Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Av Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Av Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson"— Presentationens avskrift:

1 Av Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson
Jämställd statsförvaltning Långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering av verksamhet Av Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson AMM/EB

2 Utgångspunkter Jämställdhet är en ”teknisk fråga” och bör angripas systemmässigt och systematiskt Jämställdhet är en ”kvalitetsfråga” och förbättrar nyttan i myndigheternas prestationer Jämställdhet/ sociala hänsyn kan integreras i ordinarie verksamhet Staten kan använda befintligt myndighetsstöd Exempel inom tre strategiska områden: upphandling, uppföljning, utveckling AMM/EB

3 Förutsättningar för ett långsiktigt stöd
Inom myndigheten Jämställdhet i myndigheters styrning Kunskapsuppbyggnad i myndigheterna Kvalitetsvinster Gentemot viktiga aktörer Efterfrågan av processtöd från konsultmarknaden Utnyttjade av stabsmyndigheternas kunskap om upphandlingsregler, normering, utbildning mm Anslutning till internationella och nationella överenskommelser och juridiska ramverk AMM/EB

4 AMM/EB www.jamiprogram.se

5 Integrerat stöd för jämställdhetsintegrering
VHS Upphandling - Stöd vid upphandling Ekonomistyrningsverket - Stöd vid uppföljning Kompetensrådet för utveckling i staten - Stöd vid utveckling AMM/EB

6 VHS Upphandling Lissabonfördraget och upphandlingsdirektiv
Myndighetsförordningen och LOU 2007 VHS utredning och LOU 2010 Förstudie, kravspecifikation och leverantörskvalificering Integreras i verktyg för upphandling AMM/EB

7 Ekonomistyrningsverket
Normer för jämställdhet: internt och externt Myndighetsförordningen: effektivitet och hushållning Förordningen om intern styrning och kontroll: riskanalys och årsredovisning Statskontoret: uppföljning och utvärdering Riksrevisionen: granskning AMM/EB

8 Kompetensrådet för utveckling i staten
Strategisk kompetensförsörjning: chefer och medarbetare Statlig värdegrund: offentligt etos Verksamhetsfokus AMM/EB

9

10 Två viktiga lärdomar i praktisk analys
Medborgaren i centrum Den statliga värdegrunden Exemplet Statens Institutionsstyrelse har konstaterat att man bemöter flickor och pojkar på olika vis och skapar därmed olika förutsättningar för dem. har beslutat om en policy för jämställd vård som följts av en detaljerad handlingsplan och konkreta åtgärder som syftar till att servicen ska komma alla ungdomar till del på lika villkor Verksamhetsnyttan i centrum: Effektiv hushållning Exemplet Vägverket har med utgångspunkt i de transportpolitiska målen analyserade sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. har kartlagt hur kvinnor och män använder systemet och konstaterat stora könsskillnader i resvanor, färdsätt och i hanterandet av risker. har lyft fram satsningar på alternativ: kollektivtrafik och utökat vägnät gynnar jämställdhet AMM/EB

11 Framgångsfaktorer för jämställdhetsintegrering
Tydliga uppföljningsbara mål som utgår från konkreta formuleringar av vad som är önskvärt att uppnå har förutsättningar att prövas och bli föremål för organisationers ansträngning. Tydlig ledning och styrning - Såväl myndighetsstyrningen som den interna styrningen bör lyfta fram jämställdhet Tydligt vem som har ansvaret på varje nivå och verksamhetsområde och vad ansvaret innebär. Motivering av jämställdhetsfrågans nytta och relevans i förhållande till kvaliteten i verksamheten. Tillräckliga resurser i verksamheten för jämställdhet så att frågan prioriteras som alla andra väsentliga frågor och inte genomförs på ”ideell” basis utifrån ”eldssjälars” engagemang. Utbildning - Jämställdhet är en kunskapsfråga och måste finnas med i alla typer av kompetenshöjande verksamhet inom organisationen. AMM/EB

12 Förslag och rekommendationer
Utred stabsmyndigheternas uppgift att vara ett aktivt stöd till jämställdhetsintegrering i staten – Kammarkollegiet (VHS) vid upphandling, Ekonomistyrningsverket vid utvärdering och Krus vid (verksamhets)utveckling. Utnyttja befintliga överenskommelser och standards för socialt ansvarstagande – gemensam värdegrund, offentligt etos, ISO , Diversity Carter. Använd externt stöd för att höja myndigheternas beställar- och jämställdhetskompetens. Skapa ett helhetsgrepp på processerna för en hållbar (global) utveckling med hjälp av ett gemensamt hållbarhetsråd för övergripande hållbarhetsfrågor Inrätta en central samordningsfunktion inom Regeringskansliet under jämställdhetsministern för att stödja myndighetsdialogen, följa upp de jämställdhetspolitiska målen och myndigheternas arbete med att omsätta de politiska målen praktiskt. AMM/EB


Ladda ner ppt "Av Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson"

Liknande presentationer


Google-annonser