Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOKALRESURSPLANERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOKALRESURSPLANERING"— Presentationens avskrift:

1 LOKALRESURSPLANERING
En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

2 BEFOLKNING Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

3 LÅNGTIDSPLANERING Allmän- politisk debatt Budget- anvisningar Förslag
Omvärldsanalys (5-7 år) Tendenser o konsekvenser i verksamheten utifrån mål- grupperna: Barn o familj Ungdom Vuxna Funktionshindrade Äldre Budget- anvisningar Befolkningsprognos Bostadsförsörjnings- program Lokalresursplan Förslag till planer Förslag till budg/plan Politisk behandling/beslut Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

4 alla styrdokument som ingår i långtidsplaneringen
Kf fastställer alla styrdokument som ingår i långtidsplaneringen i samband med budget POLITISK ORGANISATION Avstämning under året av LRP/lokalfrågor i budgetberedn Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

5 FÖRVALTNING Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

6 LRP-GRUPPEN I FÖRVALTNINGEN
Samverkan o samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Fastighetschef Lokalsamordnare UTK o SOC Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

7 i samhälls-planeringen
SYFTE OCH UPPGIFT FÖR LRP-GRUPPEN Syfte: Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Uppgift för LRP-gruppen Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart Upprätta/revidera planen inför kommande budget/planperiod utifrån: Lokalutnyttjande av befintliga lokaler Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt Medverkar i samhälls-planeringen Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

8 LRP-GRUPPENS DAGORDNING
Genomgång av alla objekt utifrån fastställd LRP Fysisk planering Förstudier/utredningar i ett tidigt skede av större projekt Samordning av verksamhetslokaler Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

9 LRP – EN DEL I LÅNGTIDSPLANERINGEN
I planen redovisas: Beskrivning av verksamheter Beräkningsgrunder o behov av utbyggnad Lokalplan Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

10 UPPRÄTTANDE AV LOKALRESURSPLAN
Nedanstående delar samordnas vid upprättandet av planen Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

11 BEFOLKNINGSPROGNOS Revideras årligen i mars/april
Underlag i budget/plan för sektorerna Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar/ föreslår ev åtgärder Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

12 BEHOV – SEKTORN UPPRÄTTAR
Sektorn är ansvarig för behovet/underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn o LRP-gruppen Sektorns (UTK o SOC) verksamheter Underlag: Befolkningsprognos/ statistik Bostadsförsörjnings- program Sektorsspecifikt underlag/beräkningar Behov: Sektorns ledningsgrupp är ansvarig för behov/plan som ingår i LRP Plan sektorn Lokalresursplan LRP Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

13 FYSISK PLANERING - BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan Tre första åren ligger fast – genomförs enligt programmet Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

14 FYSISK PLANERING - FLÖDE
E-projekt: Efter antagen plan Mark från markreserven Alla kostnader i projektet Separat exploateringsbudg/ ingen resultatbudgetering Avslutat proj/slutredov Resultatföring Styr planarbetet Initierar detaljplane- läggning Omgående genomförande Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

15 drift- o investerings-
EKONOMI Sammanställning av drift- o investerings- kostnader i budget/ plan för alla projekt i LRP Rutiner Driftbudget – 3 år Investeringsbudget – 5 år Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

16 DOKUMENT I LOKALRESURSPLANERINGEN
Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan genom intranätet Ekonomisk sammanställning utifrån LRP Redovisning av objektens drift- o investeringsbudget Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer tillsammans med LRP Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer, handläggare och ekonomer Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

17 LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN
Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

18 VARFÖR ARBETAR VI SÅ HÄR?
Startade i början av 90-talet inom SOC – ett excelblad! Växt fram Eget arbete inom förvaltningen Ny politisk o förvaltningsorganisation 1999: Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Arbetssättet började att tillämpas i hela förvaltningen 1999/2000 Enkelt - inga extra blanketter Pågår hela tiden Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

19 Kommunperspektiv på lokaler
ERFARENHETER Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Etablerat dokument med hög legitimitet ”Levande dokument och process” Klar gräns mellan politisk organisation och verkställighet Samverkan o samordning mellan sektorerna Tydligt ansvar/uppdrag utifrån ansvarsområde för LRP-gruppens deltagare Återkoppling till sektorerna genom lokalsamordnaren Stort ansvar på lokalsamordnaren i resp sektor Klar gräns mellan LRP-gruppen och fastighetsfunktionens uppdrag/ansvar Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun


Ladda ner ppt "LOKALRESURSPLANERING"

Liknande presentationer


Google-annonser