Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsronder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsronder"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsronder
”Executive Walk Rounds” – EWR

2 Syfte Syftet var att testa metoden
”Patientsäkerhetsronder/EWR (Executive Walk Rounds) i en pilotstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2006

3 Varför EWR? ett engagerat ledarskap kunna identifiera säkerhetsfrågor
Patientsäkerhetsronder kan vara ett effektivt verktyg för: ett engagerat ledarskap kunna identifiera säkerhetsfrågor att stödja en säkerhetskultur dialog mellan ledning och verksamhet

4 Omfattning Fyra enheter vid två tillfällen under 2006
Områdeschef, chefläkare, kvalitetschef/motsvarande deltog tillsammans med representanter från enheterna vid: Område OSS - Området för SärSkilda specialiteter Område Sahlgrenska Område Hjärta-Kärl

5 Metoder Attitydundersökning via enkät -SF 66% ( 278/419) Statistik
Patientsäkerhetsronder Fokusgrupper

6 Mål Minska antalet vårdrelaterade infektioner (50 % 2006)
Minska antalet fallolyckor 2006 Öka medarbetarnas vilja att rapportera avvikelser Alla medarbetare ska veta vad Med Control är Alla medarbetare skall uppleva en icke-straffande kultur Varje områdeschef/motsvarande skall initiera och stödja säkerhetsbaserade förändringar utifrån EWR

7 Antal medarbetare/yrkeskategori på ingående enheter som rapporterat i Med Control (totalt kvartal 1 och ) Läkare: 14 Sjuksköterska/barnmorska: 57 Undersköterska: 2 Administrativ personal: 8

8 Attitydundersökning Nr Påståenden Kvartal Medelvärde Kvartal 1 Vår interna kultur gör det lätt att lära av varandras misstag 3,3 3,4 2 Ledningen underlättar skapandet av en säkerhetsorienterad verksamhet 3,0 3.0 3 Mina kolleger uppmuntrar mig att rapportera inträffade händelser 3,7 4 Jag vet vad Med Control är och hur man rapporterar avvikelser 3,5 3,8 5 Jag rapporterar inträffade avvikelser i MedControl 2,8 6 Jag vet inom vilka riskområden det är vanligast att avvikelser eller tillbud inträffar 3,2 7 Rapporterade avvikelser återförs och diskuteras regelbundet på APT 2,7 8 De flesta avvikelser beror på brister i arbetsrutiner, arbetsmiljö och kompetens snarare än en enskild individs agerande 3,6 9 Jag skulle känna mig säker och trygg att bli vårdad/behandlad/undersökt här som patient 4,1 10 Vi gör mer för patientsäkerheten idag än för ett halvår sedan Ej aktuellt EWR I 2,6

9 Frågor vid EWR 1. Har det varit/inträffat några händelser nyligen (de senast dagarna/veckorna) som orsakat förlängd vårdtid för patienten? 2. Har det varit några ”nära missar/tillbud” som nästan skadade patienten? 3. Har någon/några patienter skadats nyligen? 4. Vilka miljö/system/organisationsaspekter kommer troligen att orsaka nästa patientskada? 5. Finns det något som kan göras för att förhindra nästa allvarliga avvikelse?   6. Finns det tillfällen då systemet/organisationen inte stöder dig tillräckligt? 7. Vilken åtgärd från områdes-/sjukhusledningen skulle göra ditt arbete mer säkert? 8. Vad skulle göra EWR mer effektiva?Hur uppmuntras en icke skuldbeläggande kultur och rapportering av oönskade händelser?

10 Utvärdering - via statistik attitydundersökingar
- samtliga deltagares erfarenheter genom gemensam fokusgrupp.

11 Slutsats Syndabockstänkande kan undvikas
Rond ger ömsesidig dialog och lärande Ledningens engagemang och ansvar synliggörs Förbättringar identifieras och åtgärdas


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsronder"

Liknande presentationer


Google-annonser