundsarbetet har sällan handlat om korruptionsrelaterade frågor Väl utvecklad styrning och kontroll är ingen garanti Förordningar och värdegrund är viktigt för skyddet enligt Regeringskansliet Regeringskansliet anser att de insatser departementen har gjort för att stärka myndigheternas interna styrning och kontroll och arbetet med värdegrund i staten innebär ett tillräckligt skydd. Regeringen lägger ansvaret för skyddet mot korruption på myndigheterna själva. Regeringen har ingen samlad bild av hur myndigheterna arbetar med att förebygga korruption. anmärkningsvärt med tanke på att flera myndigheter har upptäckt korruptionsfall under senare år. myndigheternas skydd mot korruption kommer att variera så länge det är upp till varje myndighetsledning att avgöra behovet av att analysera riskerna för korruption och själva bedöma vilka åtgärder den bör vidta för att skydda verksamheten mot korruption. En väl utvecklad styrning och kontroll ingen garanti för att skyddet mot korruption är tillräckligt Inte nödvändigtvis korruptionsrisker som lyfts upp Revisionens betydelse begränsad. Finns inneboende begränsningar i revision som gör att det finns en risk för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks

8 Vad bör myndigheterna göra?
statliga myndigheters skydd mot korruption Vad bör myndigheterna göra? Analysera korruptionsriskerna Vidta riktade förebyggande åtgärder – baserat på riskanalysen Mer än kontroll och riktlinjer mot mutor och korruption… Anpassade till verksamheten och identifierade risker Arbeta aktivt med etik och ledarskap Prata om det – kontinuerligt… Praktiskt och konkret stöd för medarbetarna Ge möjligheter att rapportera korruptionsmisstankar Helst intern och extern visselkanal System för att hantera misstankar när de uppstår Information till medarbetarna om systemen Samarbeta med andra om korruptionsfrågor


Ladda ner ppt "Ett steg in och en ny start Statliga myndigheters skydd mot korruption"

Liknande presentationer


Google-annonser